Vmu

Musevi

Musevilik, Hz.Musa'ya izafetle bu adı almıştır. Yahudi, İbrani, Musevi ve İsrail terimleriyle de Musevîlik kastedilir. Musevîliğin tek tanrıcılığın saf bir şekli olduğu söylenmekle beraber O, yalnız başına ne bir mezhep ne bir ırk, ne de modern bir millet...

Norveç

Norveç Krallığı İskandinavya Yarımadasının kuzeyini ve batısını ihtivâ eden, Batı Avrupa’nın en kuzeyinde kalan bağımsız bir krallık.

eje

Eje – Türk ve Altay mitolojisinde yeryüzündeki ilk kadın, Havva. Ece, Eçe, Ejey, Ecey de denir. Törüngey'in eşidir. Sümerlerdeki Ecem (Kraliçeler Tanrıçası) ile de bağlantılıdır. Adem ise Elley veya Törüngey olarak bilinir. Türkçede ise abla, kraliçe gibi...

Hz. Salih

Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilâhlar edinen Semud kavmini uyarmak için bu kavme peygamber olarak göndermiştir.

İlginç bilgiler

İlginç bilgiler ve olaylar bölümü... Aşağıdaki başlıkları kullanarak derlediğimiz ilginç bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bölüme diğer bölümlerde olduğu gibi yeni bilgi girişi sürmektedir.

Yevmu'ş-şek

Kamerî aylardan Şaban ayının 29'undan sonraki gün. Bu günün Şaban'ın son günü mü yoksa Ramazan'ın ilk günü mil olduğunda şüphe edilir. Onun için bu güne "şek günü" denilir.

Roma İmparatorluğu - Krallık Dönemi

Efsaneye göre,Roma’yı Romus ve Romulus kardeşler kurmuştur. Eskiçağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak I.Ö. 753’ü verirler. Etrüksler, üzerinde egemenlik kurdukları Latin köylerini birleştirip Roma kentini kurarken, yerli halkı kentin kurulma...

Belgler

Bir Kelt kavimi. Oturdukları yerler Seine, Marne, Ardennes, Aşağı Ren ve Kuzey Denizi arasında kalan bölgedir. Belg'ler hakkında ilk defa bilgi veren Caesar'a (Sezar) göre bunlar Germen asıllıdırlar...

Sildavya

Sildavya, Hergí©`nin Tenten serisinin belirli kitaplarında konu edilen hayali bir Balkan ülkesidir. Konuşulan dil Sildavyaca`dır.

Fullmetal Alchemist Devlet Askeriyesi

Bu madde anime Fullmetal Alchemist’te görülen ve Ulusal Simyacı olan karakterler hakkında bilgiler içermektedir. Amestris’in kurgusal ülkesinde Başkomutan hem askeriyeyi hem de ülkeyi yönetmektedir.