büyük hadis âlimlerinden. Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitabından olan Sünen-i Tirmizî adıyla meşhur hadis kitabının yazarıdır. İsmi, Muhammed bin Îsâ Tirmizî, künyesi Ebû Îsâ’dır. 824 (H.209) senesinde, Buhârâ’nın güneyinde bulunan Ceyhun Nehri kıyısındaki Tirmiz kasabasında doğdu. 893 (H.279)te Boğ şehrinde, Receb ayının on üçüncü günü Pazartesi gecesi vefât etti. ...

Tirmizi hakkında detaylı bilgi

büyük hadis alimlerinden. Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis kitabından olan Sünen-i Tirmizi adıyla meşhur hadis kitabının yazarıdır. İsmi, Muhammed bin Îsa Tirmizi, künyesi Ebu Îsa’dır. 824 (H.209) senesinde, Buhara’nın güneyinde bulunan Ceyhun Nehri kıyısındaki Tirmiz kasabasında doğdu. 893 (H.279)te Boğ şehrinde, Receb ayının on üçüncü günü Pazartesi gecesi vefat etti. Ömrünün son yıllarında gözleri görmez olmuştu.

Hadis ilminde meşhur ve sika, yani güvenilir bir alim olduğu ittifakla bildirilmiştir. Bu ilmi öğrenmek için seyahatler yapmış, Hicaz, Irak, Horasan civarlarını dolaşmış, Kuteybe bin Said, Ebu Mus’ab, Mahmud bin Geylan, Muhammed bin Beşşar, Süfyan bin Veki’, Muhammed bin İsmail (İmam-ı Buhari) ve Müslim bin Halid (İmam-ı Müslim) gibi meşhur alimlerden ilim öğrenmiştir. Ayrıca, pekçok sayıda hadis aliminden hadis-i şerif işitip, rivayet etmiştir. Hadis-i şerif aldığı alimler sayılamayacak kadar çoktur. Ayrıca evliyanın büyüklerinden olanEbu Türab Nahşebi, Ebu Abdullah Cela’ ve Ahmed bin Hadraveyh gibi zatların sohbetinde bulunarak, tasavvuf ilminde yetişip yükselmiştir. Hafızasının üstünlüğü darbımesel halini almıştır.

Ebu Hamid Ahmed bin Abdullah, Heysem bin Küteyb Şami, Muhammed bin Mahbub, Ahmed bin Yusuf Nesefi, Es’ad bin Hamdeveyh, Davud bin Nasr bin Süheyh el-Bezdevi, Abd’übnü Muhammed bin Mahmud Nesefi, Mahmud bin Nüeyr ve oğlu Muhammed bin Mahmud, Muhammed bin Mekki bin Fevel (Nuh), Ebu Cafer, Muhammed bin Süfyan, Muhammed bin Münzir gibi pekçok alime hocalık etmiştir.

İmam-ı Tirmizi, hadisten başka, fıkıh ve tefsir ilminde de üstün bir alimdir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerle Kur’an-ı kerimin tefsiri hususunda mühim hizmetleri vardır.

Âlimler, İmam-ı Tirmizi’ye Hakim payesini vermişlerdir. Bu isme layık olduğunu ve daha üstün meziyetlere sahib bulunduğunu, yine onlar bildirmişlerdir.

Eserleri:

İmam-ı Tirmizi’nin birçok eseri vardır. Kitab-ül-Ilel, Kitab-üş-Şemail, Kitabu Esma’is-Sahabe, Kitab-ül-Esma’ ve’l-Küna ve en meşhur kitabı Es-Sünen diye anılan El-Cami’i başlıcalarıdır. Hasen hadis mevzuunda ana kaynak olan Sünen’i dört bölümdür. Birinci kısımda sahih olduğu kat’i olan hadisler; ikinci kısımda Ebu Davud ve Nesai’nin şartlarına uygun hadisler; üçüncü kısımda, illetini açıkladığı hadisler; dördüncü kısımdaysa; “Bu kitaba aldığım hadislerle bazı fakihler amel etmişlerdir.” diyerek durumunu açıkladığı hadisler yer almaktadır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sünen-i Tirmizi

İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.

Kabir

Kabir Mezar; ölenin toprağa gömüldüğü yer. Derin kazılmış çukur bir yerin adı. Kabir kelimesinin çoğulu “Kubur”dur. Birçok kabrin bulunduğu yere “kabristan” veya “mezarlık” denir. İnsanlık tarihinde ilk ölen ve toprağa gömülen hazret-i adem’in oğullarından ...

Mezhep

Mezhep bir müctehidin dini kaynaklardan çıkardığı hükümlerin hepsi. Müctehid alim tarafından, imanda ve amelde (ibadetlerde ve işlerde) Allahü tealanın rızasına kavuşmaları için Müslümanlara gösterilen yol. Bir müctehidin, İslamiyeti kaynaklardan anlamak ve anlatmak hususunda ...

Müslim

Müslim hadis alimlerinin en üstünlerinden ve Kütüb-i Sitte adıyla bilinen Ünlü altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim'in müellifi. İsmi, Müslim bin Haccac bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebü'l-Hüseyin'dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur'da doğdu. 875 ...

Muhaddis

Muhaddis, (Arapça: ''''محدث'''') Hadis bilimiyle uğraşan kimselere verilen İslâmi bir ünvandır. Muhaddisler hadisleri derleyen ve onları kendi tespit ettikleri kriterlere göre sınıflandıran kişilerdir.

Türkistan

Türkistan Asya kıtasında Türklerin yurdu manasına gelen büyük bir ülke. Tabii coğrafyası, etnoğrafik ve tarihi manasıyla Türkistan’ın hudutları şöyledir: Güneyden Gürgan Nehri, Horasan Dağları, Kopet Dağı, Kuhi Baba, Mezdûran, Tapcak ve Ak Dağları, Hindukuş Sırtları, ...

Zekat

Zekat İslamın beş şartından biri. Kelime anlamıyla zekat; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak manasına gelir.

Zekât

Zekât, İslam`ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dini anlamıyla ise; nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslümanın Allah`ın hakkı olanlara verilmesini emrettiği belli miktarda malı vermesidir.

Mevlana

Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi (Farsça:مولانا جلال الدین محمد رومی Mevlānā Celāl-ed-Dīn Muhammed Rūmī; d. 30 Eylül 1207 - ö. ...

Abdülvahid Bin Zeyd

Tebe-i tabiin devrinde Basra’da yetişen meşhur hadis, fıkıh alimi ve büyük veli. İsmi, Abdülvahid bin Zeyd (veya Ziyad)dir. Künyesi Ebü’l- Fadl’dır.

Buhara

Buhara Özbekistan Cumhûriyeti sınırları içinde bulunan târihî bir şehir. Zerefşan Irmağının aşağı havzasındaki büyük vahâda yer alan Buhâra şehrinin denizden yüksekliği 220 metredir. Kara ikliminin tesirinde olup kışlar soğuk, yazlar ise çok sıcak geçer. Buhâra ...

Darimi

Darimi büyük hadis alimlerinden. İsmi Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl bin Behram, künyesi Ebu Muhammed’dir. 798 (H. 181) tarihinde Semerkand’da doğup, 869 (H. 255)da Bağdat’ta vefat etti. Hicaz, Şam, Mısır,Irak,Horasan’da büyük alimlerden hadis-i şerif dinledi. ...

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.