Yal��Kavak, Bodrum

Bodun Han

Bodun Han - Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde Ülke Tanrısı. Budun Han da denilir. Vatanı koruyan bir ruh olarak görülür. Eski Türklerde bu adın verildiği bir dağ vardır ve onun da vatanın koruyucusu olduğu düşünülür.

Göçebe (anlam ayrımı)

Göçebe, bkn.

Gal Han

Gal Han - Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrısı. Ateşin ve ocağın devamlılığını sağlar. Al/Hal inancı ile bağlantılıdır. Moğol kökenli bir kavramdır. Türklerdeki Al (Hal) Ana’nın karşılığı olarak düşünülebilir. Tehlikeli ve zaman zaman kızıp ya...

Germiyan

Germiyan - İzmir ili Çeşme ilçesinin köyü

Populus

Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır.

Kaldaz

Kaldaz Hanım, Türk ve Altay mitolojisinde Ateş Tanrıçası. Başka bir görüşe göre mal (sığır) ve büyükbaş hayvanların koruyucusudur. Emrindeki olan canlılara ''Kaldazın'' adı verilir.

Ahırlı (anlam ayrımı)

Ahırlı aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Tabaklı

Tabaklı şu anlamlara gelebilir:

Sırp-Hırvatça

1970`lerde Sırpça-Hırvatça`da 7-8 bin Türkçe kelime kullanılıyordu.Bu sayi bugun icin 4-5 bin civarindadir.Sırpçada bazı Türkçe kelimeler, olduğu gibi kullanılmaktadır.