Tarama Sözlüğü

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

ayakçak

sözlüğe taşı

Ebey

Ebey – Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası. Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü korur. İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır. Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler vardır. Türklerde ebe s...

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

Ömer Asım Aksoy

Ömer Asım Aksoy (d. 5 Nisan 1898, Gaziantep - ö.

Cargıl

Cargıl Hanım - Türk ve Altay mitolojisinde Haberci Tanrıçası. “Cargıl Udağan” olarak bahsedilir. İnsanlara Tanrıların haberlerini getirir.

Belen Hanım

Belen Hanım - Türk mitolojisinde Yolculuk Tanrıçası. Pelen Ana olarak da tanınır. Yolcuları korur. Yolların güvenliğini sağlar. Yolculuk yapanlar kendisine yakarırlar. Yolculara zarar veren haydutları cezalandırır. Yolda belde kalmak deyimi, sözcüğün konu...

Arama motorları

Arama motorları internet üzerinden aranan bilgileri sorgulamamızı sağlayan web üzerindeki tarama mekanizmaları olarak adlandırılan geniş içerikli arama sitelerine verilen isimdir. En yaygın olarak kullanılan arama motorları Google, Yahoo, MSN ve Altavista...

Ar-Ge Sözlük

Konotasyon

Konotasyon veya konnotasyon, bir sözcüğün birincil ve edebî anlamlarının yanı sıra insanda uyandırdığı duygu ve düşüncelerdir. Genellikle ''olumsuz'' veya ''olumlu konotasyona sahip olmak'' şeklinde kullanılır. Örneğin Türkçede "şişko" sözcüğü olumsuz bir...