Vergi Hukuku

Kısaca: Vergi hukuku, bir kamu hukuku dalıdır. ...devamı ☟

Vergi hukuku, bir kamu hukuku dalıdır.

Vergi hukukunun kapsamı

Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb.. adlar altında ki tüm kamu gelirleri nitelik itibari ile vergi hukuku kapsamına girer.

Vergi hukukunun kaynakları

1- Bağlayıcı (Asli) Kaynaklar
  • Anayasa,
  • Uluslararası Vergi Anlaşmaları (çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları),
  • Yasa,
  • Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK),
  • Bakanlar Kurulu Kararnameleri,
  • İçtihadi Birleştirme Kararları,
  • Tüzük,
  • Yönetmelik,
  • Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri.


2- Yardımcı (Tali) kaynaklar

Vergi hukukunun alacaklısı

Verginin alacaklısı devlettir ancak, toplama yetkisini yerel yönetimler (belediyeler, il özel idareleri) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir.Emekli sandığı,Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK),bağkur gibi..

Vergi ödevi

Vergi Ödevi Anayasa madde 73'de düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir; "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." Bu hükümde herkes denilerek vergiyi genelleştirilmektedir. Yani vergi geneldir, herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Verginin genelliği bağımsız bir ilke olmayıp, verginin yasallığı ilkesi içinde yer almaktadır. Yine bu hükümde mali güç kavramı geçmektedir. Mali güç vergi hukukçuları tarafından gelir, servet ve harcama olarak kabul edilmektedir.

Vergilendirmede genellik ilkesi

Ödeme gücü olan herkes, mali gücünün gelirine göre vergi öder buna göre bu kişilerin vergi dışı bırakılması Anayasa'ya aykırıdır.

Vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesi

Vergi Usul Kanunu’nun 3üncü maddesinin "İspat" başlıklı B fıkrasında yer alan, "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır" hükmü gerçekte bir ispat kuralından çok vergi hukukunda ekonomik yaklaşıma ilişkin kural öngörmektedir. Bundan kasıt vergi hukukunda yorum yöntemlerine yer verildiğidir.

Vergi hukukunun ceza hukuku ile ilişkisi

Devletin tek taraflı olarak getirdiği vergi yükümlülüğünü, ceza yaptırımı uygulayarak yerine getirmesidir.(ayni olarak)

Dış bağlantıKaynaklar

Vikipedi

vergi hukuku

Türkçe vergi hukuku kelimelerinin Fransızca karşılığı.
droit fiscal

vergi hukuku

Türkçe vergi hukuku kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Steuerrecht

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vergi hukuku
7 ay önce

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali hukuk; vergi (gelir)...

Vergi hukuku, Anayasa, Bakanlar Kurulu, KHK, Tebliğ, Tüzük, Vergi, Yasa, Doktrin, Mukteza, Sirküler
Mali hukuk
8 ay önce

gelir hukuku, dar anlamda verginin yanı sıra harç, resim gibi her türlü kamu gelirlerin ilişkin hukuk kurallarını incelemektedir. Gelir hukuku kamu gelirlerinin...

Kamu hukuku
7 ay önce

Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması...

Kamu hukuku, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Devlet, Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Vergi incelemesi
4 yıl önce

Vergi İncelemesi Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. İncelemeye yetkili olanlar...

Vergi
7 ay önce

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak (para) olarak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devlet...

Vergi, Devlet, Enflasyon, Gelir Dağılımı, Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, Veraset, Genel servet vergisi, Gümrük Vergileri, Emlak ve kısmi servet vergileri, Sermaye vergisi
İdare Hukuku
8 ay önce

Regülasyon İmar Hukuku İhale Hukuku İdari Yaptırımlar Statü (Memur) Hukuku İdari Yargılama Usulü İdari Sözleşmeler Hukuku İdare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların...

Ticaret hukuku
7 ay önce

olarak kabul edilmiştir. Rekabet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Sermaye Piyasası Hukuku Ticaret Hukuku pek çok hukuk dalına göre çok geç tarihlerde ortaya...

Ticaret Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Hukuk, Mevzuat, Taslak, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret
Türkiye'deki vergi mahkemeleri
7 ay önce

Türkiye'deki vergi mahkemeleri, Türkiye'de idari yargı kolunun içinde yer alan mahkemelerden biridir. Vergi mahkemeleri vergi yargısında ilk derece mahkemesi...