Ulama (liaison), bir sözcüğün sonundaki ünsüz ile daha sonraki sözcüğün söz başındaki ünlünün aynı hecede söylenmesidir. Sözcükler, yazının aksine konuşmada ayrı ayrı değildir. Konuşma esnasında, sürekli ulamalar yapılır. Ulama söyleyiş kolaylığının yol açtığı bir ses olayıdır ve anlamla doğrudan ilişkili değildir. ...

ULAMA (türkçe) anlamı
1. 1 . Ulamak işi.
2. 2 . Ulanan parça
3. ek
4. katkı
5. ilave
6. 3 . gramerKonuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün
7. ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bağlanarak söylenmesi: Ayırt etmek
8. ağaç altı
9. tertip etmek
10. art arda gibi.
11. 4 . sıfatUlanmış.

Ulama hakkında bilgiler

Ulama (liaison), bir sözcüğün sonundaki ünsüz ile daha sonraki sözcüğün söz başındaki ünlünün aynı hecede söylenmesidir. Sözcükler, yazının aksine konuşmada ayrı ayrı değildir. Konuşma esnasında, sürekli ulamalar yapılır. Ulama söyleyiş kolaylığının yol açtığı bir ses olayıdır ve anlamla doğrudan ilişkili değildir.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ulama Han

Ulama Han ya da Ulama Paşa (1492, Antalya - 1552, Eğri, Macaristan), Türkmen kökenli İranlı yönetici ve Osmanlı vezir.

Concatenation

Concatenation), SQLde bazı durumlarda, birden fazla sütunda veya değişkende yer alan metinleri birleştirmek gerekebilir. Bu işleme ulama (concatenation) denmektedir. SQL`de Metinler + işareti ile birleştirilir.

Ulema

Ulema alim sözünün çoğulu, alimler demektir. Osmanlı Devletinde din bilginine alim denir. Alimin çoğulu da ulemadır.

Aruz

Divan şiirinin ölçüsü "aruz"dur. Aruz’da açık ve kapalı heceler çeşitli kalıplarda, kendilerine özgü bir düzen içinde sıralanır. Şairler eserlerini yazarken seçtikleri kalıba mutlaka uymak zorundadır. Aruz, esas olarak hecelerin uzunluğu kısalığı temeline dayanan ...

Ilmiye

İlmiye sınıfı, Ehl-i şer ya da Ulema (Alimin çoğulu Ulema), Osmanlı'da hukukçu, öğretim üyesi ve din adamlarının oluşturduğu zümre. Bu zümrenin görevleri adalet hizmetleri, eğitim ve yargı görevlerini kapsamaktadır.