yasama

Yasama kanun çıkarna yetkisine sahip mekanizma. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince kullanılır.

YASAMA (türkçe) anlamı
1. yasa koyma
2. teşri
3. genel
4. soyut
objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.
YASAMA (türkçe) anlamı
5. 1 . Yasa koyma
6. yasa yapma
7. teşri
8. 2 . hukukGenel
9. soyut
10. objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.
YASAMA (türkçe) ingilizcesi
1. adj. legislative
2. n. legislation
3. n. experience
4. life
5. lifetime
6. living
7. vita
YASAMA (türkçe) fransızcası
1. législation [la]
YASAMA (türkçe) almancası
1. adj. legislativ

Yasama hakkında bilgiler

Yasama kanun çıkarna yetkisine sahip mekanizma. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisince kullanılır.

1982 Anayasasının 7’nci maddesi, “yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” demektedir. Ancak Anayasa, “yasama yetkisi”nin ne olduğunu tanımlamamaktadır. Bununla birlikte biz, 7'nci maddeden yola çıkarak, yasama yetkisinin en azından “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir yetki” olduğunu söyleyebiliriz. “Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkileri” ise 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılmıştır. O halde yasama yetkisini, “Türkiye Büyük Millet Meclisine ait ve 1982 Anayasasının 87’nci maddesinde sayılan yetkilerdir” şeklinde tanımlayabiliriz.

Kapsamı.- Bu maddeye göre “yasama yetkisi”nin kapsamında şu yetkilerin bulunduğu söylenebilir:

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5. Para basılmasına karar vermek.

6. Savaş ilanına karar vermek.

7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.

9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Yasama Dokunulmazlığı

Yasama dokunulmazlığı Milletvekillerine, vazifelerini bir baskı altında kalmadan serbestçe ifa edebilmelerini sağlamak için verilmiş olan bir imtiyaz. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesinde yasama dokunulmazlığı şu şekilde düzenlenmiştir: “Yasama ...

Yasama Organı

Yasama organı; yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle vergileri yükseltme, bütçeyi ...

2001 Kıbrıs Cumhuriyeti Yasama Seçimleri

Kıbrıs Cumhuriyeti yasama seçimleri, 27 Mayıs 2001 tarihinde Kıbrıs'ta yapılan parlemento seçimleri. Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) seçimi birinci parti olarak parlementoya girmiştir. Demokratik Seferberlik Partisi, Glafkos Klerides yönetiminde ikinci parti olmuştur.

2006 Kıbrıs Cumhuriyeti Yasama Seçimleri

Kıbrıs Cumhuriyeti yasama seçimleri, 21 Mayıs 2006 tarihinde Kıbrıs'ta yapılan meclis seçimleri. 8 Şubat 2006'da İçişleri bakanı Andreas Christou, Kıbrıs Temsilciler Meclisi'nde 13 Nisan 2008 tarihine kadar partilerin kampanya gerçekleştirmelerine izin verildiğini duyurdu.

Yasama Bağışıklığı

Yasama bağışıklığı, parlamento üyelerinin görevlerini daha iyi bir biçimde ve serbestçe yerine getirebilmeleri için tanınan ayrıcalıklardır. ''Yasama sorumsuzluğu'' ve ''yasama dokunulmazlığı'' olmak üzere ikiye ayrılır.

Yasama Organları

Yasama organı; anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir.