Alp Er Tunga

Kısaca: Alp Er Tunga, veya Alp er Tonğa, efsanevi bir Türk hakanıdır. "الب Alp" "Alp, yiğit, kahraman, bahadır.", "ار er" "Er, erkek, adam." ve "تنكا tonğa" "bebür." anlamındadır. ...devamı ☟

Alp Er Tunga, efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı (ö:M.Ö. 623'ten sonra).

Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga'nın, Türklerin en eski atası Türk'ün soyundan geldiği öne sürülür. Ayrıca, Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de, İran destanı Şehname'nin kahramanı Efrasiyab'la aynı kişi olduğu belirtilir. Öldürülmesiyle ilgili Alp Er Tunga Sagasu, Divan ü Lügat it-Türk'ün çeşitli yerlerinde örnek metin olarak verilmiştir.

Moğol tarihçi Cüveyni Uygur Devletinin hükümdarlarının Efrasyap soyundan olduğunu, Mesudi de M.S. 7. yüzyılın başındaki Köktürk hakanının "Efrasyab" soyundan olduğunu yazmaktadır.

Alp Er Tunga Sagusu

Alp Er Tunga öldi mü
Isız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur


Ödlek yarağ közetti
Ogrı tuzak uzattı
Begler begin azıttı
Kaçsa kalı kurtulur


Öğreyüki mundağ ok
Munda adın tizdağ ok
Atsa acun uğrap ok
Tağlar başı kertilür


Begler atın argurup
Kagdu anı turgurup
Mengzi yüzü sargarup
Körküm anğar türtülür


Ulşıp eren börleyü
Yırtıp yaka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sıgtap közü örtülür


Könglüm için örtedi
Yitmiş yaşığ kartadı
Keçmiş özüğ irtedi
Tün kün keçüp irtelür


Ödlek arıg kevredi
Yunçığ yavuz tovradı
Erdem yeme sevredi
Ajun begi çertilür


Ödlek kamug köfredi
Erdem arıg sevredi
Yunçığ yavuz tovradı
Erdem begi çertilür


Bilge bögü yunçıdı
Ajun anı yançıdı
Erdem eti tınçıdı
Yerke tegip sürtülür

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sagu
3 yıl önce

denir.Yuğ denilen ölüm törenlerinde söylenir. Divân-ı Lugati-t Türk'teki Alp Er Tunga (Saka Türklerinin yazdığı) sagusu bu türün önemli örneklerindendir.En...

Sagu, Alp Er Tunga, Ağıt, Divan edebiyatı, Edebiyat, Mersiye, Taslak, Divanu Lİ»gatit-Türk, Yuğ, İslİ¢miyet sonrası halk edebiyatı
MÖ 7. yüzyıl
3 yıl önce

devlet kuruldu. Anaksimandros, Yunan filozofun doğumu. Sakalar’ın başbuğu Alp Er Tunga (Afrasyab)’nın öldürülmesi Asur kralı Asurbanipal’in ölümü. Lidya Kralı...

Franrasyan
6 yıl önce

çevrilen Avesta adlı zerdüştlük kitabının yeni nüshasında Afrasiyab, yani Alp Er Tunga ile ilgili rivayetler "Franrasyan" adı altında verilmiştir.Franrasyan...

Alp (mitoloji)
6 yıl önce

Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011 (OTRS: CC BY-SA 3.0)27 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Alpamış Alp Er Tunga...

Türk Edebiyatında Destan
6 yıl önce

en eski destanlar Saka Türkleri'ne aittir. Bu destan zinciri içinde Alp Er Tunga ve Şu Destanı parçaları bulunur. Bunlar Kaşgarlı Mahmut'un Divân-ı Lügati't-Türk...

Peşeng
6 yıl önce

torunu ve Efrasiyab'ın babasıdır. Söylenceye göre[kaynak belirtilmeli], Alp Er Tunga'nın prensliği döneminde Turan komutanlığını yaparken vuku bulduğuna inanılan...

Efrasiyab
3 yıl önce

yılları arasında yazılan Divânu Lügati't-Türk adlı eserde Efrasiyab'ın Alp Er Tunga adlı efsanevî karakter ile aynı kişi olduğu belirtilmiştir Kaşgarlı Mahmud...

Alp Er Tunga, Destan, Divânü Lügati`t-Türk, Kutadgu Bilig, Türk, Uygur Devleti, İran, Şehname, M.í–. 623
Türk Mitolojisi
3 yıl önce

diriltir. Manas da kendisine ihanet eden dostlarının peşine düşer. Alp Er Tunga’nın hayatı savaşlarla geçmiştir. Uzun süre mücadele ettiği İranlı Medlerin...

Türk mitolojisi, 6. yüzyıl, Altaylılar, Asena, Asena efsanesi, Basat`ın Tepegöz`ü í–ldürmesi, Budizm, Dede Korkut hikayeleri, Dereotu, Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul