tereke isim Arapça tereke Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt, miras: "Hâlâ eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder."- B. Felek.

TEREKE (türkçe) anlamı
1. tereke isim [[Arapça]] tereke Ölen bir kimseden kalan her şey
2. bırakıt
miras: Hâlâ eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder.- B. Felek.
TEREKE (türkçe) anlamı
3. bırakıt
TEREKE (türkçe) ingilizcesi
1. estate
TEREKE (türkçe) almancası
1. n. Hinterlassenschaft

Tereke hakkında detaylı bilgi

tereke isim Arapça tereke Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt, miras: "Hala eski zenginliğinin hasedini üstüne çeker ve eski terekelerinin veraset vergilerini öder."- B. Felek. Miras, yani ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isim. Tereke, bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçer. Bir külli halefiyet hali vardır. Terekenin intikal edeceği kimselerin gerçek mirasçı olmaları lazımdır. İntifa (faydalanma, kullanma) hakkı sahibi terekenin gerçek mirasçısı olmadığı için, terekenin bunlara kendiliğinden intikali mümkün değildir.

Medeni Kanuna göre mirasçıların tereke üzerindeki hakları iştirak halindedir. Bu terekenin taksimine kadar devam eder. Tereke borçlarından dolayı tek mirasçı varsa tek başına, çok mirasçı varsa müteselsilen sorumludur. Tereke borçlarından dolayı alacaklı, mirasçıların şahsi mallarına da başvurabilir.

Her ne kadar miras kelimesi, tereke yerine kullanılmaktaysa da tam olarak karşılamaz. Terekeyle mal varlığı aynı şey değildir: a) Malvarlığında bulunup da terekede bulunmayan hukuki ilişkiler: Bunlar miras bırakanın şahsına bağlı haklar olup, şahsi irtifak hakları, bozulan nişandaki hediyelerin iadesi gibidir. Terekede yer almaz, mirasçılara geçmez. b) Mal varlığında olmayıp da terekede yer alan hukuki ilişkiler: Miras bırakan tarafından evlenmenin hakları için açılan davaya mirasçılar da devam edebilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

çerkes

Çerkesler Batı Kafkas Sıradağlarının eteklerinde ve Terek ile Kuban nehirleri yataklarına kadar uzanan bayır ve vadilerde oturan kavim. Çerkeslerin ne zaman Kafkasya'ya geldikleri tam olarak bilinmemekle birlikte eldeki bulgular Çerkeslerin tarihinin MÖ 6000 yıllarına kadar ...

Kassam

Mirasçılar arasında terekeyi paylaştıran ve yetimlerin mirasını koruyan ve

Veraset

Bir kimsenin vefatı (ölümü) üzerine mevcut mal varlığının kanuni varislerine (mirasçılarına) intikal etmesi. Ölümle murisin malları bir bütün olarak, doğrudan doğruya ve kendiliğinden mirasçılarına intikal eder. Miras bırakan bu kişiye muris, mirasçılarına varis, bu ...

Kadı

Kadı, İslam hukukunda yargıca verilen ad. Şer-i esaslara göre davaları ve uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan kişi. Kadılar veliy-ül-emr tarafından tayin edilirdi. Batılılaşma yolundaki değişmelerden sonra, laik yargı organları kurulmuştur. Bunu sonucunda yargı, İslami ...

Miras

Miras Veraset yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar. Ölen kimsenin bıraktığı terekenin tasfiyesi ve mirasçılara taksimi. Miras Arapçadaki irs, veraset kelimesinden türemiştir. Lügatta “gönderilen, arkaya bırakılan şey” demektir. Bir şahsın ölümü anında, ...

Miras Hukuku

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar ...

Selçuklular

Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, ...

Çerkezler

Batı Kafkas Sıradağlarının eteklerinde ve Terk ile Kûban nehirleri yataklarına kadar uzanan bayır ve vâdilerde oturan bir kavim. Çerkeslerin ne zaman Kafkasya’ya gelip yerleştikleri bilinmemektedir. Avrupa’da yaşamış vahşî kavimlerle alâkaları olmadığı gibi, Asya’dan ...

Ömer Lütfi Barkan

Ömer Lütfi Barkan Türk iktisat tarihçisi ve Türkye'de iktisat tarihi biliminin kurucularından. Eskizaralı İsmail Efendi ile Gülsüm Hanımın oğludur. 1902 senesinde Edirne'de doğdu. İlk tahsilini Edirne Numune Mektebinde gördü. Edirne Muallim Mektebini bitirdikten sonra üç yıl ...

Yeniçeri Serdarı

Osmanlı Devleti XVI. asra kadar şehirlerin asayiş ve düzeninden subaşıları ve onlara yardım eden yatakçıları sorumlu tutmuştu. Ancak, 1558 Beyazıt isyanında timar erbabı gibi subaşılar da isyan hareketine karıştığından, halkın emniyet ve düzenini temin maksadı ile ...