Mal

Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar. Mal, para ile değeri takdir edilebilen ve insanlar arasında devir edilmesi mümkün olan kıymetlerdir. İnsana faydalı olan, insanın özel olarak kendine mülk edinebildiği ve haklara konu olan her şey maldır. Mal, lügatta “mülk edinmeye konu o

MAL (almanca) türkçe anlamı

1. i. defa (n)
2. kere (n)
3. kez (n)
4. anıt (n)

MAL (türkçe) anlamı

5. Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli
6. lüzumlu şey. (Varlık
7. servet
8. para
9. ticaret eşyası gibi.)

MAL (türkçe) anlamı

10. bir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan
11. taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü
12. bayağı
13. aşağılık
14. kötü kimse.
15. alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası
16. tüccar malı
17. emtia
18. esrar ya da kaçak madde.
19. birinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü.

Mal (almanca) ingilizcesi

1. pref. bad
2. wrong
abnormal,

Mal (fransızca) ingilizcesi

3. (Maison d'animations et des loisirs) adv. amiss
4. incorrect
5. inopportune
untimely,

MAL (türkçe) ingilizcesi

6. pref. bad
7. wrong
8. abnormal
9. n. time
10. one time
11. stain
12. taint
13. permanent mark
14. v. picture
15. paint
16. draw
17. describe
18. depict
19. portray

Mal (almanca) fransızcası

1. n. base (f)
2. fois (f)
3. tache de vin (f)
4. marque (f)
5. envie (f)
6. monument commémoratif (m)adv. bien

Mal (fransızca) almancası

1. n. wehe
2. böse: das böse
3. übel
4. leiden
5. adj. schlecht
6. ausgezeichnet: nicht ausgezeichnet
7. fehlerhaft
8. adv. schlecht
9. notdürftig
10. ungeschickt
11. unpraktisch
12. ungünstig
13. unerfreulich
14. unglücklich
15. unwohl
16. unpassend
17. unverschämt
18. falsch
19. unklar
20. unsauber
21. hässlich

Mal (fransızca) italyancası

1. 1. (moralité) disonesto
2. scorretto
3. riprovevole2. (médecine) malato
4. indisposto
5. dolorante3. (général) danno (m)
6. male (m)4. (moralité) male (m)5. (sensation physique) dolore (m)
7. male (m)
8. afflizione (f)
9. tormento (m)
10. sofferenza (f)
11. fastidio (m)
12. disturbo (m)6. (effort) disturbo (m)
13. fastidio (m)7. (état émotionnel) afflizione (f)
14. dolore (m)
15. tormento (m)
16. sofferenza (f)8. (médecine) malessere (m)
17. disturbo (m)

Mal (fransızca) ispanyolcası

1. 1. (moralité) malo
2. incorrecto2. (médecine) enfermo
3. doliente
4. indispuesto3. (général) daño (m)
5. perjuicio (m)
6. mal (m)4. (moralité) mal (m)5. (sensation physique) dolor (m)
7. malestar (m)
8. aflicción (f)
9. sufrimiento (m)
10. incomodidad (f)6. (effort) molestia (f)7. (état émotionnel) aflicción (f)
11. pena (f)
12. dolor (m)
13. pesar (m)
14. sufrimiento (m)8. (médecine) indisposición (f)
15. malestar (m)

Mal (fransızca) portekizcesi

1. 1. (moralité) errado2. (médecine) doente
2. adoentado3. (général) dano (m)
3. estrago (m)
4. mal (m)4. (moralité) errado (m)5. (sensation physique) dor (m)
5. sofrimento (m)
6. desconforto (m)
7. incômodo (m)6. (effort) trabalho (m)
8. esforço (m)7. (état émotionnel) aflição (f)
9. dor (f)
10. sofrimento (m)8. (médecine) indisposição (f)
11. mal estar (m)

Mal (fransızca) flemenkcesi

1. 1. (moralité) verkeerd
2. slecht2. (médecine) ziek
3. onwel3. (général) schade (m/f)
4. kwaad (n)4. (moralité) kwaad (n)5. (sensation physique) pijn (m/f)
5. lijden (n)
6. ongemak (n)
7. last (m)6. (effort) moeite (f)7. (état émotionnel) pijn (m/f)
8. lijden (n)
9. droefenis (f)
10. smart (m/f)8. (médecine) kwaal (m/f)
11. ziekte (f)
Mal Mülkiyete konu olabilecek şeyler. İnsanın arzuladığı ve lazım olunca kullanmak için saklanabilen madde, cisim, meta. Bir kimsenin, kurum veya kuruluşun mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkul varlık, mülk, eşya. Büyük ve küçük baş hayvanlar.

Mal, para ile değeri takdir edilebilen ve insanlar arasında devir edilmesi mümkün olan kıymetlerdir. İnsana faydalı olan, insanın özel olarak kendine mülk edinebildiği ve haklara konu olan her şey maldır. Mal, lügatta “mülk edinmeye konu olabilen her şey (madde, şeyler ve menfaatler), malik olunan şey, sonradan elde edilen ve malik olunan her türlü maddi eşya” manalarına gelir. Bu ismi Araplar, ençok develer hakkında kullanmışlardır.

Bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olan mala menkul (taşınır); niteliklerinde değişiklik olmaksızın taşınamayan mala gayrimenkul (taşınmaz) denir. Mal; ağırlık, hacim, satıh, uzunluk ve sayı ile ölçülmelerine göre beş türlüdür.

Mülkiyete konu olmayan, yani mülk edinmeye elverişli bulunmayan şey mal değildir. Bu itibarla, bir buğday tanesi, rüzgar, hava, güneş ışınları, denizdeki balık, yerinde bulunan su veya toprak mal değildirler. Ancak, elektrik, havagazı ve şehir suyu mal sayılırlar.

Türk Medeni Kanunu'na göre mal: Arazi, madenler, binalar, tapu siciline müstakil ve daimi olarak kaydedilen haklar araziye bağlı gayrimenkuller mal sayılırlar.

Mallar hukuki bakımdan maddi ve maddi olmayan mallar diye ikiye ayrılır. İster menkul, ister gayrimenkul olsun, elle tutulup gözle görülebilen mallara maddi mallar; ihtira beratı, alamet-i farika, ticaret ünvanı, telif hakkı... gibi dış alemde bir yer işgal etmeyenlerine ise; maddi olmayan mallar denir.

İnsanların doğumundan ölünceye kadar pek çok şeye ihtiyacı vardır. İnsanların gece gündüz demeden çalışmaları, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilme gayretinden kaynaklanır. İşte iktisadi bakımdan ihtiyaçları gideren vasıtalara “mal” denir. Bunlardan bir kısmı tabiatta bol miktarda mevcuttur. Hava, akarsular, güneş ısı ve ışığı gibi. Bunlar hayat için zaruri olmasına rağmen, emek ve gayret göstermeksizin elde edilebildiği için iktisadi olarak mal sayılmazlar.

Temin edilebilmeleri için emek ve çaba harcanmasını gerektirenler iktisadi mallardır. İktisadi mallar, az bulundukları için iktisadi değer taşırlar. İktisadi mallardan bir kısmı doğrudan doğruya ihtiyacı giderirler ki, bunlara “tüketim malları” denir. Bir kısmı ise ihtiyaçları giderecek malların üretiminde kullanılırlar. Bunlara da “üretim malları” denir.

Devletin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek maksadıyla, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sahip olduğu mallara amme (kamu) malı denir. Devletin kamu hizmetlerine tahsis ettiği, hizmetin yürütülebilmesi için zaruri malları vardır. Okullar, hastaneler, Devlet daireleri ve içlerindeki her türlü alet, edevat ve cihazları gibi. Devletin, herhangi bir tahsis işlemine gerek duymadığı, herkesin yararlanmasına açık olan kamu malları da vardır. Özel mülkiyet dışında bulunan kamu arazisi, göl, nehir, deniz, dağ gibi yerler böyledir.

Mal beyanı: borçlu olup icra takibi altında bulunanlar, kendisi ve üçüncü kişiler nezdinde bulunan mal varlıklarını borca itiraz etmediği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde İcra Dairesine bildirmek mecburiyetindedirler. Mal beyanında bulunmaz veya gerçek duruma aykırı beyanda bulunurlarsa hapisle cezalandırılır. İcra ve İflas Kanunu'na göre mal beyanında, borçlunun mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarının cins, mahiyet ve miktarı, her türlü kazanç ve gelirleri, yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ve borcunu nasıl ödeyebileceği İcra Dairesine bildirilir. Ayrıca devlet memurluğuna girişte de kişilerden mal beyanında bulunmaları istenir.

İslam Hukukunda “mal” ile ilgili hükümler en geniş ve en açık şekilde düzenlenmiştir. İslamiyette mal kötülenmemiştir. Mal sahibi olmak emir ve teşik edilmiştir. Birçok ibadetin mal ile yapılacağı bildirilmiştir. Yalnız haram edilen yollardan kazanılan mal kötülenmiştir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar