Yeni Tarama Sözlüğü

Karamat

Karamat - Türk, Çuvaş ve Anadolu halk kültüründe Kabus Cini. Keremet veya Karımıt da denir. "Karav" olarak da bilinir. Kabuslara neden olan ve bunun sonucunda hezeyan ve psikolojik bozukluklar ortaya çıkaran kötücül varlık.

ayakçak

sözlüğe taşı

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

Ar-Ge Sözlük

Belen Hanım

Belen Hanım - Türk mitolojisinde Yolculuk Tanrıçası. Pelen Ana olarak da tanınır. Yolcuları korur. Yolların güvenliğini sağlar. Yolculuk yapanlar kendisine yakarırlar. Yolculara zarar veren haydutları cezalandırır. Yolda belde kalmak deyimi, sözcüğün konu...

Üzüt

Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can. Özüt veya Öz (Ös) de denir.

Ebey

Ebey – Türk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası. Abay veya Apay da denir. Yeryüzünü korur. İskit (Saka) mitolojisindeki Ana Tanrıça Abay ile bağlantılıdır. Aba/Ava sözcüğünün Havva sözcüğüyle ilgili olduğunu öne süren görüşler vardır. Türklerde ebe s...

Aylanu

Aylanu, Türk mitolojisinde ve halk inancında can değiştirme, yani bir başkasının yerine kendi canını verme, “Öz Yerine Öz” anlayışı. Aylanı da denir. Eşanlamlı olarak "Köçöt (Köçüt)" tabiri de kullanılır. (Köç/Göç kökünden türemiştir. Göçmek, gitmek anlam...

Arama motorları

Arama motorları internet üzerinden aranan bilgileri sorgulamamızı sağlayan web üzerindeki tarama mekanizmaları olarak adlandırılan geniş içerikli arama sitelerine verilen isimdir. En yaygın olarak kullanılan arama motorları Google, Yahoo, MSN ve Altavista...

Google (fiil)

Google internette bilgi elde etmek için Google arama motorunu kullanmayı ifade eder. Ancak aynı zamanda sadece Google'la değil, herhangi bir arama motoruyla interneti aramak için genel bir terim olarak da kullanılabilir. Adını aldığı arama motorunun popül...