Anlambilim veya semantik: [Alm. semantik] [İng. semantics][Fr.

SEMANTIK (almanca) türkçe anlamı
1. i. anlam bilimi (f)
SEMANTIK (türkçe) anlamı
2. 1 . Anlam bilimi.
3. 2 . Anlam bilimsel.
SEMANTIK (türkçe) anlamı
4. anlambilim.anlambilimsel.
SEMANTIK (türkçe) ingilizcesi
1. [Semantik (die) ]n. semantics
study of the meaning and use of words and phrasesn. semantics,
Semantik (almanca) ingilizcesi
2. (die) n. semantics
3. study of the meaning and use of words and phrases,
SEMANTIK (türkçe) fransızcası
1. sémantique [la]

Semantik hakkında bilgiler

Anlambilim veya semantik: semantik semantics semantique semasemeion: gösterge-im:Anlam öğretisi; göstergelerle ya da sözcükler ve önermelerle, onların dile getirdiği anlam arasındaki bağıntıyı inceleyen bilgi dalı. Gösterge bilimin bir kolu.

Anlamları inceleyen bilime semantik denir. Anlambilim olarak da bilinir. Anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. Dilbilimsel yaklaşım ise, zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üstünde durur. Felsefe ve dilbilim alanlarında anlambilim, bir dilin göstergeleri ile bunların anlamları arasındaki bağlantının incelenmesidir. Anlambilime farklı yöntem ve amaçlarla yaklaşılsa da, her iki alan da insanların dilsel anlatımlardan nasıl anlam çıkardıklarını açıklamaya çalışmıştır. Felsefe sorunları bir dil içinde ifade edilmek zorunda olduklarından, sonunda dilin kendisi ile ilgili soruşturmalar haline dönüşürler. 1920’lerde ve 1930’larda olgucu okulun mantıkçıları, dile matematik ve mantıkta bulunan kesinliği ve açıklığı getirmeye çalışmışlardır. Onlara göre “doğal diller” açıklıktan ve kesinlikten uzaktır. Bu nedenlerden belirsizlik ve çokanlamlılıktan arınmış “ideal” bir dil üzerine kurulu bir anlambilim kuramı geliştirmeye çalışmışlardır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ad

Somut ve soyut bütün varlıkları dilegetiren sözcük... Felsefede özellikle adcılık akımı, ad kavramını önemsetmiştir. Ad ve adlama çağdaş mantığın ve semantiğin başlıca konusudur. Çağdaş mantığa göre sadece her sözcük değil, her söz ve her deyiş bir addır.

Kelime

Kelime Seslerden meydana gelen, cümle içinde manası ve vazifesi olan en küçük söz parçası. Kelimeler, cümlede ya manalı söz parçaları olarak veya bir görevle kullanılırlar. Cümlede bir görevi olup, manası olmayan kelimeler edat ve bağlaçlardır (gibi, kadar, ile vs.); isim, ...

Olguculuk

(Os. ispâtiyye, Mezhebi ispâtiye, Felsefei ispâtiye, Mesleki isbât, Hakikîye mezhebi, Felsefei hakkikîye, Felsefei sahîhe, Felsefei ilmîye; Fr. Positivisme, Al. Positivismus, İng. Positivism, İt. Positivismo) İnsan için olumlu ve yapıcı olanın sadece olguları gözlemleyerek ...

Dil Bilgisi

Dil bilgisi, dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen bilimin adıdır. Arapça'da sarf ve nahv ilmi, batı dillerinde ise gramer olarak adlandırılır. Bir dili seslerden cümlelere kadar, ihtiva ettiği bütün dil birliklerini, geniş bir şekilde mana ve vazife olarak inceleyen ilme ...

Prototip

Prototip (Yunanca ''πρωτότυπον'' (''prototipon'', orijinal) ve ''τύπος'' (''tipos'', gösterim, sunum)), genel terminoloji ve semantikte belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun geri kalanlar için örnek teşkil edebilme vasfına sahip ...

Dil Bilimi

Dil bilimi, dilleri inceleyen bilim dalıdır. Bu incelemeyle ilgilenen kişiye dil bilimci denir. Dil bilimi, teorik de uygulamalı da olabilir.

Anlam Bilimi

Anlam bilimi (semantik), anlamları inceleyen bilimdir. Anlam bilimi felsefî ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir.

Anlambilim

Anlam bilimi (semantik), anlamları inceleyen bilimdir. Anlam bilimi felsefî ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir.

Fikirler

Kognitif proçeslerin bilinçli veya sübjektif karşılıkları arasında algılar (bkz.) (yani yakın çevrenin zihindeki temsili), imajlar (daha önceki duyusal yaşantının zihinde yeniden canlandırılması), kavramsal ve simgesel proçeslerle ilgili, semantik önem taşıyan düşünceler ...

Paganlık

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. 20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi (ya da neopaganizm), İbrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin yeniden canlandırılmasıyla tanımlayıcı hale gelmiştir.