TAASSUB (türkçe) anlamı
1. (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma.
2. Din bakımından fazla salâbetli olma.
3. Kendi dinini çok üstün görmek.
4. Haksız yere husumet etmek.
5. Bir düşünüşe
6. bir inanışa körü körüne bağlanıp ondan başkasını düşünmemek hâli. (Bak: Dimağ)(... Evet İslâmiyetin şe'ni metanet
7. sebat
8. iltizam-ı hak olan salâbet-i diniyedir. Yoksa cehilden
9. adem-i muhakemeden neş'et eden taassub değildir. Bence taassubun en dehşetlisi bazı Avrupa mukallidlerinde ve dinsizlerinde bulunur ki
10. sathi şüphelerinde muannidâne ısrar gösteriyorlar. Bürhan ile temessük eden ulemânın şanı değildir... Münâzarat)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yobaz

Kaba-saba, haşin, saldırgan; dinde taassubu aşırılığa vardıran ve başkalarına baskı yapmaya yönelen, müsamahadan yoksun, düşüncelerinde aşırılığa kaçan kimse. Yobazlığın temelini oluşturan taassub duygusu, kişinin sevdiği ve nefret ettiği şeylerde aşırılığa ...

Zeyneb Binti Cahş (r.a)

Zeyneb binti Cahş b. Riâb b. Ya'mur b.

Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay son devir Türk şâir ve yazarlarından. 1885’te İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Aksaray’da Mekteb-i Osmanî Rüşdiyesinde, orta öğrenimini Vefâ İdâdisinde tamamladı. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, aynı fakültede İdâre Hukuku Öğretim ...

Ziya Paşa

Tanzimat devri yazar, şâir ve devlet adamlarından. Esas ismi AbdülhamidZiyâüddîn’dir. 1825’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir bölümünü Süleymaniye’deki Edebiye Mektebi ile Beyazıt Rüştiyesinde yaptı. Bir taraftan Arapça ve Farsça’yı öğrenirken, ...

İhvanü's-Safa

on birinci asrın ikinci yarısında Basra’da ortaya çıkan İsmâiliyye fırkasına bağlı gizli bir cemiyyet veya felsefî ekol. Bu ekola mensub olan kişiler birbirlerine saf, temiz kardeşler mânâsında “İhvânü’s-Safâ” dedikleri için bu adla meşhur olmuşlardır.Küçük bir ...

Mîzân-ül-Hak Fî İhtiyâr-il-Ehak

Mîzân-ül-Hak fî İhtiyâr-il-Ehak , Avrupalıların Hacı Kalfa, Osmanlı'nın Hacı Halife dediği Katip Çelebi'nin (1608-56)1656'da yazdığı eser. İçinde Hızır, Taganni, Raks, Salavat, Tütün, Kahve, Keyif Verici Maddeler, Firavun imanı, İbni Arabi, Regaib, Berat, Kadir, Millet, ...

Sivas Madımak Olayı

Sivas Madımak Olayı, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Sivas Madımak Oteli'nin kuşatılıp yakılması ve dolayısıyla

Kurtuluş Yolu

Kurtuluş Yolu, 1 Nisan 1926 - 1 Haziran 1928 tarihleri arasında İskilip'te 42 sayı olarak yayımlanan genç Türkiye Cumhuriyetinin ilk dergilerinden olan 15 günlük bir dergidir.

Ahmed Sirhindi

Ahmed Sirhindi, daha çok bilinen adıyla İmam-ı Rabbani veya İmam-ı Rabbani Ahmed el- Farukî El Serhendi, (d. 1564, Buhara - ö. 1624), Hindistan'da yaşamış İslâm âlimi ve tasavvuf önderi.