Serasker Osmanlılarda önceleri seferdeki orduya kumanda eden vezir, sonraları da Millî Savunma Bakanına verilen ad.

Serasker

Serasker Osmanlılarda önceleri seferdeki orduya kumanda eden vezir, sonraları da Milli Savunma Bakanına verilen ad.

Sadrazamlardan gayri vezirlerden birinin orduya kumanda ettiği zaman vezire serasker adı verilirdi. Yeniçeri ocağı 1826’da kaldırıldıktan sonra kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun kumandanına da serasker denildi.

1845’e kadar seraskerler ek bir vazife olarak İstanbul’un zabıta işleri ve yangınlara karşı lüzumlu tedbir almakla da vazifeliydiler. Seraskerlerin ilk makamı ağa kapısıydı. 1836 yılında şimdi üniversite merkez binasının yerinde bulunan eski saray, Seraskerlik makamı oldu.

1879-80 senesinde yapılan teşkilatla seraskerlik lağv olunarak Harbiye Nezareti kuruldu ve Hüseyin Hüsnü Paşa Harbiye Nazırı oldu. Fakat bu unvan da bir iki seneden fazla sürmeyerek tekrar “Serasker” unvanı kullanıldı. 1908 İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Serasker ünvanı kaldırıldı ve Harbiye Nezareti ünvanı yeniden kabul edildi. Eskiden resmi dairelere “kapı” denildiği için Seraskerlik dairesine de Serasker kapısı denildi.

“Serdar-ı ekrem” unvanıyla sefere memur edilen Sadrazam ve Serasker olarak sefere katılacak vezirlere verilen fermana Seraskerlik Beratı veya Serdarlık Beratı denilirdi. Beratta, yapacağı vazife belirtilir, kendisine geniş selahiyet verildiği de yazılırdı.

Serasker

Serasker [[Osmanlılar]]da önceleri seferdeki orduya kumanda eden vezir, sonraları da Milli Savunma Bakanına verilen ad.

Serasker

sadrazamlık göreviyle yükümlü olmayan ve osmanlı ordusunun komutanlığını yapan vezirin sanı.

Yanıtlar