Talha Bin Ubeydullah

Kısaca: İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke`den ...devamı ☟

Talha bin Ubeydullah (Arapça: طلحة بن عبيدالله‎ d. 598, Mekke - ö. 656), cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke`den bir peygamber çıkacağını işitmiştir. Rahibin tarifinden, peygamberin Muhammed olduğunu anlar. Derhal Mekke`ye dönen Talha, Muhammed`in peygamberlik iddiasında bulunduğunu işitince Ebu Bekir vasıtasıyla Muhammed`e biad ederek Müslüman olur.İbni Sa`d, Tabakat: 3/214-216; İbn Hacer, İsabe: 2/220-221

Talha bin Ubeydullah Müslüman olduktan sonra Mekkeli müşrikler tarafından işkencelere tabi tutulur. Hatta bir keresinde Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye adamlarıyla birlikte Ebu Bekir ve Talha`yı yakalayarak birbirine bağlayıp işkence yapar. Bu hadiseden dolayı onlara ``karinan`` (bitişikler) denirdi.İbn Hişam, "es-Siretü`n-Nebeviyye", I, 251, Mısır 1955; el-Askalani, "el-İsabe fi Temyizi`s-Sahabe", III, 290;İbnü`l-Esir, "Üsdü`l-Ä�abe fi Ma`rifeti`s-Sahabe", III, 85 vd. 1970

Talha bin Ubeydullah, 622 yılında hicrete katılarak Mekke`den Medine`ye geldi. Uhud Savaşı`na katıldı. Savaşın ilerleyen aşamalarında,iki ateş arasında kalan İslam Ordusu dağılınca, Muhammed`i savunmak için kalan çok az kişilerden biriydi. Bu savaşta Seksenin üzerinde yara aldığı ve bunlardan birinin kolunu sakat bıraktığı rivayet edilir.

Talha, cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Muhammed onun için şöyle demiştir: "Yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak isteyen Talha`ya baksın"(Buhari, 2/107; 4/211-212)

``Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zubeyr cennetliktir, Sa`d Ibnu Malik cennetliktir, Abdurrahman Ibnu Avi cennetliktir, Ebu Ubeyde Ibnu`l-Cerrah cennetliktir.`` (Ebu Davud, Sunnet 9)

Ömer ibn Hattab, halife olabilecekler arasında Talha`yı da saymış ancak o, Osman bin Affan lehine feragat etmiştir. Osman`ın halifeliği sırasında ona muhalif olanlara karşı mücadele etmiştir.

İslam`da, ilk bölünme olarak sayılan Cemel Savaşı`nda Ali`ye kaşı Ayşe`nin yanında savaşmıştır. Bu savaşta Mervan bin Hakem tarafından şehit edilmiştir. Cenaze namazının bizzat Ali tarafından kıldırıldığı rivayet edilir.

Kaynaklar

Vikipedi

talha bin ubeydullah

Osmanlıca talha bin ubeydullah kelimelerinin Türkçe karşılığı.
(R.A.) : Aşere-i mübeşşeredendir. Çok muharebelere iştirak etti, fedakârlığı büyüktü. Peygamberimiz (A.S.M.) ile muharebede iken kılıç darbesine karşı kolunu gerer ve onu muhafazaya çalışırdı, kendisinden ziyade Hz. Peygamber'i (A.S.M.) muhafazaya azmederdi. Kolu bu yüzden sakatlandı. Hz. Ali (R.A.) buyuruyor ki: "Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) duydum. Dedi ki: Talha ile Zübeyir, Cennet'te benim komşularımdandır." Hicretin 36'ncı yılında Cemel Vak'asında şehid oldu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Talha bin ubeydullah
3 yıl önce

İşte o Talha bin Ubeydullah'tır. (Buharî, 2/107; 4/211-212) Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir...

Talha bin Ubeydullah, İslam, 598, 622, 656, Abbasiler, Ahiret, Akide, Alevilik, Ali, Ali bin Ebu Talib
Abdurrahman bin avf
3 yıl önce

Ömer bin Hattab'dan sonraki halife adayı olarak önerdi. Ömer bin Hattab, ölmeden önce onu Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Ali...

Cemel Muharebesi
6 yıl önce

müttefiklerinden Talha bin Ubeydullah ve Zübeyr bin Avvam öldürüldü. Aişe, Ali tarafından Medine'ye gönderildi. Savaşta her iki taraftan yaklaşık yirmi bin kişi hayatını...

656
3 yıl önce

sahabe Selman-ı Farisî, İslamiyet'i kabul eden İran asıllı ilk sahabe (d. 568) Talha bin Ubeydullah, sahabe (d. 598) Zübeyr bin Avvâm, sahabe (d. 594)...

656, 6. yüzyıl, 651, 652, 653, 654, 655, 657, 658, 659, 660
Aşere-i Mübeşşere
3 yıl önce

Sıddık Ömer bin Hattab Osman bin Affan Ali bin Ebu Talib Talha bin Ubeydullah Zübeyr bin Avvam Abdurrahman bin Avf Sa'd bin Ebi Vakkas Said bin Zeyd Ebu...

Aşere-i mübeşşere, Aşere-i mübeşşere
Sahabe
3 yıl önce

Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan, Amr bin As için de geçerlidir. Sahabe veya ashab Arapça...

Sahabe, Arapça, Ashab, Hulefa-i Raşidin, Hz.Ali, Hz.Hatice, Muhammed, Peygamber, Tabiin, Taslak, İslam
Teberru
3 yıl önce

Ali ile savaşan Aişe binti Ebubekir, Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Muaviye bin Ebu Süfyan ve Amr bin As için de geçerlidir. İmâmet i'tikadı İsnâ‘aşer’îyye...

Mâlik bin Enes
6 yıl önce

büyüklerindendir. Yemen’den Medine’ye göçmüştür. Sahabeden Ömer, Talha bin Ubeydullah, Aişe ve Ebu Hureyre’den rivayette bulunmuştur. Onun oğulları, yani...

Mâlik bin Enes, 712, 795, Arapça, Medine, Mâliki mezhebi, Taslak, İslam, Müctehid, Muhaddis