Tanrının birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid denir. Genellikle kaside biçiminde yazılırlar. Tevhidde tanrının büyüklüğü, sıfatları, kudretinin sonsuzluğu, tasvir ve hayal edilebilen şeylerden soyutlanması, hiçbir şeyin ona eş ve benzer olamayışı, bütün kudret ve ilimlerin ona ait oluşu gibi özellikler sanatlı bir üslupla anlatılır. Tanrı karşısında kulun acizliği vurgulanır. En ünlü tevhid manzumesini Nabi yazmıştır. ...

TEVHID (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi 1. Birkaç şeyi bir araya getirme. 2. Allah'ın birliğine inanma. - Türk dil kuralına göre d/t olarak kullanılır.

Tevhid hakkında detaylı bilgi

Tanrının birliğini ve ululuğunu anlatan şiirlere tevhid denir. Genellikle kaside biçiminde yazılırlar. Tevhidde tanrının büyüklüğü, sıfatları, kudretinin sonsuzluğu, tasvir ve hayal edilebilen şeylerden soyutlanması, hiçbir şeyin ona eş ve benzer olamayışı, bütün kudret ve ilimlerin ona ait oluşu gibi özellikler sanatlı bir üslupla anlatılır. Tanrı karşısında kulun acizliği vurgulanır. En ünlü tevhid manzumesini Nabi yazmıştır.

Şarkı Sözleri

Sabahat Akkiraz tarafından söylenen Tevhid adlı şarkının sözleri.

bugün bize pir geldi,
gülleri taze geldi.
yanı sıra kamber-i ,
aliyel murteza geldi.

eyvallah şahım eyvallah,
hak- la ilahe ilallah.
eyvallah pirim eyvallah,
adı güzeldir güzel şah

ali bizim şahımız,
kabe kıblegahımız
mihraçtaki muhammed,
o bizim padişahımız

eyvallah şahım eyvallah,
hak- la ilahe ilallah.
eyvallah pirim eyvallah,
adı güzeldir güzel şah

arabı uzattılar
yarama tuz bastılar
fazlıdan bir kul geldi
bedestanda sattılar

eyvallah şahım eyvallah,
hak- la ilahe ilallah.
eyvallah pirim eyvallah,
adı güzeldir güzel şah

iç ve doğu anadolu
söz: kul himmet
müzik: arif sağ

Türkü tarafından söylenen Tevhid adlı şarkının sözleri.

önüme bir çığır geldi
bir ucu var şar içinde
abdallar (arifler) dükkanın açmış
ne istersen var içinde

gir dükkana pazar eyle
hersin indir hezar eyle
aya güne nazar eyle
ay muhammed nur içinde

ay alidir gün muhammed
(ali ali ali ali ali ali medet)
okunan seksen bin ayet
balıklar deryaya da hasret
çarha döner göl içinde

göl içinde çarha döner
susuzluktan bağrı yanar
alemler seyarana iner
seyir var seyir içinde

kudretten verdi balı
bahanesi oldu arı
şimdi dinle ah-u zarı
allah allah allah allah
arı inler bal içinde

pir sultanım ey gaziler
(ali ali ali ali ali ali medet)
yürekte yara sızılar
talipler pirin arzular
bülbül öter gül içinde

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Polder (hollanda dilinde "set çekilmiş toprak" anlamında). Irmak veya deniz sularının basmasını önlemek için setle çevrilmiş, sonra da akaçlanarak değerlendirilmiş bölge.

Tevhid (din)

Tevhid, İslam dini terimi.İslam`da, Allah`ın tekliğini tasdik edip O`ndan başka ilah edinmemek, Allah`ın kitabına aykırı söylemlere inanmamak, yalnızca Allah`a ait olan sıfatları ve özellikleri O`ndan başkasına -ister melek olsun, ister peygamber olsun, ister din adamı olsun hiç ...

Tevhid (edebiyat)

Allah`ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere "tevhid" denir. Çoğunlukla divan edebiyatı nazım türleri olan gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde kaleme alınmışlardır. Ve ölçüleri de çoğunlukla aruzdur. Ancak halk edebiyatında ...

Tevhid, İlam Eyaleti

Tevhid ''(Farsça'': توحید'')'', İran'ın batısındaki İlam Eyaleti'nde şehir.

Tevhid (şehir)

Tevhid (Farsça: توحید), İran'ın batısındaki İlam Eyaleti'nde şehir. Kent, eyaletin Şirvan-e Çardavol Şehristanı' na bağlı olan Halilan Bahşı' nın yönetim merkezidir.

Divan

Divan İslam devletlerinde idari, mali, askeri meselelerin ve her türlü davaların görüşülüp gerekli hükümlerin verildiği toplantı ve toplanılan yer. Kelimenin tarih içinde ortaya çıkışı, hazret-i Ömer zamanına kadar uzanır. Hazret-i Ömer zamanında Medine’de hükumet ...

Akide

Akide, dinin asli unsurlarının yani inanç esaslarının bütünüdür. Çoğu dinin belirli esaslardan oluşan akidesi mevcutsa da bazı dinlerde tam bir akide anlayışı ve inanışı yoktur.

Cem

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

Bahira

BAHİRA Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın çocukluk zamanında yaşamış Süryani rahibi. Zamanın ilim ve fennine aşina, kozmografya ve astronomi ilminde geniş bilgi sahibiydi. Tevrat ve İncil'de ahir zaman peygamberi ile ilgili bahisleri okumuş ve onun alametlerini öğrenmişti. Teslis ...

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...

Cenaze

Cenaze Alm, Leiche (f), Leichnam (m), Fr. Mort (m), İng. Corpse, funeral. Meyyit, yâni yıkanıp kefenlendikten sonra tâbûta konmuş ölü. Ölüm belli olunca acele etmek ve cenâze hizmetlerini çabuk yapmak sünnettir. Ölüm alâmeti; sertleşme, soğumak ve kokmaktır. Öldüğü ...

Cihad

Cihad (Arapça: جهاد ), İslam dini terimi.