'''Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı''' [[Türkiye Cumhuriyeti]] devletinin başıdır. Bu mahiyetle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusu'nun birliğini temsil eder. [[Türkiye Cumhuriyeti Anayasası|Türk Anayasası]]nın yerine getirilmesi ve devlet organlarının organize ve uyumlu iş ...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başıdır. Bu mahiyetle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Ulusu'nun birliğini temsil eder. Türk Anayasasıın yerine getirilmesi ve devlet organlarının organize ve uyumlu iş yapabilmesini garanti eder. Görev ve yetkileri anayasanın 101. maddesinden 107. maddesine 23/05/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince, halkoyuna sunulmak üzere 16/06/2007 tarihli ve 26554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla değişik 31/05/2007 tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 21/10/2007 tarihinde yapılan halkoylaması sonucu kabul edilmiş ve buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Kararı 31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. kadar belirtillmiştir. Cumhurbaşkanlığı 29 Ekim 1923'de resmi olarak kuruldu. Seçilen ilk başkan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Günümüzde 28 Ağustos 2007'den beri 11. Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül bu görevde bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlarının ikametgahları Başkent Ankara'daki Çankaya Köşküdür. == Nitelikleri == 50px|left Cumhurbaşkanının nitelikleri anayasanın 101. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı olmak için adayın kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. ===Görev süresi=== Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişisi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. 2008 anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı iki kez üst üste seçilebilir ve 5+5 yıl sistemi uygulanarak her dönem 5 yıl kapsayarak görev yapar. == Seçim == Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili düzenlemeler anayasanın 102. maddesinde belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. == Andiçmesi == Anayasanın 103. maddesine göre cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer : "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim." Anayasa Andiçme == Görev ve Yetkileri == Anayasanın 104. maddesine göre görev ve yetkiler belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Milleti'nin birliğini temsil eder; Anayasa'nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Bu amaçlarla Anayasa'nın ilgili maddelerinde gösterilen koşullara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır: === Yasama ile ilgili olanlar === * Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, * Yasaları yayımlamak, * Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek, * Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, * Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak, * Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, ===Yürütme alanına ilişkin olanlar=== * Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek, * Başbakanın önerisi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek, * Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak, * Yabancı devletlere Türk Devleti'nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, * Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, * Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olması, * Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek, * Genelkurmay Başkanı'nı atamak, * Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak, * Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek, * Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, * Kararnameleri imzalamak, * Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak, * Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başkanını atamak, * Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak, * Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, * Üniversite rektörlerini seçmek, === Yargı ile ilgili olanlar=== Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek. Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır. == Sorumluluk ve sorumsuzluk hali == Cumhurbaşkanının sorumluluk ve sorumsuzluk halleri anayasanın 105. maddesindee belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa ve diğer yasalarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı'nın resmen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin önerisi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. == Cumhurbaşkanına Vekillik Etme == Cumhurbaşkanına vekalet etme anayasanın 106. maddesinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması durumlarında, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme ya da başka bir nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda da yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı'na vekillik eder ve Cumhurbaşkanı'na ilişkin yetkileri kullanır. == Cumhurbaşkanları ==
== Ayrıca bakınız == * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları listesi *Çankaya Köşkü sayın abtullahgul cumurbaskanımıza ben halıl kocagoz sızden tek dılegım var yalvarıyorumakpyı durdurun bıler buvatanı korumak ıcın 18 ay askerlık yaptık veyıne cagırsalar yıne yaparım nedenmı ben bırturkum ve turk kalmak ıstıyorum sızden tek ıstegım var bu oyunu durdurun demokratık acılımmıs yalan bırturk ıstıklalmarsı okunurken saygı gostermeyımte 1 dakıkalık saygıdurusunu esırgıyosa vede buvatanı butun tutacaz dıyorsa ben bunlara ınanmam yalvarıyorum sızde ınanmayın bunlara

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar