Sosyobiyoloji

Kısaca: Sosyobiyoloji, davranışların sahip olmuş olabileceği evrimsel avantajları göz önüne alarak türlerin sosyal davranışlarını açıklamaya çalışan bilimsel disiplinlerin neo-Darwinci bir sentezidir. Başka bir ifadeyle, sosyal davranışın biyoloji, daha spesifik olarak evrimsel biyoloji temelli olarak ele alındığı disiplinlerarası bir çalışmadır. Sosyobiyolojinin konuları etoloji, antropoloji, evrim, zooloji, arkeoloji, popülasyon genetiği, davranışsal ekoloji, evrimsel psikoloji, felsefe gibi birçok di ...devamı ☟

Sosyobiyoloji, toplumsal davranışların biyolojik temelinin sistemli olarak incelenmesi. Sosyobiyoloji sözcüğünü ilk olarak ÂBD'Ii biyolog Edvvard O. Wilspn Socio-biblogy: The New Synthesis (1975; Sosyobiyoloji: Yeni Bir Birleşim) adlı yapıtında kullanmıştır. Sosyobiyoloji, hayvanların ve insanların toplumsal davranışlarını doğal seçme ve başka biyolojik süreçler ışığında açıklamaya çalışır. Sosyobiyolojinin temel ilkelerinden biri genlerin ve bunların kuşaktan kuşağa aktarılmasının hayvanların yaşamlarını sürdürmede temel yöntemlerinden biri olduğudur. Ayrıca, hayvanların kendilerinden sonraki kuşaklara kendi genlerine benzer örnekleri aktarabilmek için bütün güçlerini kullandığını da kabul eder. Davranış özellikleri de bir ölçüde kalıtımla aktarıldığından, evrimsel bir süreç plan doğal seçme, bireyin üreme olasılığını güçlendirecek biçimde bedensel ve davranışsal özelliklerini geliştirir. Şpsyobiyoloji hayvanların toplumsal davranışlarının yeni bakış açılarıyla incelenmesinin önünü açmıştır. Görünüşte özverili davranışlar sergileyen bazı hayvan türlerinin genetik olarak bencil olduklarını, bu davranışlarını ancak benzer genetik yapıdaki canlıların çıkarına sürdürdüklerini göstermiştir. Bu bakış açısı asker karıncaların topluluklarının çıkarlarını korumak amacıyla yaşamlarını nasıl feda ettiklerini ya da bir kovandaki işçi batanlarının kraliçe arının üremesini kolaylaştırmak için kendi üremelerine son vermelerini açıklar. Sosyobiyoloji bilimi bazı olgularda da erkek ve dişi davranışları arasındaki değişiklikleri, farklı amaçlar taşıyan eşeylerin bu amaca uygun olarak biçimlenen genlerini sonraki kuşaklara aktarmasının bir sonucu olarak görür. Sosyobiyoloji çeşitli insan davranış biçimlerini, insan türünün üremesi açısından taşıdığı önem temelinde açıklamaya çalıştığında oldukça tartışmalı sonuçlara yol açar.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Richard Lewontin
3 yıl önce

matematiksel biçimleriyle ortaya konulmasının öncüsü oldu. Lewontin, sosyobiyoloji ve evrimsel psikoloji tarafından ortaya atılan genetik determinizme...

Evrimsel antropoloji
3 yıl önce

aracılığıyla giderek artmaktadır. Evrimsel biyoloji portali Evrimsel psikoloji Sosyobiyoloji İkili kalıtım teorisi Biyoloji felsefesi Evrimsel nörobilim Homininae...

çok eşlilik
6 yıl önce

poligaminin engellenmesi için devletler nezdinde çağrıda bulunur. Sosyobiyoloji ve zooloji terimi olarak çok eşlilik, birden fazla eş ile çiftleşme...

Murray Bookchin
3 yıl önce

doğrudan eylem grupları üzerinde büyük etkisi oldu. "Derin ekoloji" ve "Sosyobiyoloji"nin biyolojik gerekirci düşünceleri gibi, yaşam merkezli felsefelerin...

Murray Bookchin, Anarşizm, 14 Ocak, 1921, 1930, 1950, 1960, 1969, 1971, 1982, 1990
Yapısal işlevselcilik
3 yıl önce

kullanılmakta olan bu yaklaşım; siyaset bilimi, antropoloji, psikoloji, sosyobiyoloji, sosyal psikoloji gibi disiplinler ve alt disiplinler bünyesinde sosyal...

Koruma biyolojisi
3 yıl önce

kavrayışlarını ve metodolojisini çoğunlukla nüfus ekolojisi, topluluk ekolojisi, sosyobiyoloji, popülasyon genetiği ve üreme biyolojisinden alan çok disiplinli bir...

Sosyoloji
3 yıl önce

yetkinleştirilmiş uyarlamalarıdır, evrimin çoksoylu teorileri gibi (neo-evrimcilik, sosyobiyoloji, modernizasyon teorisi, sanayi sonrası toplumu teorisi) veya genel tarihsel...

Toplum bilimi, Ahmet Cevdet Paşa, Aile, Anarşi, Anthony Giddens, Antropoloji, Araştırma, August Comte, Auguste Comte, Batı, Behice Boran
Akademik Disiplinler Listesi
6 yıl önce

sosyoloji Economik sosyoloji/Sosyoekonomi Ekonomik kalkınma Sosya kalkınma Sosyobiyoloji Sosyodilbilim Yaşlanma sosyolojisi Tarım sosyolojisi Sanat sosyolojisi...