Taberi

Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. İsmi Muhammed bin Cerir; künyesi Ebu Cafer'dir. Memleketine nispetle Taberi denildi. İbn-i Cerir ve Taberi diye Ünlüdur. 839 (H.224)da Taberistan'ın Amul şehrinde doğdu. 923 (H.310)te Bağdat'ta vefat etti. Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi ve yine Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Ebi'l-Kasım Taberi başka olup, bunlarla karıştırılmamalıdır. Yine Eshab-ı kiram düş

Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. İsmi Muhammed bin Cerir; künyesi Ebu Cafer'dir. Memleketine nispetle Taberi denildi. İbn-i Cerir ve Taberi diye Ünlüdur. 839 (H.224)da Taberistan'ın Amul şehrinde doğdu. 923 (H.310)te Bağdat'ta vefat etti.

Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi ve yine Eshab-ı kiram düşmanı Muhammed bin Ebi'l-Kasım Taberi başka olup, bunlarla karıştırılmamalıdır. Yine Eshab-ı kiram düşmanı İmamiyye fırkasına mensup olup, yazdığı Mecma'ul-Beyan adındaki bozuk Tabersi Tefsiri ile Ünlü olan Fadl bin Hasan Taberi'nin de, İbn-i Cerir Taberi hazretleriyle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca, Taberi hazretlerinin tarihini kısaltarak yazan Ali bin Muhammed Şimşati de Eshab-ı kiram düşmanıdır. Bu kitab, Tarih-i Taberi adıyla Türkçe'ye de çevrilmiş ve Eshab-ı kiram aleyhinde bozuk fikirlerin memleketimizde yayılmasına sebep olmuştur.

İbn-i Cerir Taberi, ilk tahsiline doğduğu yerde başladı. Yedi yaşında Kur'an-ı kerimi ezberledi. Dokuz yaşında hadis-i şerif yazmaya başladı. Bundan sonra, ilim tahsili için Kufe, Basra, Rey, Mısır, Suriye ve Irak şehirlerine gidip, buralarda ilim öğrendi. Tahsilden sonra, Bağdat'a yerleşti. Kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, tarih, matematik ve tıp ilminde engin bilgi sahibi oldu. Muhammed bin Abdülmelik, İshak bin Ebi İsrail, Ahmed bin Meni' Begavi, Muhammed bin Müsna ve daha birçok alimden hadis-i şerif öğrenip rivayette bulundu. Yüz bin hadis-i şerifi ravileriyle ezberleyerek hafız oldu. Fıkıh ilmini, Davud-i Zahiri'den; Şafii fıkhını Mısır'da Rebi' bin Süleyman'dan ve Bağdat'ta Muhammed Za'ferani'den öğrendi. Yunus bin Abdüla'la'dan ve diğer fıkıh alimlerinden Maliki mezhebinin bilgilerini öğrendi. Ebu Mukatil'den de Hanefi fıkhını öğrendi. Şafii mezhebinde olmasına rağmen, amelde dört hak mezhebin fıkıh bilgilerini çok iyi öğrenip, dört mezhepte de alim oldu. Şafii mezhebinde zamanın en büyük alimiydi. Kendisinden, Ebu Şuayb-il-Harrani ve Abdülgaffar Huseybi ilim öğrendi.

Muhammed Cerir Taberi, birçok ilimde mütehassıs olduktan sonra, ilmini insanların istifadesine sundu. Bağdat'ta on sene Şafii mezhebine göre fetva verdi.

839 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Rahbet-i Yakub denilen mahallede kendi evine defnedildi.

İbn-i Cerir Taberi, yalnız Allahü tealanın rızası için çalışır, İslamiyeti öğrenmeye ve öğretmeye gayret ederdi. Din ve ilim zenginliğini, dünya zenginliğine tercih ederdi. Dünyaya ehemmiyet vermez, zaruret miktarı malla yetinirdi. Harama düşmek korkusundan mübahların bir çoğunu terk eder; ömrünü yalnız ilim öğrenmek, öğretmek ve ibadet edip, kitap yazmakla geçirirdi. Çok kitap yazdı. Kitaplarının sayfası ömrüne bölününce, her gün için on dört sayfa düşmektedir.

İbn-i Cerir Taberi, Özellikle tefsir ilminde Ünlü olup, tefsiriyle tanındı. Cami-ul-Beyan et-Te'vil-ül-Kur'an adlı bu eseri, Eshab-ı kiramın ve Tabiinin rivayetlerini toplayan en geniş tefsirlerdendir. Kendisine gelen rivayetleri çeşitli yönlerden inceledi. ayet-i kerimelerden çıkarılan hükümleri bildirip, lüzumunda Arapçanın kaideleri hakkında da bilgi verdi. Daha önce yazılmış pekçok tefsirdeki bilgileri, eserinde değerlendirdi. Eserinin mukaddimesinde; Kur'an-ı kerimin belagat ve fesahatından, icazından bahsederek, Kur'an-ı kerimin yedi harf üzerine nüzulü, te'vil ve tefsir hakkında bilgi vermektedir. Sahabe, Tabiin ve Tebe-i tabiin kavilleri üzerinde durarak, nasih ve mensuh, hurufu mukattaa (sure başlarındaki harfler) hakkında açıklamalarda bulunmaktadır.

Taberi Tefsiri, daha sonra gelen alimlerin birçoğu tarafından kaynak olarak kullanıldı.

İbn-i Cerir Taberi'nin yazdığı Tarih-ül-Ümem vel-Müluk adlı tarih kitabı çok Ünlüdur. Ahbar-ur-Rusül ve'l-Müluk, kısaca Tarih-i Taberi de denilmektedir. Bu eserinde adem aleyhisselamın yaratılışından, Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hicretine kadar olan hadiseleri, işittiği ve tarih kitaplarında gördüğü bilgilere göre yazdı. Hicretten sonraki hadiseleri de vesikalara ve rivayetlere göre geniş bir şekilde anlattı: Tarihçiler için mühim bir kaynak olan bu kıymetli eser, daha sonra Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Eshab-ı kiram düşmanı tarafından kısaltılarak yazıldı ve Tarih-i Taberi ismiyle Ünlü oldu. Bu Eshab-ı kiram düşmanının kısaltarak yazdığı Taberi tarihinde, onun güzel sözleri tahrif edilerek, Eshab-ı kirama (radıyallahü anhüm) iftira edilmektedir. Bu yanlış ve bozuk yazılar, okuyanları aldatmaktadır.

İbn-i Cerir Taberi'nin diğer eserlerinden bazıları şunlardır: El-Müsterşid fi Ulum-id-Din, Kitab-ül-Aded ve't-Tenzil, Kıraat, Kitabü-İhtilaf-ül-Fukaha (matbudur). Tehzib-ül-asar, Et-Tebşir fi Usul-üd-Din, Tarih-ür-Rical min-es-Sahabeti vet-Tabiin, Cüz'ün fil-İ'tikad.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

taberi

Osmanlıca taberi kelimesinin Türkçe karşılığı.
(Ebu Cafer Muhammed bin Cerir İbn-i Yezid) (Hi: 224 - 310) İslâm tarihçisi ve müfessiri olup Taberistan'da doğmuş, 7 yaşında Kur'anı hıfz edip bütün ömrünü ilme vakf etmiştir. Babasının adına izafetle Ceririye adlı bir fıkıh mektebi kurmuştur. İbn-i Cerir-et Taberî adı meşhurdur. Kur'an-ı Kerimin bütün kat'i sarih mânâlarını müteselsilen, an'aneli senetle menba-ı Risalete îsal ederek tefsirini yazmıştır.

taberi

(Arapça) Erkek ismi - Büyük İslâm tarihçilerinden biri.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Taberi ilgili konular

 • Ab-ı hayat

  İçene ölümsüz bir hayat verdiğine inanılan su. Âb, Farsça'da "su", hayat ise Arapça'da "yaşam" demektir. Buna, âb-ı hayat, âb-ı Hızır
 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K
 • Taberi

  Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. İsmi Muhammed bin Cerir; künyesi Ebu Cafer'd
 • Zeyneb binti Cahş (r.a)

  Zeyneb binti Cahş b. Riâb b. Ya'mur b.
 • Zaleyha

  Kur'ân-ı Kerîm'de Yûsuf sûresinde anlatılan Yusuf kıssasında (hikâyesinde) söz konusu edilen kadın. Züleyhâ kelimesi, Farsça bir isimdir
 • Yahudilik (islam ansiklopedisi)

  Yaşayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensûbu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında Yahûdî vardır. Yah
 • İslamda bilim

  Tüm yaşamlarını, dolayısı ile bilime dair tüm çalışmalarının temelini Kuran ayetlerine dayandıran Müslümanlar o dönemde bile bilime sa
 • Matrakçı Nasuh

  Matrakçı Nasuh (? - 1564) Türk, minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir. Doğum tarih
Taberi
taberi