Yesevilik

Kısaca: Yesevilik İslam`da kadın-erkek denkliğini yaşatan bektaşiliğin de beslendiği tasavvuf yolu. ...devamı ☟

Yesevilik
Yesevilik

Yesevilik İslam`da kadın-erkek denkliğini yaşatan bektaşiliğin de beslendiği tasavvuf yolu. Hoca Ahmet Yesevi, amcası Arslan Baba`dan tasavvuf eğitimi aldı ve onun ölümünden sonra Yusuf Hemedani`nin yanında eğitimini tamamladı. Türkistan`da faaliyetlerini sürdüren Ahmet Yesevinin yolu zamanla Yesevilik adını aldı. `Horasan Okulu` olarakta adlandırılan tasavvuf akımının en önemli temsilcisi olan Ahmet Yesevi`den adını alan Yesevilik yolu, İslam inancı ile Türk geleneklerini, inanç ve yaşam tarzlarını bir sentez haline getirdi.

Yesevilik gibi Yusuf Hemedani`nin etkisiyle ortaya çıkan ve maveraünnehir`in 15.-16. asırlardaki mutaassıp muhitinin tesirini taşıyan nakşibendi tarikatına mensup müellifler, Ahmet Yesevi hakkında birtakım şeyler yazmışlardır ki, ona ait eski kaynaklar bunlardır. Bu müellifler, Yeseviliğin ilk şeklini ve Ahmed Yesevi`nin hakiki şahsiyetini tarihi realiteye uygun olarak tasvir etmemişler, kendi arzu ve temayüllerine göre, hakikati tamamiyle değiştirmişlerdir, Yeseviliğin ilk yayıldığı göçebe Türk muhitlerinin icapları ve din değiştirme psikolojisinin umumi kaideleri göz önüne getirilince, buna imkan olmadığı anlaşılır. islam-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yesevîlik
3 yıl önce

s.79-80 Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu Sofiliğinde Ahmed-İ Yesevi ve Yesevilik, Yesevilik Bilgisi, Ankara 1998, Ahmet Yesevi Vakfı Yay, s.325-331 Ali Aktan...

Evyaba, Erbaa
3 yıl önce

bu bölgeye geldikleri, Harzemşahlar döneminde Ahmet Yesevi'nin kurduğu Yesevilik Tarikatını Anadolu'ya yaymak için görevlendirilen kişiler oldukları, köye...

Evyaba, Erbaa, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Almus, Tokat, Artova, Tokat
Ahmed Yesevî
4 yıl önce

2010 ^ [[Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu Sufiliğinde Ahmed-i Yesevi ve Yesevilik, Yesevilik Bilgisi, Ankara 1998, Ahmet Yesevi Vakfı Yayınları, s.328-330 ^ Yesevi’nin...

Ahmet Yaşar Ocak
3 yıl önce

XVll-XXl(1979-1983), 208-225. "Anadolu sufiliğinde Ahmed-i Yesevi ve Yesevilik", Türk Dili, sayı: 204, Aralık 1993, 581-587. "Kalenderi dervishes and...

Ahmet Yaşar Ocak, Ahmet Yaşar Ocak
Divan-ı Hikmet
3 ay önce

düşüncelerinin kaynağı bu yapıttır. Eserde Ahmet Yesevi'nin kurucusu olduğu Yesevilik tarikatına ait bilgiler, dervişlik üzerine övgüler, Cennet-Cehennem tasvirleri...

Divan-ı Hikmet, 1103, 1166, Ahmed Yesevi, Atabetül Hakayık, Divân-ı Lügati't-Türk, Hikmet, Kitap, Kutadgu Bilig, Tasavvuf
Alevilik
3 ay önce

Öz, İslam Mezhepleri Tarihi, Ensar, İstanbul, 2011. ^ Not 2: Türkistan Yeseviliği ile Anadolu Sünniliği itikaden Mâtûridî–Hanefî ortak kimliğini paylaşmaktadırlar...

Alevilik, Alevilik (mezhep), Anadolu aleviliği, Arap Aleviliği, Nusayrilik, ޞia, ޞii, Anlam ayrım
Babailik
3 ay önce

çıkan Bâbâ’îyye'nin, Vefâ’îyye ile birlikte Kalender’îyye/Haydâr’îyye ve Yesevilik/Bektaşîlik te dahil olmak üzere dört heterodoks tarikatın daha mensublarını...

Babailik, Anadolu, Din, Mezhep, Selçuklu Devleti, Taslak, Türk, Şamaniz, Baba İshak, Babailik
Bektaşîlik
3 yıl önce

Abdal Musa geçmiştir. Bektâşîlik; Horasan Melametîliği, Nakşibendilik, Yesevilik, Ahilik, Kalenderîlik, Haydarilik, Vefâilik, Babâîlik, Bâtınîlik ve Hurufîlik...