Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana...

SERMAYE (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir ticaret işinin kurulması
2. yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı
3. anamal
4. başmal
5. kapital
6. meta
7. Komisyoncu demek
8. metelik sermayesi olmayan tüccar demektir.- A. Gündüz.
9. 2 . Varlık
10. servet
11. 3 . mecaziKonu:
12. Bu lakırtı
13. bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.- R. H. Karay.
14. 4 . mecaziGenelev kadını.
15. Atasözü
16. deyim ve birleşik fiiller
17. sermaye etmek
18. sermaye yapmak
19. sermayeyi doğrultmak
sermayeyi kediye yüklemek
SERMAYE (türkçe) anlamı
20. anamal
21. kapital
22. genelev kadını.
23. varlık
24. servet
25. konu
SERMAYE (türkçe) ingilizcesi
1. n. capital
2. stock
3. stock in trade
4. fund
5. principal
6. corpus
SERMAYE (türkçe) fransızcası
1. capital [le]
2. fonds [le]
SERMAYE (türkçe) almancası
1. n. Kapital

Sermaye hakkında bilgiler

Üretimin yapılabilmesi için gerekli üretim faktörlerinin biri. Bir ekonomide mal ve hizmet istihsali için tabiat, emek, sermaye ve müteşebbis faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri emek ve sermayedir. Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana getiren unsurlar olan tarımsal, endüstriyel topraklar, binalar, her türlü makineler, nakil araçları ve her türlü malların bir kısmı süratle, bir kısmı da yavaş yavaş değişir. Değişmemesi, olduğu gibi kalması gereken, sermayeyi meydana getiren mallar değil, sermayenin değeridir. Sermaye, insan vücudu gibi, kendini meydana getiren malzemenin durmadan yenileşmesiyle dokunulmamış bir halde kalır.

Sermaye servetin sabit ve devamlı olarak kabul edilen bölümüdür. Sermayenin devamlılığı, durmaksızın yeniden teşkil edilmesiyle açıklanır. Sermayede vukua gelen eksilmeye amortisman denilir.

Sermayeyi sabit ve döner sermaye olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sabit sermaye üretimde ilk kullanılışı sırasında tükenmez. Fabrika, makina, teçhizat ve diğer sabit varlıklar bu sermayenin örnekleridir. İlk kullanılışta yok olan para, stok ve alacak gibi sermaye türlerine döner sermaye denir.

İşletme açısından sermaye; kaynaklarına göre öz ve yabancı sermaye olarak ikiye ayrılır. Öz sermaye, işletmecinin şahsen sahip olduğu servetinden ayırarak işletmeye kullanılmak üzere tahsis ettiği değerlerdir. Öz sermayenin yanında işletmecinin dışardan aldığı borçlar ve kredilere yabancı sermaye adı verilir. İşletmelerin mali bakımdan sağlıklı olup olmadıkları; sermayenin öz sermaye ve yabancı sermaye olarak bölünmesine ve bu sermaye kaynaklarının kullanıldığı sabit ve döner varlık bileşimine göre tespit edilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Döner Sermaye

Döner Sermaye Devletin ticari ve sınai nitelikteki iktisadi işletmeleri genellikle özerk bütçeli olarak yönetilmekteyse de, belirli bir kısmı da genel bütçe içinde yönetilmektedir. Piyasa malı özelliğinde üretimde de bulunan söz konusu kamu kuruluşlarına, işçi ve uzman ...

Sermaye Artırımı

Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını (emisyon primi, yeniden değerleme değer artışı, yedekler, iştirak ve duran varlık satış karları, temettü) kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından ilave ...

Yabancı Sermaye

Yabancı Sermaye, bir ülkeye ekonomik gayelerle çeşitli şekillerde gelen sermaye. Bu para, ham madde, techizat, tesis ve teknoloji şeklinde olabilir. Dünya devletlerinin pekçoğunun kanunlarında yabancı sermayeyi teşvik eden maddeler vardır.

Anamal (Sermaye)

(Os. Sermaye, Fr., İng. Capital, Al. Kapital, İt. Capitale) Artık değer üreten para... Alman düşünürü Karl Marks, kendinden önceki klasik ekonomiyle anti-kapitalist ekonomiyi incelerken şu sorunun karşılığını arıyordu

Hukuki Sermaye

Sahibine sağladığı gelir harcanmış bir emek ürünü olmayan her tür iktisadi değer, hukuki sermaye kavramı kapsamına girer. Kira, faiz, temettü ve rant gelirlerini sağlayan mülkiyet ve intifa türleri hukuki sermayeye örnek gösterilebilir. Tahvil, pay senedi, mevduat sertifikası, ...

Öz Sermaye Nedir

Cevap: Vergi Usul Kanunu nun 192 nci maddesine göre öz sermaye, bilançonun aktif toplamı ile, borçlar arasındaki farktan ibarettir. Aynı madde gereğince, ihtiyatlar ve kâr aynı gösterilseler dahi öz sermayeden sayılırlar. Şu halde öz sermaye deyimi ile sermaye kavramının ifade ...

Gayrimenkul Sermaye Iradı Nedir

Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin düzenlemelere Gelir Vergisi Kanunu nun 70 nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde ...

Döner Sermaye Devir Hızı

Döner sermaye devir hızı, işletmelerin döner sermayelerinin verimliliğini ölçen bir orandır.Döner Sermaye Devir Hızı = Net Satışlar / Döner Kaynak: Bu makalenin tümüne maximumbilgi.com adresinden ulaşabilirsinizBu başlık telif hakkı ihlalinden dolayı çıkarıldı üstteki ...