TAHAKKUK (türkçe) anlamı
1. Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.
TAHAKKUK (türkçe) anlamı
2. gerçekleşme. Gerçekleştirme Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması.
3. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.
TAHAKKUK (türkçe) ingilizcesi
1. 1. assessment.
2. 2. realization. realization gerçekleşme.
3. 3. becoming a reality
4. realization
5. 4. turning out to be true.
6. 5. accrual
7. accruement (of interest
8. taxes
9. etc)
10. falling due (of a tax)
11. interest. tahakkuk etmek.
12. 6. to become a reality
13. be realized.
14. 7. to turn out to be true
15. prove true.
16. 8. (for interest
17. a tax) to accrue
18. (for a tax
19. interest) to fall due. tahakkuk memuru tax assessor. tahakkuk tarihi due date (of a tax
20. interest)
21. 9. accrual. realization. becoming a reality. turning out to be true. accrument. tax falling due. assessment.,
TAHAKKUK (türkçe) almancası
1. die Verifizierung
2. die Realisierung die Verwirklichung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Trigger

Trigger yani tetikleyici, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde bir tabloda belirli olaylar meydana geldiği zaman yani ekleme, güncelleme, silme işlemlerinden biri gerçekleşmeden önce veya sonra çalışan ve belirli işlemleri kodlandığı şekilde yerine getiren yordamdır.

Cemiyet

Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...

Vali

Vali, bir il'de merkezi idarenin yürütme organının başıdır. Vali bakanlar kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onayı ile atanır ve merkezi idarenin ildeki en büyük temsilcisi konumundadır. Hem merkezi idare temsilcisi konumunda hem de yerel bir yönetim birimi olan il özel idaresinin ...

Murabaha

Murabaha, İslam hukukunda bir satış türüdür. Alış fiatı veya maliyet üzerine bir miktar kâr ilâvesiyle yapılan satış muamelesidir.İslâm hukukunda murabahalı satış akdi, güven esasına dayalı akitlerdendir.

Mecelle

Osmanlı Devleti zamânında, Ahmed Cevdet Paşa Başkanlığındaki ilmî bir heyet tarafından, İslâm Hukûkuna bağlı kalınarak hazırlanan ve asıl ismi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye olan meşhur kânun. Mecelle, lügatte; içinde hikmet bulunan sahife, ciltlenmiş kitap, dergi vs. ...

Teleks

Teleks Teledaktilolarla birbirine bağlanan abonelere kendi aralarında telgraf muhaberesi yaptırılabilen bir servis. Avrupa'da 1930'ların başında görülmeye başlayan teleks, kısa zaman sonra milletlerarası haberleşme için kullanılmaya başlandı. Özellikle hızla yayılan teleks ...