Tahvil

Tahvil Seri halinde çıkartılan ve çoğunlukla faizli olan borç senedi. Tahviller genellikle hamiline yazılı düzenlenmekle birlikte nama da yazılı olabilirler. Satın alacak kişiye güven vermek ve tahvillerin dolaşımını kolaylaştırmak için çoğunlukla hamiline yazılı çıkartılır. Tahviller ya bir anonim şirket tarafından veya devlet, belediye ve diğer kamu iktisadi kuruluşlarınca çıkartılabilir. Devlet kuruluşlarının tahvil çıkarması özel yasaya bağlıdır. Anonim şirketlerse hissedarlardan temi

Tahvil Seri halinde çıkartılan ve çoğunlukla faizli olan borç senedi. Tahviller genellikle hamiline yazılı düzenlenmekle birlikte nama da yazılı olabilirler. Satın alacak kişiye güven vermek ve tahvillerin dolaşımını kolaylaştırmak için çoğunlukla hamiline yazılı çıkartılır. Tahviller ya bir anonim şirket tarafından veya devlet, belediye ve diğer kamu iktisadi kuruluşlarınca çıkartılabilir. Devlet kuruluşlarının tahvil çıkarması özel yasaya bağlıdır. Anonim şirketlerse hissedarlardan temin edemedikleri sermaye ihtiyaçlarını tahvil çıkararak karşılarlar. Hamiline yazılı tahviller senedin teslimiyle nama yazılı tahvillerle alacağın temliki yoluyla mülkiyet değiştirir.

İhraç vadesi 1 yıldan uzun menkul kıymete verilen isim. Anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla Ticaret ya da Sermaye Piyasası kanunlarına göre, itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetidir.

Üzerinde bulunan kupon ve/veya anapara vadesi geldiğinde borçlu olan şirketin borçlarını ödemesi esasına dayanan bu menkul değerler, şirketlere ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlama amacını taşımaktadır. Devlet tahvillerinde bulunan vade ve faiz riskinin yanısıra, özel şirketlerin çıkardıkları menkul kıymetler devlet tahvillerinde sembolik olan müşteri riskini daha geniş olarak bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle tahvili alınacak şirketin, sağlam bir mali analiz sürecinden geçirilmesi gerekmektedir.

Her şirket tahvil ihracı, ihraç eden firma ile yatırımcı arasında yapılan bir anlaşmayı içerir. Tahvillerin ihraç koşulları genel olarak ihraç edildiği ülke ve pazarların özel koşullarına ve düzenlemelerine tabidir. Tahvillerin türleri, nasıl ihraç edileceği, halka arzedilen tahvillerde arz koşulları ile, borsalara kotasyon koşul ve yöntemleri, teminatlarının neler olacağı, geri çağrılma koşulları, faiz ve diğer menfaatlerin sağlanma biçim ve şekilleri, tahvil sahiplerinin hakları ve ihraç eden şirketin yükümlülükleri başta ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukuku düzenlemeleri olmak üzere ayrıntılı bir biçimde düzenlenmektedir.

Tahviller iskonto esasına dayalı olarak satılmaktadır. Bir sanayi kuruluşu veya mali bir kurum tahvil ihraç edip bunu alıcıya iskonto ederek sattığında, alıcı iskonto oranında satıcıya eksik ödeme yapmakta ancak vade sonunda tahvil nominal değerini tahsil etmektedir.

Devlet veya özel firmaların piyasadan borçlanmak amacıyla çıkardıkları bir sene veya dahah uzun vadeli borç senetlerine denir.satışta fiyatı belirleyen faizdir,fiyatı faizle ters orantılıdır.ucuz zamanlarda ve fiyatların yükselmesi beklendiğinde alınmalıdır.

-TTK ve SPK'ya göre tahvil ihraç limitini arttırma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.Buna göre Bakanlar Kurulu SPK'ya tabi (halka açık)şirketlerde bu limiti 6 katına,TTK'ya tabi (halka kapalı) şirketlerde 3 katına kadar arttırabilir.

-TTk'ya göre tahvil ihraç limiti;"ödenmiş sermaya + yedek akçeler + yeniden değerleme değer artış fonu - zarar " kadardır.

-TTK'YA GÖRE A.Ş.'ler daha öncekilerin bedeli tamamen ödenmeden tahvil ihraç edemezler.SPK'ya göre de tamamı satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe yenisi çıkarılamaz.

-Tahvilde bulunması gereken bilgiler izahname şeklinde hazırlanırlar,ticaret mahkemesine tasdik ve ticaret siciline tescil edilir.

-Halka açık şirketlerin tahvillerinin geri ödenmedsinde "İtfa Fonu" kullanılır.İtfa Fonu, işletmenin ihraç ettiği tahvilleri geri ödemede kullanılmak üzere oluşturduğu fondur.

-Tahviller hakla arz veya özel ihraç biçiminde satışa sunulur.Özel ihraçta tahviller doğrudan doğruya belirli banka, sigorta şirketi veya yatırım kurumuna satılır.

-Geri ödeme süresi bir yıldan uzundur.Ülkemizde tahvilin vadesi 1 yıldan az olmamak şartıyla istenildiği gibi düzenlenir.

-Enflasyon döneminde ,paranın satın alma gücündeki azalma nedeniyle tercih edilen kaynaktır.

-İşletmenin tasfiyesi halinde tahvil sahipleri alacaklarını öncelikler tahsil etme hakkına sahiptir.

-Yatırımcılar açısından hisse senetlerine göre daha az risklidir.İşletmeler açısından maliyetinin hisse senedi maliyetine göre düşük olması ve faizin vergi matrahından düşülmesine yol açtığı için tercih edilir.

-İşletme tahvil anapara ve faizini ödeyemezse iflasya karşı karşıya kalır.

Diğer anlamları

tahvil

Osmanlıca tahvil kelimesinin Türkçe karşılığı.
Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek. * Döndürmek. * Faizli borç senedi.

tahvil

Türkçe tahvil kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. bill, bond, bill of exchange, stock

tahvil

değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme.
devletin ya da özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, yıllık faiz getiren yazılı senet.

tahvil

Türkçe tahvil kelimesinin Fransızca karşılığı.
transformation [la]; obligation [la]

tahvil

Türkçe tahvil kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Umrechnung, Wechsel

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tahvil ilgili konular

 • Tahvil

  Tahvil Seri halinde çıkartılan ve çoğunlukla faizli olan borç senedi. Tahviller genellikle hamiline yazılı düzenlenmekle birlikte nama da yaz
 • şirket

  Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen...
 • Imtiyazlı hisse senedi

  İmtiyazlı Hisse Senedi Türk Ticaret Kanunu, "kurucu" ya da "müessis" hisse senedi diye bir kurumu düzenlememiştir. Bununla beraber, uygulamada,
 • Limited şirket

  Limited Şirket Bu ortaklık tipi, Alman kanun koyucusu tarafından 19. yüzyıl sonlarında ihdas edilmiştir. Hukukumuz da, 1926 tarihli Ticaret Kan
 • Halka arz

  Halka Arz Şirketler hukukunda önem arzeden bir kavramdır. "Anonim ortaklıklar"ın tedrici kurulma şeklinde, ana sözleşmenin düzenlenmesinden v
 • Piyasa Kavramları

  Piyasa Kavramları İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin mey
 • Şirketler

  Şirketler İki veya daha çok kimsenin kazanç elde etmek ve bunu paylaşmak niyet ve gayesiyle, iktisadi ve fayda sağlayan bir teşebbüs için eme
 • Ticari işletme

  Ticari işletmeler, insanların oluşturduğu bir pazarın, piyasası olan gereksinimlerini, yani iktisadi anlamda talebi, karşılama ve bu arzdan k
 • Borsa İstanbul

  ''BİST''
 • Yatırım bankacılığı

  Yatırım bankası, anonim şirketlerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman