simetri

Simetri birden çok eleman arasındaki ebat, şekil ve pozisyon bakımından benzerlik, ahenk. Simetri insanlığın tabiatında mevcuttur. İyi-kötü, güzel-çirkin, derin-sığ gibi özellikler simetrinin tabiî bir görüntüsüdür. Benzer şekilde insan vücudunun sağ ve sol organları vücudu ikiye ayıran düzleme göre simetriktir. Simetri, esas olarak şekil ve pozisyon benzerliğine dayanan geometrik simetriyi ifâde eder.

SIMETRI (türkçe) anlamı
1. eksen olarak alınan bir doğrudan
2. benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu
3. bakışım
4. tenazur
5. iki ya da daha çok şey arasında konum
6. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
bakışım.
SIMETRI (türkçe) anlamı
7. 1 . İki veya daha çok şey arasında konum
8. biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
9. bakışım
10. 2 . matematikBakışım.
SIMETRI (türkçe) ingilizcesi
1. n. symmetry
2. proportion
SIMETRI (türkçe) fransızcası
1. symétrie [la]
SIMETRI (türkçe) almancası
1. n. Ebenmaß

Simetri hakkında bilgiler

Simetri birden çok eleman arasındaki ebat, şekil ve pozisyon bakımından benzerlik, ahenk. Simetri insanlığın tabiatında mevcuttur. İyi-kötü, güzel-çirkin, derin-sığ gibi özellikler simetrinin doğal bir görüntüsüdür. Benzer şekilde insan vücudunun sağ ve sol organları vücudu ikiye ayıran düzleme göre simetriktir. Simetri, esas olarak şekil ve pozisyon benzerliğine dayanan geometrik simetriyi ifade eder.

Geometrik simetri ya bir noktaya, bir doğruya, bir düzleme veya radyal bir doğruya göre olur. Bir doğru üzerindeki, bir noktaya eşit uzaklıktaki iki nokta, bu noktaya göre simetriktirler. Bu iki noktanın bir doğruya (eksene) veya düzleme göre simetrik olmaları için, doğruları birleştiren doğru parçasının simetri ekseni veya simetri düzlemine dik olması ve noktaların bu eksen veya düzleme uzaklıkları eşit olması gerekir. Simetrik noktalar bir düzlemsel şekil veya uzayda bir cisim de olabilir. Bu durumda cisim veya şeklin benzer noktalarının, noktalar için tarif edilen simetriklik özelliklerine sahip olması gerekir. Bu tür simetriye, bir cismin aynadaki görüntüsü ve kendisi arasındaki simetriye benzediğinden yansıma simetrisi denir. Çünkü aynadaki görüntünün ayna düzlemine uzaklığı cismin uzaklığı kadardır. Mesela I, M, T harfleri tam ortalarından dik olarak geçen düzleme göre simetriktirler. E harfi ise tam ortasından yatay olarak geçen düzleme göre simetriktir. Oysa R harfinin hiçbir simetri ekseni veya düzlemi yoktur.

Bazı şekillerin yansıma simetrisi olmayabilir, fakat bir eksen etrafında döndürüldüğünde yarım veya tam devir sonra tekrar orijinal şeklini alır. Mesela S harfi tam ortasından geçen yatay ve düşey eksenler etrafında bulunduğu düzlemde yarım devir, yani 180 derece döndürülürse tekrar aynı şeklini alır. Devir tamamlanınca tekrar ilk şeklini alır. Yani bir devirde iki defa esas şeklini alır. Bu dönme eksenine bu sebeple iki katlı simetri ekseni denir.

H harfinin de buna benzer hem iki katlı simetri ekseni, hem de düşey ve yatay simetri düzlemi vardır. Birçok geometrik şeklin de simetri elemanı diye adlandırılan birden fazla simetri düzlemi ve simetri ekseni vardır.

Mesela küpün üç tane dört katlı, dört tane üç katlı, altı tane iki katlı simetri ekseni ve dokuz tane de simetri düzlemi vardır. Koninin ekseni sonsuz katlı bir dönme simetri eksenidir. Bu eksenden geçen her düzlem de simetri düzlemidir. Silindirde koniye ilaveten silindir eksenine tam orta kısmından dik olan bir simetri düzlemi ve bu düzlemde bulunan ve silindir eksenini kesen doğrulardan ibaret olan sonsuz sayıda iki katlı dönme simetri ekseni vardır. Kürede ise merkezden geçen bütün doğrular dönme simetri ekseni, bütün düzlemler ise yansıma simetri düzlemidir.

Düzgün sekiz yüzlü, elipsoid ve diğer bütün geometrik şekillerin kendilerine has simetri eksenleri ve düzlemleri vardır. Dönme simetrisi basit döndürme hareketiyle elde edilmekte, yansıma simetrisiyse optik yansıma kaidelerine göre incelenmektedir. Beş köşeli bir yıldız ekseni etrafında bir dönüş yaptırıldığında beş defa aynı orijinal şeklini alır. Yani beş katlı bir dönme simetri ekseni vardır. Bunun yanında beş tane de yansıma simetri düzlemi vardır.

Matematikçiler tarafından döndürme, yansıtma ve öteleme gibi bir işlem neticesinde değişmeme olarak kabul edilen geometrik simetri yanında biyoloji, kimya gibi sahalarda fonksiyonel ve daha pekçok bakımdan simetriden bahsetmek mümkündür.

Şarkı Sözleri

Aslı Güngör tarafından söylenen simetri adlı şarkının sözleri.

hiçbir zaman istemez ki
aynı olaydan sıkılır insan
tamam, önemlisi aşk ve sevgi
gerisi hikâye...
aman! sanki sevdin
bunu sen istedin
sonuç ortada; senin eserin

benzerlik değil bu, bariz simetri
artık tüketti sevgimizi
hep aynı hatalar, aynı yalanlar
bitirdi bu ilişkiyi

benzerlik değil ki bariz simetri
artık tüketti sevgimizi
hep aynı hatalar, aynı yalanlar
getirdi bu neticeyi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kendiliğinden Simetri Kırılması

Bir fiziksel sistemin farklı durumları söz konusu olabilir. Örneğin uyarılmış bir fiziksel sistem ayrı bir durumdur, sistemin minimum enerjideki taban durumu aynı sistemin farklı bir durumudur.

Dönel Simetri

Dönel simetrisi olan bir cisim, belli bir dönmeden sonra aynı görünür. Bir cismin birden çok dönel simetriği olabilir; örneğin, yansıma ve ters çevrilmeyi saymazsak, Man adası bayrağında görünen triskelion şeklinin üç adet dönel simetriği vardır, bir diğer deyişle üçlü ...

Bilateral (Bakışımlı) Simetri

Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır.

Bilateral Simetri

Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır.

Işınsal Simetri

Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır.

Lateral Simetri

Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır.

Radiyal Simetri

Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır.

Radyal Simetri

Vücut simetrileri, hayvanların dış görünümlerinin simetrik veya düzensiz bir biçimde olmasıdır.