Yahya Bin ömer

Bin

Ebu Musa El Aşari

Ebu Musa El Aşari sevgili Peygamberimizin ileri gelen eshabından ve valilerinden. İsmi Abdullah olup, künyesi Ebu Musa’dır. Babası Kays, Yemen’in Eş’ar; annesi Tayyibe de Ak kabilesine mensuptur. Nesebi, Abdullah bin Kays bin Süleym bin Hadar bin Harb bin...

Hassan Bin Sabit

Hassan Bin Sabit Peygamber efendimizin şairi. Ensardan yani Medineli Müslümanlardandır. Künyesi Ebu Velid’dir. Ebu Abdurrahman veEbu Hüsam da denilmiştir. Aslen Yemenli olup, soyu Beni Neccar Kabilesinden Hazrec Kabilesine, bunlardan da Kahtan Kabilesine...

Taberani

Taberani Ünlü tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinden. İsmi, Süleyman bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eş-Şami el-Lahmi et-Taberani; künyesi Ebü'l-Kasım'dır. 873 (H.260) senesi Safer ayında Şam'ın Taberiyye kasabasında doğdu. İsfehan'a yerleşti. 970 (H.360) sen...

Zeyd bin Ali

Zeyd bin Ali, Tabiin'den fıkıh alimi. Hz. Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Tam adı, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebû Tâlib’dir (r.anhüm). Künyesi, Ebu’l-Hüseyin olup, Hâşimî ve Kureyşî nisbetleri verildi. Medine’de...

Zeyd bin Zeynelabidin

Zeyd bin Zeynelabidin Tabiinden fıkıh alimi. Hazret-i Hüseyin'in torunu ve İmam-ı Zeynelabidin'in oğludur. Yani, Zeyd bin Zeynelabidin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib'dir (radıyallahü anhüm). KünyesiEbü'l-Hüseyin olup, Haşimi ve Kureşi nisbetleri ve...

Zeynelabidin

Zeynelabidin Tabiinin büyüklerinden ve oniki imamın dördüncüsü. İsmi, Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib'dir. Künyesi, Ebu Muhammed ve Ebü'l-Hasan, lakabı, Seccad ve Zeynelabidin'dir. Hazret-i Hüseyin'in oğludur. Annesi, Acem padişahının kızı Şehr-i Ba...

Zühri

Zühri Tabiin devrinde yetişmiş hadis ve fıkıh alimlerinden. İsmi Muhammed bin Müslim, künyesi Ebu Bekir'dir Kureyş'in Zühreoğulları kabilesine mensup olmasından dolayı Zühri diye Ünlü olmuştur. Bazan büyük dedesine nispetle İbn-i Şihab ez-Zühri diye de sö...

İbrahim en-Nehaî

İbrahim en-Nehai (Tam adı: İbrâhim bin Yezîd bin Esved bin Amr bin Rebîa bin Hârise bin Sa’d bin Mâlik bin en-Nehâî) (668, Kufe - 715, Kufe), Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini. Ebu Hanife'nin zamanında esasları belirlenen ve onun öğrencilerinin temele...