Tanr�� Ve Devlet

Devlet (anlam ayrımı)

Devlet şu anlamlara gelebilir:

Felsefi açıdan devlet

Toplumu yöneten kurallar ve yasalar yaratma otoritesine sahip bir ayrı bir kurumlar kü­mesi. Demokrasilerde hükümetlerin gelip gittikleri dikkate alınırsa, salt hükümete eşdeğer olmadığı gibi, iktisat, okullar, toplum örgütleri benzeri örgütlü ve sürekli...

polis devleti

Polis devleti, yöneticilerin halka karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim biçiminin adıdır. Günümüzde Hukuk Devleti kavramının karşıtı olarak kullanılan terimin tarihsel kaynağı, mülk devlet kuramından sonra Orta Çağ'da ortaya çıkan polis dev...

Tanrı ve Devlet

Tanrı ve Devlet, Rus anarşist Mikhail Bakunin'in en bilinen eserlerinden biridir.

Nafia Nazırlığı

Nafia Nazırlığı ilk defa II. Mahmut döneminde devlet yapısında yapılan yeniliklerin bir parçası olarak 1848 yılında kuruldu. 1873-1914 yılları

Türkler'de ve İslamiyet'te devlet

Türklerde ve İslamda devlet Türklerin İslam öncesi dönemde oluşturdukları yönetsel organizmalar, gerçek anlamıyla devletten çok, kabile konfederasyonları kategorisine girer. İÖ 3. yüzyılda ortaya çıkan Hun konfederasyonundan 10.

Tanrı devleti

Ortaçağ düşüncesi ya da felsefesinde gerek İslamiyet’te ve gerekse Hıristiyanlık’ta, kötü yönetim ya da yeryüzü devletinin karşısına geçirilen Gökyüzü devleti ya da iyi yö­netim şekline verilen ad.

Devlet

Devlet, çağdaş anlamıyla, belirli bir ülkede yaşayan insan topluluğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde oluşturduğu siyasal örgütlenme. Günümüzde ulusal devletle özdeşleşen devlet kurumunun tanımı, niteliği, işlevleri ve toplumla olan ilişkisi çağlar...

Selevkos İmparatorluğu

Orta Asya Türk kültür ve uygarlığı

Türklerin ilk yurtları Orta Asya; doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Gölü’ne, kuzeyde Sibirya Ovası'ndan güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağları’na kadar uzanan geniş bir ülkedir. IV. yüzyıl sonlarında meydana gelen Kavimler Göçü dolayısıyla Orta Çağa...