Türk Dili Sözlüğü

Çağatayca

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

Üzüt

Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can. Özüt veya Öz (Ös) de denir.

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

Aylanu

Aylanu, Türk mitolojisinde ve halk inancında can değiştirme, yani bir başkasının yerine kendi canını verme, “Öz Yerine Öz” anlayışı. Aylanı da denir. Eşanlamlı olarak "Köçöt (Köçüt)" tabiri de kullanılır. (Köç/Göç kökünden türemiştir. Göçmek, gitmek anlam...

harezmce

Hal Dili

Hal Dili – Türk halk inancında ve halk kültüründe ters lisan. Al dili olarak da bilinir. Tersine bir dildir. İnanışa göre öte dünya varlıklarının yaşayışları, görünüşleri ve dilleri bu dünyanın tam tersidir. Mesela öteki dünya varlıklarına; "Git" demek iç...

Ebey

Ebey – Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası. Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü korur. İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır. Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler vardır. Türklerde ebe s...

sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

Bedik

Bedik - Türk ve Tatar halk inacında Eğlence Cini. Türk mitolojisinde en ilginç hikayeye sahip olan varlıklardan birisidir. İlk başlarda kötü bir ruh olduğu halde, insanlara ve hayvanlara zarar verdiği için evlerden kovulmak istenmiştir. Bunun içinde kendi...