Fâtih Sultan Mehmed Han devrinin meşhur vezirlerinden. Doğum yeri ve târihi hakkında bilgi yoktur. Sultan İkinci Murâd Hanın kızını alarak ona dâmât ve daha sonra başka bir hanımından kızını, Fâtih Sultan Mehmed Hana vererek kayınpeder oldu. Fâtihin şehzâdeliğinde lalalık yapan Zağanos Mehmed Paşa, ona Rumca ve Lâtinceyi öğretti. Sultan İkinci Murâd Hanın vefâtından sonra pâdişâh olan Fâtih Sultan Mehmed Hanın yakını, en güvendiği devlet adamı olarak vezirliğe yükseltildi. İstanbul’un fethi için

Zağanos Mehmed Paşa

Zağanos Mehmed Paşa Fatih Sultan Mehmed Han devrinin meşhur vezirlerinden. Doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Sultan İkinci Murad Hanın kızını alarak ona damat ve daha sonra başka bir hanımından kızını, Fatih Sultan Mehmed Hana vererek kayınpeder oldu. Fatihin şehzadeliğinde lalalık yapan Zağanos Mehmed Paşa, ona Rumca ve Latince'yi öğretti. Sultan İkinci Murad Hanın vefatından sonra padişah olan Fatih Sultan Mehmed Hanın yakını, en güvendiği devlet adamı olarak vezirliğe yükseltildi. İstanbul’un fethi için genç padişahı devamlı teşvik etti. Rumeli Hisarının yapımında bizzat çalıştı.

İstanbul kuşatmasında Cenevizlilerin harekatına karşı bugünkü Beyoğlu sırtlarını tuttu. Haliç cephesi, tamamen Zağanos Paşa kumandasındaydı. Kuşatma esnasında, muhasaranın kaldırılması gerektiğini ileri sürenlere karşı, büyük ve kahraman veli Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev’le birlikte muhasaranın fethe kadar devam etmesini istedi. İstanbul’un fethinde büyük faydası görüldü. Fetihten sonra Galata’nın Cenevizlilerden sulhla alınmasını sağlayan anlaşmayı imzaladı.

1460’ta Mora’da çıkan isyanı bastırmakla görevlendirildi. 1461’de Fatih Sultan Mehmed Hanın, Trabzon-Rum İmparatorluğuna açtığı sefere katıldı. Trabzon’un fethi üzerine buranın ilk sancakbeyi oldu. Daha sonra Gelibolu sancakbeyi ve kaptan-ı deryalık vazifelerinde bulundu. 1469’da Balıkesir’de vefat etti. Balıkesir’de yaptırdığı pek çok eserin en önemlileri, kendi adını taşıyan cami ile çeşmesidir. Bir de hamam yaptırmıştır.

Zağanos Mehmed Paşa, çalışkan, sadakatle devletine bağlı, bilgili, hayırsever bir vezirdi. Oğlu Ahmed Çelebi, Sultan İkinci Bayezid ile Yavuz Sultan Selim Han devirlerinde iki defa defterdarlık vazifesi yapmıştır.

İlgili başlıklar

  • Türk Devlet ve Siyaset Adamları
  • Sadrazamlar
  • Müslüman Türk devletleri
  • İlgili konuları ara

    Yanıtlar