Bakanlık bilgi kutusu

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı

Bakanlık bilgi kutusu |logo =200px |kuruluş =27 Mayıs 1939 |bakan =Binali Yıldırım |müsteşar= |bütçe =998.555 milyon YTL |çalışan = |web =http://www.ubak.gov.trUlaştırma Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,<ref name="K4502">Bu bentte yer alan "Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve" ibaresi 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunla eklenmiştir</ref>

Görevleri

 • Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,
 • Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve (...) taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,<ref name="KHK491">Bu bentte yeralan, "hava" ibaresinden sonra gelen "ve deniz" ibaresi, 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı KHK`nin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.</ref>
 • Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 • Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
 • Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,
 • Ulaştırma ve (Ek İbare: 27/1/2000 - 4502/19 md.) Telekominikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek<ref name="K4502"> </ref>,
 • Ulaştırma, (Ek İbare: 27/1/2000 - 4502/19 md.) Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek<ref name="K4502"> </ref>,
 • Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 5/5/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,
 • (Ek: 27/1/2000 - 4502/19 md.) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek<ref name="K4502j"> Bu bent, 27/1/2000 tarih ve 4502 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile (j) bendi eklenmesinden sonra (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir</ref>.
 • (Ek: 16/6/2005-5369/8 md.) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.


TarihçeCumhuriyetin ilk dönemlerinde birlikte yürütülen Nafıa Vekaleti, bir bölümü de İktisat Vekaletine bağlı olarak yürütülen Haberleşme ve Ulaşım hizmetleri 27 Mayıs 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı adı altında tek çatıda toplanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı`ndan sonra ulaştırma ve haberleşmede ihtiyacın artması sonucu 27 Haziran 1945 tarihinde 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ulaştırma Bakanlığı`nın hizmet ve yetki sınırları genişletilmiştir.

13 Aralık 1983 tarihinde 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile hızlı gelişen ulaşım ve haberleşme sektörüne yeni bürokratik düzenlemeler yapılmıştır.

9.11.1986 tarih ve 3322 sayılı kanunla DLH (Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaati Genel Müdürlüğü) Bayındırlık Bakanlığı`ndan Ulaştırma Bakanlığı bünyesine katılmıştır.

10.8.1993 tarih ve 491 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Denizcilik Müsteşarlığı kurulmuş ve deniz sektörü ile Ulaştırma Bakanlığının ilgisi kesilmiştir.

27 Kasım 2002 tarih ve 24949 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem" uyarınca Deniz Müsteşarığı ve KİT Statüsündeki Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü de Ulaştırma Bakanlığı`na bağlanmıştır.

İlgili kuruluşlar • TCDD Genel Müdürlüğü
 • PTT Genel Müdürlüğü
 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • DHMİ Genel Müdürlüğü


Bağlı kuruluşlar

Ayrıca bakınızKaynakça

kaynakça

Dış bağlantılarKaynaklar

Vikipedi
sultan gazi güneşli arası toplu taşımacılık yapan dolmuşlarının denetlenmesi bu hatta insanlar çok madur olmaktadır ulaştırma bakanlıgının bu konuda duyarlı olmasını rica ederiz

İlgili konuları ara

Yanıtlar