Alfabe

Alm. Alphabet, Fr. Alphabet, İng. Alphabet. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin hecelerinin birleşmeleri neticesinde “alfabe” kelimesi ortaya çıkmıştır.

ALFABE (türkçe) anlamı
1. abece
2. bir dilin harflerinin dizilimi.
3. bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
bir işin başlangıcı.
ALFABE (türkçe) anlamı
4. 1 . Bir dilin seslerini gösteren
5. belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü
6. yazı (I)
7. abece
8. 2 . Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.
9. 3 . mecaziBir işin başlangıcı:
10. Tiyatro alfabesinin ilk harfinin disiplin olduğunu ilk öğreten odur.- H. Taner.
ALFABE (türkçe) ingilizcesi
1. n. Abc
2. alphabet
3. primer
4. fundamentals
ALFABE (türkçe) fransızcası
1. abc [le]
2. alphabet [le]
ALFABE (türkçe) almancası
1. n. Abc
2. Abece
3. Alphabet
4. Elementarbuch

Alfabe hakkında bilgiler

Alm. Alphabet, Fr. Alphabet, İng. Alphabet. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada elif, ba; Yunancada alfa, beta olarak telaffuz edilmiştir. Daha sonra bu iki harfin hecelerinin birleşmeleri neticesinde “alfabe” kelimesi ortaya çıkmıştır.

Sesleri gösteren harflerin belli bir sıraya dizilmiş bütünü alfabe olarak adlandırılır. Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan alfa ve beta sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. abece adı ile de karşılanmaktadır.

Cumhuriyet devrinde A, B ve C seslerinin hece olarak birleştirilmesi ile “Abece” de denilmiştir.

Alfabeler, harflerin sesleri, heceleri ya da sözcükleri göstermeleri açısından üç bölüme ayrılırlar.

Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler:

Göktürk (Orhun) alfabesi: Metinleri Orta Asya’daki Orhun Nehri kıyısında bulunduğu için Göktürk veya Orhun ismi ile anılır. Orhun’da yerleşen Türkler tarafından kullanıldığı için de Türük, Türk Alfabesi denir. Türklere mahsustur ve Esik Kurgan yazısına benzer. Hunlar, Göktürkler ve sathi olarak da Asya ve Avrupa’ya yayılan Türk kavimleri, kullanmıştır. Bu alfabede resmin göze hitabettiği ve ses haline geldiği açıkça görülür. Göktürk alfabesi otuz sekiz harften meydana gelir. Dördü sesli olup, sekiz sesi karşılar, gerisi sessizdir. Ayrıca ok, ko, uk, ku, ük, kü, nç, nd, gibi heceler ayrı haflerle gösterilmiştir. Sesli harfleri, sessizler okutur. Sağdan sola doğru yazılır. Tonyukuk, Kül Tiğin ve Bilge Kağan hatırasına yazılıp, dikilen Orhun Abideleri bu alfabenin şaheser nümunesidir. Bunlar ayrıca Türkçenin bilinen ilk yazılı metinleridir.

Uygur alfabesi: Göktürklerden sonra Türkistan’da devlet kuran Uygurlardan adını alır. Uygurlar ve Türkistan’daki Türkler kullandı. On sekiz işaretten meydana gelir. Dördü sesli, gerisi sessizdir. Harfler umumiyetle birbirine bitişiktir, çok defa başta, ortada ve sonda olmak üzere üç şekli vardır. Sağdan, sola doğru yazılır. Sekizinci asırdan, on ikinci asra kadar yaygın, on beşinci asra kadar mevzii bir şekilde görülür. Bu yazının katiblerine, bakşı, bakşıgeri veya serbahşı adları da verilmiştir.

Arap-İslam alfabesi: Türklerin topluca İslamiyeti kabulünden, yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe bütün Türklüğü kucaklamış ve Türkçenin çeşitli lehçelerinde, pekçok kitap, kitabe yazılmıştır. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye, İslam alemi ve dünyanın her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitaplıklarında İslam harfleriyle yazılmış milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyanın en büyük ve muazzam arşivi, Türk - İslam alfabesiyle yazılan Türkçe evraklarla doludur.

Kiril alfabesi: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hududları içinde yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır. Kiril Alfabesi, ihtiyari olmayıp, Rus ve komünist emperyalizmin zoraki tatbikidir. Komünist idare Türklere tek bir alfabe kullandırmayıp, milli birliği bozmak için on sekiz Türk boyuna değişik işaretli alfabe kullandırmaktadır. Sun’i bir Slav alfabesidir. Otuz sekiz harftir. On biri sesli, gerisi sessizdir. Soldan sağa doğru yazılır. Kullanma alanı Rusya’daki Türkler içindir.

Latin alfabesi: Bu alfabe 1925 yılında ilk defa Azeri Türklüğü tarafından kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra; 1928’de Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Günümüzde Türkiye ve Avrupa Türkleri kullanır. Latin asıllı yirmi dokuz harfden meydana gelir. Sekizi sesli, gerisi sessizdir.

Türkler; Orhun-Türk, Uygur-Sogd, Arab-İslam, Kiril-Slav ve Latin alfabelerinden başka Sogd, Mani, Brahmi, Süryani, Rum, Slav vs. gibi alfabeleri de kısmen kullanmışlardır.

Ayrıca bkz. Latin alfabesi, Arap alfabesi, Türk alfabesiŞarkı Sözleri

Murat Evgin tarafından söylenen Alfabe adlı şarkının sözleri.

ayrılığın o ilk günleri
hiç aklıma gelmedin bile
şimdi neden dolaşıyorum ki
anıların harabesinde

başını göğsüme yaslayıp uyurdun
yüzünü okşar dünyayı unuturdum
sabah kahvesi bile ısıtmıyor ellerimi senin gibi

alfabede bile baş harflerimiz yan yana
neden ayrıyız senle gerçek hayatta


dinle kalbini gel atıl kollarıma
gururu bırak bak bu hayat çok kısa
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Fonetik Alfabe

Fonetik abece, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan abecedir. Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş sözcükler kullanılır.

Uluslararası Fonetik Alfabe

Uluslararası Fonetik Alfabe Uluslararası Fonetik Alfabe (IPA) Dillerin doğru telaffuz edilmesini sağlamak, tutarsız ve keyfi yazımlarla çok sayıda transkripsiyon (yazı çevirimi) sisteminin doğurduğu karışıklıkları önlemek gayesiyle geliştirilmiş alfabe. Uluslararası Sesbilgisi ...

Fonotik Alfabe

Fonetik abece, bir sözcük ya da sözcük grubu kodlanırken kullanılan abecedir. Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş sözcükler kullanılır.

İske Imlâ Alfabe

İske imlâ alfabe, (; Türkçe: ''Eski yazım''; Kiril: иске имля; Tatarca: ''İske döres yazu'') Arap alfabesi'nin bir değişik biçimi, 1920 önce Tatar dilinde ve eski Tatar dilinde yazımda kullandı.

Alfabe (anlam Ayrımı)

* Alfabe, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisine verilen ad.* Alfabe, ABD'li grafik ve yazı karakteri tasarımcısı ve tipografi sanatçısı Frederic Goudy'nin 1918'de yazdığı kitap.* Alfabe (kitap), İlk eğitime başladıkları yılda çocuklara okumayı öğretmek ...

İngilizce Alfabe

İngilizce alfabe İngilizce'yi yazıya aktarırken kullanılan alfabedir. Latin alfabesinden uyarlanmış 26 harf içerir.

Delta (alfabe)

Delta (Δ δ) (Yunanca: Δέλτα, Delta), Yunan alfabesinin dördüncü harfi. Dildeki ismi deltadır.