Selefiyye

Kısaca: Selefiyye (Arapça: السلفية), bir İslam dini mezhebi. Ehl-i Sünnet mezhebidir. Selefiyye mezhebi, akıl ve nakil (Kur'an ve Sünnet) konusunda mutlak nakle inanır, akli çıkarımları kabul etmez. İman esasları ile ilgili konularda Kur'an ve Sünnetteki açıklamalar ile yetinip bunları aynen kabul eder. Bu kabule müteşâbihler de dahildir, te'vîl (görünür anlam dışında bir başka anlamda kabul etme[1]) etmemekle beraber cisimleştirme (yani tecsîm) de yapmazlar. ...devamı ☟

Selefiyye
Selefiyye

Selefiyye (Arapça: السلفية), bir İslam dini mezhebi. Ehl-i Sünnet mezhebidir.

Selefiyye mezhebi, akıl ve nakil (Kur'an ve Sünnet) konusunda mutlak nakle inanır, akli çıkarımları kabul etmez. İman esasları ile ilgili konularda Kur'an ve Sünnetteki açıklamalar ile yetinip bunları aynen kabul eder. Bu kabule müteşabihler de dahildir, te'vil (görünür anlam dışında bir başka anlamda kabul etme}) etmemekle beraber cisimleştirme (yani tecsim) de yapmazlar.

Eş'arilik ve Matüridilik kurulana kadar, Sünni Müslümanlar itikadi yönden Selefiyyeye bağlı sayılırdı. Selefiyye itikadi konulara aklın karıştırılması konusunda Mu'tezile mezhebinin tam tersidir; Mu'tezile mezhebi nakli birinci sıraya koymakla beraber akıl ile çeliştiği durumlarda aklı kullanarak tevile gider ve genel olarak akılcı bir tutum benimserken Selefiyye itikadi konularda akla yer vermez, sadece nakil ile hareket eder. Müteşabihler konusunda, müteşabihi olduğu gibi kabul ederken kastedilen manayı insanların bilemeyeceğini, konunun manasını Allah'a havale ettiklerini belirtirler. Örneğin Fetih suresi 10. ayette (48/10) geçen Allah'ın eli ifadesini "Allah bir eli olduğunu ayette belirtmiştir, buna göre bir eli vardır fakat bu elin manası ve mahiyeti nedir biz bilemeyiz, bunu Allah'a havale ederiz" olarak cevaplandırırlar. Hiçbir şekilde tevile gitmezler.

Genellikle Hanbeli fıkıh mezhebine bağlı olduğunu idda eden Vehhabiler Selefi olduklarını öne sürmektedirler. Bugün Vehhabilerin en yoğun olduğu bölge Suudi Arabistan'dır. Mülahaza: Vehhabiler, müteşabih ayetleri cisme mahsus olan anlamlarda kabul ettikleri için, onlar hakkında selefiler demek doğru olmayıp yalan olur. Dolayısıyla kendilerine selefiler diyenler denmelidir.

İman Görüşü

Büyük Selef alim ve muhaddislerinin iman konusundaki görüşü genelde şöyledir:

İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve ameldir.


Selefiyyeye göre amel imanın bir parçası olduğu için, eğer amellere gereken özen gösterilmezse, iman hem nicel hem de nitel açıdan azalır. Tam tersinde; eğer amellere çok fazla önem verilirse ve şahıs ameli yönden kendisini geliştirirse, imanı hem nicel hem de nitel açıdan artar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Selefilik
3 yıl önce

Selefîlik (Salafizm ve Selefiyecilik olarak da bilinir, Arapça: السلفية Selefiyye), temelleri İbn-i Teymiye tarafından atılan bir İslâm inanç hareketidir...

Selefiyye, Ahiret, Allah, Arapça, Ayet, Babilik, Bahailik, Dürzilik, Ehl-i Sünnet, Eşariye, Fetih suresi
Ahmed bin Hanbel
3 yıl önce

karşı anti-tez" anlamına gelen bir eseri vardır. Bir İslâmî akım olan Selefiyye'nin çıkış noktası Hanbelî Mezhebi'ne dayandırılmaktadır. İslam Düşünce Atlası'nda...

Ahmed bin Hanbel, 780, 855, Arapça, Bağdat, Hadis, Hanbeli mezhebi, Şafii, Müsned
Doğu felsefesi
3 yıl önce

İhvanü's-Safa Sufizm Eşarilik Dürzilik Mu'tezile Maturidilik İşrakilik Selefiyye Tabiiyyun Dehriyyun Meşşaîlik Hurufilik Maniheizm Bahailik Zerdüştilik...

Doğu felsefesi, Doğu felsefesi
Kelâm
3 yıl önce

Tartışmaları. Kelam tartışmalarında ortaya çıkan itikadi mezhepler'in bazıları: Selefiyye Maturidiye Eş'ariyye Mutezile Kaderiyye Cebriyye Mürcie Mücessime Müşebbihe...

Kelİ¢m, Allah, Doğru, Eşarilik, Felsefe Portalı, Gazali, Hidayet, Kader, Kaza, Maturidi, Mebde
Eş'arilik
6 yıl önce

Bunlar, sıfatları kabul eden Selefiyye görüşü ile onların bir kısmını kabul etmeyen Muattıla görüşü idi. Selefiyyeye sıfatları kabul etmesi sebebiyle...

Etiyopya
3 yıl önce

oranıyla Müslümanlar oluşturmaktadır. Müslümanların çoğunu Şafii mezhebi ve Selefiyye mezhebine inanan Sünniler oluşturmakta olup, Şiiler ise Müslüman toplumu...

Etiyopya, .et, Addis Ababa, Afrika, Afrika Birliği, Angola, Batı Sahra, Başbakan, Başkent, Benin, Botsvana
Küfür (İslam)
3 yıl önce

küfür işlemiş, yani kâfir olmuş olur. Hariciyye, Mutezile, Zeydiyye, Selefiyye gibi mezhepler ve İmam Mâlik, İmam Şâfiî, Ahmed bin Hanbel, İbn Hazm ve...

Euthyphron ikilemi
3 yıl önce

akli midir" şeklinde özetlenebilecek olan bu tartışmada Eş'ariyye ve Selefiyye ile Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî usulcülerine göre bu kavramlar şer'îdir (yani...