Yapanay

Kısaca: Yapanay Han - Türk ve Altay mitolojisinde Kır Tanrısı. Kırsal bölgeleri korur. Yabani çevrenin ve yaban hayvanlarının gözeticisidir. ...devamı ☟

Yapanay Han - Türk ve Altay mitolojisinde Kır Tanrısı. Kırsal bölgeleri korur. Yabani çevrenin ve yaban hayvanlarının gözeticisidir.

Etimoloji

(Yap) kökünden türemiştir. Yapan/Yaban sözcükleri kırsal alan demektir. Yabancı sözü ile bağlantılıdır.

Kaynak

* Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.