Seydi Ali Reis (1498 - 1562), Kaptan-ı Deryalık da yapmış olan Osmanlı denizcisi. Osmanlı Devleti'nin Büyük Okyanus rüyasını gerçekleştirmek için görevlendirilen denizci. Türk amirali, coğrafya ve matematik bilgini.

Seydi Ali Reis kaç yaşında?

Seydi Ali Reis öldüğünde, 65 yaşındaydı.
Seydi Ali Reis, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 66. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 43 gün vardı.
Seydi Ali Reis'in burcu Oğlak burcuydu.
Hayır, Seydi Ali Reis 01/01/1970 tarihinde öldü.

Seydi Ali Reis hakkında detaylı bilgi

Seydi Ali Reis adıyla tanınan Türk denizcisi. Asıl adı Ali ibn Hüseyin el-Katibi'dir. Galata'da doğdu. İstanbul'un fethinden sonra Sinop'a yerleşen denizci bir ailenin oğluydu. Dedesi ve babası tersane kethüdasıydı. 1522 yılında Rodos seferine katılan Seydi Ali Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın emrinde bir çok deniz seferine çıktı ve Batı Akdeniz bölgesini çok iyi öğrendi.

Preveze Savaşı'ndan sonra adı daha çok duyulmaya başladı. Trablusgarp'ın fethi ile biten harekatta Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis emrinde çalıştı. Basra'da, bir Osmanlı donanmasını Süveyş'e getirmek için, 1553 yılında Hint Kaptanı tayin edildi. Seydi Ali Reis 34 parçalık Portekiz donanması ile Güney Arabistan sahillerinde karşılaştı. Fırtınaya ve şiddetli düşman taarruzuna rağmen Demen kalesi önüne gelebildi. Burada karaya oturan üç gemiden sonra, elinde kalan altı gemiyle birlikte Güceret'in başkenti Ahmedabat'a gitti. Süveyş'i geçemeyeceğini anlayan Seydi Ali Reis gemileri ve mühimmatı satarak parasını İstanbul'a gönderdi ve üç yıl Osmanlı ülkesi dışında yaşadı.

1557 yılında İstanbul'a döndüğünde, mahvolmuş bir donanmanın sorumlusu olmakla beraber, başına gelen olağanüstü olaylar yüzünden suçlu görülmedi. Önce müteferrika yapıldı. Ardından Diyarbakır tımar defterdarı tayin edildi. Bir süre Şehzade Selim'in hizmetinde çalıştı. Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu. 1562 yılında İstanbul'da öldü.

Denizciliği yanısıra Seydi Ali Reis edebiyatla da ilgilenmiş ve Katibi takma adıyla şiirler yazmıştır. Daha çok coğrafya ve astronomi bilimleriyle uğraşmış ve bu alanda eserler kaleme almış olan bu Türk denizcisinin Mir'at el-Memalik adlı eseri bir seyahatnamedir ve seyahati esnasında gitmiş olduğu şehirlere ilişkin bilgiler içermektedir. Kısaca Muhit adıyla tanınan Kitab el-Muhit fi İlm el-Eflak ve'l-Abhur (Gökler ve Denizler İlminin Okyanusu) adlı eseri ise daha çok deniz astronomisine ilişkindir. Bu eserinde Seydi Ali Reis, yön bulma, zaman hesaplama ve pusula kullanma, denizciler için önemli olan bazı yıldızların doğuş ve batış zamanlarını belirleme ve rüzgarlar gibi denizcilikle ilgili önemli konuları ele almış ve incelemiştir. Bunların dışında da önemli eserleri mevcuttur.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Anabasis

Anabasis : Onbinlerin Dönüşü, Yunanca Anabasis, Yunanlı tarihçi Ksenophon'un ünlü düzyazı yapıtı.

Harita

Alm. Karte (f), Fr. Carte (f), plan(m), İng.(Geographic) map,(topographic) plain.Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir plân üstünde gösterildiği çizim.Yunanca HARTEN, Fransızca CARTE kelimelerinden gelmektedir. İsviçreli Prof. Eimhof ...

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin ...

Denizci

*Denizci ,``ticari anlamda denizcilik`` işiyle uğraşanlara denir.

Babür İmparatorluğu

Timur'un torunlarından Zahireddin Muhammed Babür'ün kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu bunların en uzun ömürlüsü, en güçlüsü olmuştur. Zahireddin Mahmud Babür, 14 Şubat 1483'te Fergana'da doğdu. Babası, Timur'un torunu ve Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mırza idi. Ömer Şeyh ...

Preveze Zaferi

Osmanlıların Akdeniz'de kuvvetlenmeleri ve tüm Ege denizine hakim olmaları Avrupa'yı telaşlandırmıştı. Ayrıca devam eden Avusturya ve Macaristan seferleri büyük bir Haçlı donanması hazırlanmasına neden oldu. Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasında Venedik ve ...

Preveze Deniz Savaşı

Türk tarihinin en büyük deniz savaşı (1538). Kanunî Sultan Süleyman zamanında, Mohaç Zaferi'nden 12 yıl sonra kazanılan Preveze Deniz Savaşı, Türk ordusunun denizlerde de gücünün doruğuna ulaştığını kanıtlayan bir savaştır. Türk ordusu Mohaç'ta bütün birleşik ...

Kronoloji - Osmanlı 2

1514 Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş 1514 Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi 1516 Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi 1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş 1517 Haremeyn'in himaye altına alınması 1517 Haliç'te tersane yapımının ...

Donanma-yı Hümayun

Donanma-yı Hümayun Osmanlı deniz kuvvetleri. Medeniyet dünyasına eski ve tarihi hayatiyetini veren, Akdeniz’e hakimiyet cihangirlik davasının başlıca unsurlarından biriydi. Roma’nın bu denize hakimiyeti, onun cihangirlik vasıflarındandı. Bu sebeple onlar Akdeniz’e Mare Nostrum ...

Ekber Şah

Ekber Şah Babürlü Türk İmparatorluğunun üçüncü hükümdarı. Babür Şahın torunu ve Hümayun ile Hamide Banu’nun oğludur. Hümayun’un, Sir Han ile mücadelesi esnasında uğradığı ağır bir mağlubiyet üzerine, ailesi ile birlikte iltica ettiği Ömerkot’ta 1542’de ...

Osmanlı Donanması

Osmanlı Donanması ( Donanma-yı Hümayun) önceleri deniz askerleri tersane ocakları denilen birkaç ocaktan oluşur, "Tersane Halkı" ile "Harp Sınıfından olmak üzere iki bölümden meydana gelirdi. Her iki bölümün âmir ve komutanı