Verimlilik şu anlamlara gelebilir:...

VERIMLILIK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Verimli olma durumu.
3. 2 . Yatırılmış sermayenin
4. bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı
rantabilite.
VERIMLILIK (türkçe) anlamı
5. verimli olma durumu.doğru işlerin
6. doğru biçimde yapılması durumu.
VERIMLILIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. fecundity
2. fertility
3. fruitfulness
4. productivity
5. prolificacy
6. prolificness
VERIMLILIK (türkçe) fransızcası
1. productivité [la]
2. fertilité [la]
3. fécondité [la]
4. rentabilité [la]
VERIMLILIK (türkçe) almancası
1. n. Ausgiebigkeit
2. Effektivität
3. Fruchtbarkeit
4. Leistungsfähigkeit
5. Nutzbarkeit
6. Produktivität
7. Rentabilität

Verimlilik hakkında bilgiler

Verimlilik şu anlamlara gelebilir:

Bilim ve teknoloji

* Verimlilik , bir değer biçicinin istenilirliği * Algoritmik verimlilik, bir bilgisayar programının hız ve bellek gereksinimlerinin karşılanması * Verimlilik etkeni, veri iletişiminde bir değer === Ekonomi === * Ekonomik verimlilik, değer kaybı ya da benzeri istenmeyen durumları kapsayan genel bir terim * Finansal pazar verimliliği, ticaretin finansal pazarlardaki verimliliğine ilişkin bir ölçü ** Pareto verimliliği, bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka bir kişinin durumunu iyileştirme ** Kaldor-Hicks verimliliği, Pareto verimliliğinin biraz daha az bağlayıcı uyarlaması ** Dağıtım verimliliği, malların eşit dağılımı ** Verimlilik ücretleri, çalışanlara verimlilik artışına koşut biçimde pazar standardının üzerinde ücret ödeme * İş verimliliği, giderlerin kar cinsinden ifadesi === Fizik === * Verimli enerji kullanımı, en az enerjiyle en çok işi yapma ** Enerji dönüşüm verimliliği, belirli bir enerji girdisine karşılık elde edilen enerji miktarı ** Enerji korunumu, enerji kullanımının azaltılması ** Elektriksel verimlilik, harcanan elektriksel güce karşılık elde edilen güç ** Yakıt verimliliği, yakıt enerjisinin hareket enerjisi ya da işe çevrilmesi *** Özel itki, itmeyle çalışan sistemlerdeki yakıt verimliliği ** Aydınlatma verimliliği, belirli bir enerji girdisine karşılık elde edilen görünür ışık miktarı ** Mekanik verimlilik, basit bir makinenin verimliliği ** Termodinamikte: *** Exerji verimliliği, termodinamiğin ikinci kuralının ölçümü *** Isıl verimlilik, yakıtın artan ısı değerine karşılık gelen iş miktarı ** Yayınım verimliliği, yayınım gücünün bir antenin uçlarında soğurulmuş enerjiye oranı ** Oylumsal verimlilik, içten yanmalı motor tasarımında kullanılan bir terim * Faraday verimliliği, elektroliz * Kuantum verimliliği, ışığa duyarlı bir aygıta ilişkin bir ölçüm == Diğer kullanımları == * Verimlilik Hareketi, ABD Gelişme Dönemi'nde (1890†“1932) ekonomi, toplum ve hükümet verimliliğini savunan hareket * Malzeme verimliliği, inşaat projeleri ya da fiziksel işlemlerin malzeme gereksinimlerinin karşılaştırılması == Ayrıca bakınız == * Verimsizlik } Eficií¨ncia Effizienz Efficiency Eficiencia נצילות Efisiensi Efficienza Эффективность Efficiency Ефективність
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ekonomik Verimlilik

Ekonomik verimlilik; üretim sonucu ortaya çıkan çıktıların, üretim için harcanan girdilere oranıdır.Karalar, Rıdvan.(2001). ''Genel İşletme''. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. [http://books.google.com.tr/books?id=1LRR7ZiENL4C&lpg=PR1&pg=PA10#v=onepage&q&f=false s. 10]. ISBN ...

Elektriksel Verimlilik

Verimlilik, elektrik-elektronik mühendisliğinde (bir cihaz, elektronik bileşen veya sistem gibi) bir şeydir. Faydalı güç çıkışının tüketilen toplam elektrik gücüne bölümüdür. Kesirli sayı ile ifade edilir. Normalde Yunan alfabesindeki küçük Eta (η) ile gösterilir.

Mekanik Verimlilik

Mekanik verimlilik, bir makineye verilen enerji ile makineden elde edilen kuvvet veya hareketin verimliliğinin ölçümüdür. Verimlilik, ölçülen performasın ideal performansa oranıdır ve matematiksel olarak şöyle ifade edilir:

Danegeld

Danegeld, (Danca: Danegæld, ''Danimarka vergisi'' anlamına gelir) Viking savaşçılarının topraklarını yağmalamasına karşı saldırıya uğrayan bölge yöneticileri tarafından Vikinglere verilen vergidir. 11. yüzyıl boyunca bu vergiye ''geld'' veya ''gafol'' denmiş, ''danegeld'' ...

Din

Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...