Çevre politikalarının uygulanması, çevresel altyapının güçlendirilmesi, çevre sorunlarının ekonomik kararlara daha iyi entegre edilmesi ve çevre konusunda uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi Türkiye’nin temel hedefleridir. Çevre Bakanlığı, temel politikaların geliştirilmesi yanında, diğer ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu da sağlamaktadır.

Türkiye'de Çevre Koruma

Çevre politikalarının uygulanması, çevresel altyapının güçlendirilmesi, çevre sorunlarının ekonomik kararlara daha iyi entegre edilmesi ve çevre konusunda uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi Türkiye’nin temel hedefleridir. Çevre Bakanlığı, temel politikaların geliştirilmesi yanında, diğer ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu da sağlamaktadır.

1992 yılında gerçekleştirilen "Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı" kapsamında, ülkede yerine getirilmesi gereken sorumlulukların belirlenmesi amacıyla sürdürülen "Ulusal Gündem 21"in hazırlanması çalışmaları, yerel idareleri kapsayacak bir biçimde yapılmıştır.

Çevre politikalarının sektörel politikalara entegrasyonunun sağlanmasına yönelik olarak Dünya Bankası'nın mali desteği ile hazırlanan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanması ve kuruluşlar arası işbirliğinin sağlanması çalışmalarına Çevre Bakanlığı koordinasyonunda devam edilmektedir.

Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve uygun teknoloji transferi yoluyla genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlamak için hazırlanan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 17 Aralık 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Birleşmiş Milletler “Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi” 4340 Sayılı Kanunla kabul edilmiş ve 14 Şubat 1998 tarih ve 23258 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 20 Ekim 2000 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye’nin taraf olduğu çok taraflı sözleşme ile ilgili olan "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik", 27 Aralık 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Küresel Çevre Fonu (GEF)’nun hibe katkısı ile hazırlanan “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynakların Yönetimi Projesi” hibe anlaşması 1 Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Projenin 2006 yılında tamamlanması öngörülmüştür. 11.5 milyon dolarlık bütçeye sahip projenin amacı Türkiye’nin önemli biyocoğrafik bölgelerini temsil eden ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin, dört önemli pilot alanda katılımcı yaklaşımla etkili ve sürdürülebilir koruma alanı ve yönetimi tesis etmek, biyolojik çeşitliliği korumak ve bu alanlardan elde edilen başarılı uygulamaları ülke düzeyine yayacak mekanizmayı oluşturmaktır.

Türkiye, çevrenin korunması konusunda gerek uluslararası kuruluşlar, gerekse bölge ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Karadeniz Çevre Programı'na Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkelerle birlikte katılmakta, Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Projeleri'nde de aktif bir rol almaktadır. Ayrıca ikili çevre işbirliği antlaşmaları çerçevesinde, birçok ülke ile ortak çalışmalar yapılmaktadır.

1999 yılı Helsinki Zirvesi ile başlayan Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinde, AB ile çevre konularında işbirliğini artırma yönündeki çalışmalar hız kazanmıştır. Çevresel mevzuatın uyumlaştırılması için 2001 yılında yayınlanan Ulusal Program çerçevesinde çalışmalar sürmekte olup, bu programın revize çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, bu kapsamda motorlu taşıtlar ve kimyasal maddeler konusundaki düzenlemeler uyumlaştırılmış olup, Kuş ve Habitat Direktifleri’nin uyumlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir.

Yanıtlar