Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana...

SERMAYE (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir ticaret işinin kurulması
2. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı
3. anamal
4. başmal
5. kapital
6. meta
7. Komisyoncu demek
8. metelik sermayesi olmayan tüccar demektir.- A. Gündüz.
9. 2 . Varlık
10. servet
11. 3 . mecaziKonu:
12. Bu lakırtı
13. bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.- R. H. Karay.
14. 4 . mecaziGenelev kadını.
15. Atasözü
16. deyim ve birleşik fiiller
17. sermaye etmek
18. sermaye yapmak
19. sermayeyi doğrultmak
sermayeyi kediye yüklemek
SERMAYE (türkçe) anlamı
20. anamal
21. kapital
22. genelev kadını.
23. varlık
24. servet
25. konu
SERMAYE (türkçe) ingilizcesi
1. n. capital
2. stock
3. stock in trade
4. fund
5. principal
6. corpus
SERMAYE (türkçe) fransızcası
1. capital [le]
2. fonds [le]
SERMAYE (türkçe) almancası
1. n. Kapital
Üretimin yapılabilmesi için gerekli üretim faktörlerinin biri. Bir ekonomide mal ve hizmet istihsâli için tabiat, emek, sermâye ve müteşebbis faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri emek ve sermâyedir. Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana getiren unsurlar olan tarımsal, endüstriyel topraklar, binalar, her türlü makineler, nakil araçları ve her türlü malların bir kısmı süratle, bir kısmı da yavaş yavaş değişir. Değişmemesi, olduğu gibi kalması gereken, sermayeyi meydana getiren mallar değil, sermayenin değeridir. Sermaye, insan vücudu gibi, kendini meydana getiren malzemenin durmadan yenileşmesiyle dokunulmamış bir halde kalır.

Sermâye servetin sâbit ve devamlı olarak kabul edilen bölümüdür. Sermâyenin devamlılığı, durmaksızın yeniden teşkil edilmesiyle açıklanır. Sermâyede vukua gelen eksilmeye amortisman denilir.

Sermâyeyi sâbit ve döner sermâye olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sâbit sermâye üretimde ilk kullanılışı sırasında tükenmez. Fabrika, makina, teçhizat ve diğer sâbit varlıklar bu sermâyenin örnekleridir. İlk kullanılışta yok olan para, stok ve alacak gibi sermâye türlerine döner sermâye denir.

İşletme açısından sermâye; kaynaklarına göre öz ve yabancı sermâye olarak ikiye ayrılır. Öz sermâye, işletmecinin şahsen sâhip olduğu servetinden ayırarak işletmeye kullanılmak üzere tahsis ettiği değerlerdir. Öz sermâyenin yanında işletmecinin dışardan aldığı borçlar ve kredilere yabancı sermâye adı verilir. İşletmelerin mâlî bakımdan sağlıklı olup olmadıkları; sermâyenin öz sermâye ve yabancı sermâye olarak bölünmesine ve bu sermâye kaynaklarının kullanıldığı sâbit ve döner varlık bileşimine göre tespit edilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Döner Sermaye

  Döner Sermaye Devletin ticari ve sınai nitelikteki iktisadi işletmeleri genellikle özerk bütçeli olarak yönetilmekteyse de, belirli bir kısmı da genel bütçe içinde yönetilmektedir. Piyasa malı özelliğinde üretimde de bulunan söz konusu kamu kuruluşlarına, işçi ve uzman ...

  Sermaye Artırımı

  Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü) kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave ...

  Yabancı Sermaye

  Yabancı Sermaye, bir ülkeye ekonomik gayelerle çeşitli şekillerde gelen sermaye. Bu para, ham madde, techizat, tesis ve teknoloji şeklinde olabilir. Dünya devletlerinin pekçoğunun kanunlarında yabancı sermayeyi teşvik eden maddeler vardır.

  Anamal (Sermaye)

  (Os. Sermaye, Fr., İng. Capital, Al. Kapital, İt. Capitale) Artık değer üreten para... Alman düşünürü Karl Marks, kendinden önceki klasik ekonomiyle anti-kapitalist ekonomiyi incelerken şu sorunun karşılığını arıyordu

  Hukuki Sermaye

  Sahibine sağladığı gelir harcanmış bir emek ürünü olmayan her tür iktisadi değer, hukuki sermaye kavramı kapsamına girer. Kira, faiz, temettü ve rant gelirlerini sağlayan mülkiyet ve intifa türleri hukuki sermayeye örnek gösterilebilir. Tahvil, pay senedi, mevduat sertifikası, ...

  Öz Sermaye Nedir

  Cevap: Vergi Usul Kanunu nun 192 nci maddesine göre öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir. Aynı madde gereğince, ihtiyatlar ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar. Şu halde öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ...

  Gayrimenkul Sermaye Iradı Nedir

  Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin düzenlemelere Gelir Vergisi Kanunu nun 70 nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde ...

  Döner Sermaye Devir Hızı

  Döner sermaye devir hızı, işletmelerin döner sermayelerinin verimliliğini ölçen bir orandır.Döner Sermaye Devir Hızı = Net Satışlar / Döner Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsinizBu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı çıkarıldı üstteki ...

  Sermaye Piyasası Kurulu

  Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur. İlgili olduğu bakanlık, Başbakan tarafından görevlendirilen ...

  Uluslararası Sermaye Hareketleri

  Milli sınırları aşan sermaye akımları olup, uzun ve kısa vadeli veya resmi ve özel olmak üzere, çeşitli gruplarda incelenebilir.

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye'de sermaye piyasasını düzenleyen ve 30 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu"nun getirdiği bir kamu tüzel kişisidir. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bu kurulun merkezi ...

  Finansal Sermaye Kontrolleri

  Bu sayfada, öncelikle parasal kriz teoriyle sermaye hareketlerinin etkileşiminin incelemesi devamında ise, sermaye kontrollerinin geniş bir analiz çerçevesindeki incelemesi mevcuttur.

  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 Aralık 1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 40/B ve 40/C maddelerine dayanılarak, Türkiye`de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkili kılınmış kuruluşların üye olacağı, tüzel ...