Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh) ya da Ahmed bin ʿAbd Allâh bin Muhammed et-Takî (Gerçek İsmi: Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Ismāʿīl (أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل) ya da Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad at-Taqi) (Doğum: 198 Hicrî, Ölüm: 225 Hicrî, Milâdî 881 , Salamia, Syria, İmam: Hicrî 212-225) Soyadı: "et-Takî") İmâmet (İsmâilî i'tikadı)'na göre "Dokuzuncu" İsmâilîyye İmâmı. İsmâilîyye/Mustâlî/Davudî İsmailîlik i'tikadına göre "Dokuzuncu İmâm" Ahmed ibn ʿAbd Allāh ibn Mu

Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh)

Taki Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allah) ya da Ahmed bin ʿAbd Allah bin Muhammed et-Taki (Gerçek İsmi: Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Ismāʿīl (أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل) ya da Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad at-Taqi) (Doğum: 198 Hicri, Ölüm: 225 Hicri, Miladi 881 , Salamia, Syria, İmam: Hicri 212-225) Soyadı: "et-Taki") İmamet 'na göre "Dokuzuncu" İsmailiyye İmamı. İsmailiyye/Mustali/Davudi İsmaililik i'tikadına göre "Dokuzuncu İmam" Ahmed ibn ʿAbd Allāh ibn Muhammed et-Taki'dir.

İsmaili soy ağacı

Yanıtlar