Bugün insanlığın geleceğini tehdit eden, doğal ve beşerî faktörlerin etkisiy­le oluşan erozyon, katı yeryüzünün dış kuvvetlerle (su, rüzgar v.b.) ve insanla­rın çeşitli etkinlikleri sonucu aşınması ve bu aşınım malzemelerinin başka yerle­re taşınması olarak tanımlanmaktadır.

Toprak Erozyonu hakkında bilgiler

Bugün insanlığın geleceğini tehdit eden, doğal ve beşeri faktörlerin etkisiy­le oluşan erozyon, katı yeryüzünün dış kuvvetlerle (su, rüzgar v.b.) ve insanla­rın çeşitli etkinlikleri sonucu aşınması ve bu aşınım malzemelerinin başka yerle­re taşınması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak erozyon doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyon olarak iki grup altında incelenmektedir. Bunlardan do­ğal erozyon (normal erozyon, jeolojik erozyon) yararlı bir olaydır. Bu olayla toprağın verimsizleşen üst kısmı taşınırken, dipteki ana kayadan daha genç topra­ğın oluşmasına imkan hazırlanmaktadır. Bunun için normal erozyon zararlı ve afete dönüşebilecek bir olay olarak görülmemektedir.

Zararlı olan ve afet boyutuna ulaşan erozyon, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, yamacın doğal profilinin bozulması ve arazinin yanlış kullanımı gibi insanın çeşitli etkinliklerine bağlı olarak oluşan hızlandırılmış erozyon veya toprak erozyonudur.

Toprak, yeryüzünü kaplayan, kayaların ve organik maddelerin aşınma ve aynşma ürünlerinin karışımından oluşan, üzerinde ve içinde çok sayıda canlıyı barındıran ve onlara besin sağlayan bir ortamdır. Ancak normal kalınlıkta bir toprağın oluşabilmesi için binlerce yılın geçmesi gerekir. Bunun için mevcut top­raklar, korunması gereken çok önemli bir doğal kaynaktır. Toprağın, insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak bir yerde kullanılmayacak kadar azalması veya tamamen yok olması, orada yaşayanlar için bir afet başlangıcıdır. Bir yerde eroz­yonun başlamasıyla birlikte; ekolojik denge bozulur, üretim düşer, zamanla kıtlık ve açlık başlar, diğer doğal afetler hızlanır ve orada yaşam imkansızlaşır başka yerlere göç başlar.

Bugün dünyanın birçok yerinde özellikle de kurak ve yankurak bölgeler­de yer alan gelişmekte olan ülkelerde, insanların çeşitli etkinlikleri nedeniyle yaşanan erozyon sonucunda kıtlık ve açlık yaşanmakta, gıdasızlıktan hastalık­lar artmakta toplu insan ve hayvan ölümleri olmaktadır (Şekil 125).

Türkiye erozyona karşı hassas bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle top­raklarının %66'sı erozyon tehdidi altındadır ve buralarda çeşitli derecelerden erozyon görülmektedir. Bunun için ülkemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan doğal ve beşeri etkenlere bağlı olarak oluşan afetlerin en önem­lilerinden birisi de toprak erozyonudur denilebilir (Tablo 33). NASA'nın yaptı­ğı bir araştırma bu durumu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Buna göre ge­rekli önlemler alınmadığı ve erozyon bu hızla devam ettiği takdirde Türki­ye'nin büyük bir bölümü 55 yıl sonra çöl olacaktır.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Toprak

Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kaynakların ana deposudur.

Aşınma

Aşınma (İngilizce; ''wear'', Almanca, ''verschleiíŸ''), biribirine temas eden ve birbirine göre izafi hareket yapan cisimlerden sürtünme etkisiyle oluşan malzeme ve kütle kaybıdır. Aşınma Triboloji biliminin bir konusudur.

Sulama

Kurak ve yarı kurak bölgelerde yüksek tarımsal verim ve kalite açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak yanlış sulama uygulamaları...

Tema Vakfı

TEMA 11 Eylül 1992 tarihinde, Karaca Arboretum'un kurucusu, BM Çevre Ödülü sahibi Hayrettin Karaca ve Tekfen Holding kurucu ortaklarından, Türk-B.D.T. İş Konseyleri Başkanı Nihat Gökyiğit tarafından kurulmuştur. ...

Afetler Coğrafyası

Afetler; en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylardır. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan ...

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, merkezi Ankara'da bulunan bir sivil toplum kuruluşu'dur. Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 1989 yılında orman, ziraat, gıda, jeoloji, kimya, makine mühendisleri, ev hanımı, toplumbilimci, ...