Sosyobiyoloji, davranışların sahip olmuş olabileceği evrimsel avantajları göz önüne alarak türlerin sosyal davranışlarını açıklamaya çalışan bilimsel disiplinlerin neo-Darwinci bir sentezidir. Başka bir ifadeyle, sosyal davranışın biyoloji, daha spesifik olarak evrimsel biyoloji temelli olarak ele alındığı disiplinlerarası bir çalışmadır. Sosyobiyolojinin konuları etoloji, antropoloji, evrim, zooloji, arkeoloji, popülasyon genetiği, davranışsal ekoloji, evrimsel psikoloji, felsefe gibi birçok di

Sosyobiyoloji

Sosyobiyoloji, toplumsal davranışların biyolojik temelinin sistemli olarak incelenmesi. Sosyobiyoloji sözcüğünü ilk olarak ÂBD'Ii biyolog Edvvard O. Wilspn Socio-biblogy: The New Synthesis (1975; Sosyobiyoloji: Yeni Bir Birleşim) adlı yapıtında kullanmıştır. Sosyobiyoloji, hayvanların ve insanların toplumsal davranışlarını doğal seçme ve başka biyolojik süreçler ışığında açıklamaya çalışır. Sosyobiyolojinin temel ilkelerinden biri genlerin ve bunların kuşaktan kuşağa aktarılmasının hayvanların yaşamlarını sürdürmede temel yöntemlerinden biri olduğudur. Ayrıca, hayvanların kendilerinden sonraki kuşaklara kendi genlerine benzer örnekleri aktarabilmek için bütün güçlerini kullandığını da kabul eder. Davranış özellikleri de bir ölçüde kalıtımla aktarıldığından, evrimsel bir süreç plan doğal seçme, bireyin üreme olasılığını güçlendirecek biçimde bedensel ve davranışsal özelliklerini geliştirir. Şpsyobiyoloji hayvanların toplumsal davranışlarının yeni bakış açılarıyla incelenmesinin önünü açmıştır. Görünüşte özverili davranışlar sergileyen bazı hayvan türlerinin genetik olarak bencil olduklarını, bu davranışlarını ancak benzer genetik yapıdaki canlıların çıkarına sürdürdüklerini göstermiştir. Bu bakış açısı asker karıncaların topluluklarının çıkarlarını korumak amacıyla yaşamlarını nasıl feda ettiklerini ya da bir kovandaki işçi batanlarının kraliçe arının üremesini kolaylaştırmak için kendi üremelerine son vermelerini açıklar. Sosyobiyoloji bilimi bazı olgularda da erkek ve dişi davranışları arasındaki değişiklikleri, farklı amaçlar taşıyan eşeylerin bu amaca uygun olarak biçimlenen genlerini sonraki kuşaklara aktarmasının bir sonucu olarak görür. Sosyobiyoloji çeşitli insan davranış biçimlerini, insan türünün üremesi açısından taşıdığı önem temelinde açıklamaya çalıştığında oldukça tartışmalı sonuçlara yol açar.

Yanıtlar