Terörizm, siyasi, dini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmi; yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımı. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir.

Terörizm

Terörizm, siyasi, dini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, resmi; yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımı. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara ise terörist denir.

Terörle Mücadele KanunuTürkiye`de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu`nun 1.maddesinde; “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Uluslararası Terörizm

right Terörün sınır aşan bir hal alması halinde uluslararası terörizm ile karşı karşıya kalınır. Ancak son dönemde `uluslararası terörizm` kavramı daha çok birden fazla ülkeyi hedef alan veya birden fazla ülkede aynı anda bibirine yakın eylemlerde bulunan terörizmi anlatmak için kullanılmaktadır.

EtimolojiTerör kelimesi Latince`den gelir. Kelime anlamı ``korkudan titreme`` veya ``titremeye sebep olma”dır.

Fransızca Petit Robert sözlüğünde ``"bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku"`` olarak tanımlanır. Oxford İngilizce Sözlük`te ``"genellikle siyasi nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak"`` olarak tanımlanır.

Terör kelimesinin bugünkü anlamında, ilk defa Fransa`da, Fransız Devriminden sonra kullanıldığında herkes hem fikirdir. Devrimden sonra 1793 Martında 1794 Temmuzuna kadar süren dönem ``terör rejimi`` veya ``terör dönemi`` (reign of terror-regime de le terreur) olarak adlandırılmıştır. Fransız İhtilali esnasında demokrasi ve eşitliğe kavuşmak adına her türlü baskı ve şiddetin uygulanması gerektiğini savunan Jacobinler`i tanımlamak için kullanılmıştır.

Literatürde terör kelimesi bazen şiddet, siyasal şiddet ve anarşi kelimeleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye`de yıllarca teröre karşılık olarak ``anarşi`` kelimesi kullanılmış, son yıllarda bu kelime terk edilerek terör denilmeye başlanmıştır. Terör kavramının Türkçe`deki karşılığı ``yıldırma,korkutma``dır. ``Terör`` ve ``tedhiş`` kelimeleri aynı anlama gelmektedir; ancak ``tedhiş`` kelimesi Arapça`dan gelir ve Türkçe karşılığı ``yılgıdır <ref>Türk Dil Kurumu</ref>.

Terörün Finansal KaynaklarıTerörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynakalara daha çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır. Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir:

 1. Dış yardımlar
 2. Uyuşturucu ticareti
 3. İnsan kaçakçılığı
 4. Büyük çaplı soygunlar
 5. Haraçlar
 6. Zorunlu bağışlar
 7. Bağışlar
 8. Diğer her türlü kaçakçılık
 9. Diğer gönüllü katkılar


Terör Örgütleri ListesiTürkiye`ye yönelik faaliyet gösteren Terör örgütleri

Bazı ülkeler terör örgütlerinin listesini yayınlarlar. Bu listeler bazı ülkelerde yıllık yenilenirken, bu süre daha uzun veya kısa olabilir. Türkiye`de terör örgütleri listesi yayınlanmamıştır.

En çok bilinen listeler ABD, AB ve İngiltere tarafından yayınlanmış olanlardır. Türkiye ile ilgili olarak ASALA, PKK ve DHKP-C bu listelerde yer almıştır. PKK silah bıraktıktan sonra listeye alınmıştır. NATO nezdinde ve Rusya gibi bazi ülkelerce PKK terorist örgüt olarak görülmemektedir.

Bu tür listeleri daha çok o ülkenin meclisleri yayınlar. Belli aralıklarla bu listelerdeki isimler değiştirilebilir.

Medya ve TerörizmTerörizmin medya olmadan yaşayamayacağı yaygın bir kanaattir. Terörizm modern dönemin bir olgusu olması da daha çok bu durum ile ilişkilendirilir. Terör örgütleri medya sayesinde dehşet yayarlar ve propaganda yaparlar.

terörizm konusunda akademik ilgi oldukça sınırlıdır. Konunun popüler oluşuna rağmen bu konu ile ilgilenmenin maliyeti oldukça yüksek olmuştur. Terör örgütleri akademisyenleri tehdit ederken, bu konu ile ilgilenen kişiler toplumun ve yasaların yoğun baskısını da üzerlerinde hissetmişlerdir.

Dünden Bugüne Terörizm20.yüzyılın başlarında doğan anarşizm kavramının evrimleşmiş ve modern versiyonu olan terörizm, İkinci Dünya Savaşı`ndan ve özellikle 1963`deki Kennedy Suikastinden sonra emperyalist faaliyetlerine acımasızca hız veren ABD`nin tutunmayı hedeflediği coğrafyalarda istikrarsızlık ve bunalım ortamı yaratmak için yaymış olduğu yıkıcı bir düşünce akımıdır.Bu düşünce akımını tüm muhalifler desteklemektedir. Özellikle İsrail devleti kurulduktan sonra ortadoğu coğrafyasında terörün, şiddetin ve kargaşanın şaşırtıcı biçimde hiç durmadığı ve giderek arttığı göze çarpar. Bugün terörizm düşünsel boyutta bir düşünce olmaktan çıkıp devletlerin gizli çıkarları uğruna masum insanların vahşice öldürüldüğü bir eylemsel bütünlüğe ve anarşinin hüküm sürdüğü her yerin düzenine dönüşmüştür.

Kaynakça • Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı, [1]
 • İbrahim Kaya, Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, (Ankara: 2005).
 • Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi, (Ankara: 2006).
 • Sedat Laçiner, İngiltere, Terör, Kuzey İrlanda Sorunu ve İnsan Hakları, (Ankara: 2001).
 • İhsan Bal, Terörizm, Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, (Ankara: 2006).


Ayrıca BakınızDipnotlar

<div class="references-small"><references/></div>

LinklerKaynaklar

Vikipedi

Terörizm

Siyasi bir amaca ulaşmak için yıldırma hareketlerini düzenli bir biçimde kullanma, tedhişçilik.

Terörizm

tedhişçilik.

Terörizm

Türkçe Terörizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. terrorism

Terörizm

Türkçe Terörizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
terrorisme [le]

Terörizm

Türkçe Terörizm kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Terrorismus

İlgili konuları ara

Yanıtlar