Ayan Meclisi

Kısaca: Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan) Osmanlı İmparatorluğunda, Mebusan heyeti ile birlikte Meclisi Umumi'yi meydana getiren ve 23 aralık 1876'daki Kanunu Esasiye göre kurulan teşrii heyet. Ayan meclisi üyelerini hükümdar seçerdi ve sayıları, mebusların üçte birini geçmezdi. Ayanın başkan ve üyeleri güvenilir, şerefli ve 40 yaşını geçmiş kimseler olurdu. Ayrıca Kanunu Esasinin 62. maddesine göre, nazır, vali, ordu kumandanı, kazasker, elçi, patrik, hahambaşı, kara ve deniz ferikleri, ger ...devamı ☟

Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan)

Osmanlı İmparatorluğunda, Mebusan heyeti ile birlikte Meclisi Umumi'yi meydana getiren ve 23 aralık 1876'daki Kanunu Esasiye göre kurulan teşrii heyet.

Ayan meclisi üyelerini hükümdar seçerdi ve sayıları, mebusların üçte birini geçmezdi. Ayanın başkan ve üyeleri güvenilir, şerefli ve 40 yaşını geçmiş kimseler olurdu. Ayrıca Kanunu Esasinin 62. maddesine göre, nazır, vali, ordu kumandanı, kazasker, elçi, patrik, hahambaşı, kara ve deniz ferikleri, gereken şartlara sahip iseler ayan üyesi olabilirlerdi.

Bu heyet, 1908 Kanunu Esasi değişikliği ile her yıl kasım ayı başında toplanır, padişah iradesiyle açılır ve dört ay süren çalışmasından sonra aynı şekilde kapanırdı. Ayan meclisinin açılması, Mebusan meclisinden sonra olurdu. Olağanüstü hallerde ya padişahın isteği veya mebusların çoğunun yazılı müracaatı ile Meclis-i Umumi erken açılır ve toplantı süresini uzatabilirdi.

Nazırlar ile birlikte her iki heyetin üyeleri toplanır ve padişahın geçen yıl yapılan ve gelecek yıl yapılacak olan işler hakkındaki nutku okunurdu. Ayan üyeleri aynı gün başkanlarının yanında, padişaha, vatana, Kanunu Esasi hükümlerine ye vazifelerine sadık kalacaklarına dair and içerlerdi.

Mebusan heyetinin kabul ettiği kanun ve bütçe tasarıları Ayan heyetine gelir ve burada dini, ahlaki, iktisadi, sosyal, askeri y.b. konular da incelenir, gerekiyorsa değiştirilir veya düzeltilmesi için Mebusan heyetine geri giderdi. Ayan heyetinin kanun yapmak veya değiştirmek hakları da vardı.

İlk ayan meclisi Abdülhamid II'nin Dolmabahçe sarayında Meclis-i Umumi'yi açtığı sırada işe başladı (19 mart 1877 pazartesi günü). Server Paşa başkanlığında 27 üyesi vardı. Abdülhamid II Mebusan heyetini dağıtınca (13 şubat 1878) çalışmaları durdu, fakat üyeler devletten maaş aldılar, kendilerine itibar edilmeye devam etti.

Bu heyet, İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla yeniden görev aldı (17 aralık 1908) ve kadrosu zaman zaman değişti. Bu görev de ancak Mütareke devrine ve İstanbul'un itilaf devletleri tarafından işgal edilmesine kadar devam etti (16 mart 1920). Bu sırada Mebusan heyeti dağılmıştı, padişah hükümeti de kendi kendini lağvedince ayan heyeti varlığını koruyamadı (4 kasım 1922). Türkiye Büyük Millet meclisi kurulunca tamamen hükümsüz oldu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Meclis-i Âyan
6 yıl önce

(Anayasa) göre kurulmuş yasama organıdır. Âyan (toplumun önde gelenleri) Meclisi üyelerini Padişah seçerdi ve sayıları mebusların (Milletvekili) üçte birini...

Server Paşa
6 yıl önce

İstanbul), Adliye, Dahiliye, Hariciye Nazırı, Şura-yı Devlet Reisliği ve Ayan Meclisi Reisliği görevlerinde bulunmuş Osmanlı bürokrat. Bab-ı Seraskeri Nizamiye...

Server Paşa, 12 Eylül, 12 Şubat, 1821, 1868, 1870, 1875, 1876, 1880, 1882, 1886
Senato
3 yıl önce

Türkiye'nin öncül devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 Anayasası ile Ayan Meclisi adıyla bir senato kurulmuş ve 1920 yılına kadar çeşitli aralarla görevini...

Senato, 13. yüzyıl, 1961, 1980, 4. yüzyıl, 6. yüzyıl, Amerika Birleşik Devletleri, Anayasa, Avustralya, Bizans İmparatorluğu, Cumhurbaşkanı
Necmettin Sahir Sılan
6 yıl önce

Türk siyasetçidir. Ankara Adliye Hukuk Mektebi mezunudur. Meclis-i Mebûsan ve Ayan Meclisi Zabıt Katipliği, TBMM Evrak ve Tahrirat Müdürlüğü, Başvekâlet...

Ethem Ayan
6 yıl önce

Ethem Ruhi Ayan (1918 Sarayköy, Denizli - 14 Ocak 1986) Türk asker. 1940 yılında Harp Okulu'ndan Asteğmen rütbesi ile mezun oldu. Yeşilköy 1. Tayyare Keşif...

Ethem Ayan, 14 Ocak, 1918, 1940, 1955, 1976, 1978, 1982, 1983, 1986, 21 Ağustos
Ahmed Arifi Paşa
6 yıl önce

defa Viyana'ya büyükelçi olarak gitti. Ayan Meclisi'in ilk teşkilinde ayanlığa seçilmiş ve daha sonra Ayan Meclisi Reis vekilliği’ne getirilmiştir. Ârifî...

Ahmed Arifi Paşa, 1879, 18 Ekim, 29 Temmuz, Abdurrahman Nureddin Paşa, Ahmed Hamdi Paşa, Ahmed Tevfik Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Cenanizade Mehmed Kadri Paşa, Halil Rıfat Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa
Türkiye Büyük Millet Meclisi
3 yıl önce

meclis Kanuni Esasi'ye göre "Meclis-i umumi" olarak adlandırılmıştı. "Ayan meclisi" ve "Meclis-i Mebusan" olmak üzere iki kısımdan oluşan bu meclis,...

23 Nisan, Parti, Mustafa Kemal Atatürk, Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Osmanlı Devleti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Demokrasi, Parlemento, Meclis, 1919
Sencer Ayata
6 yıl önce

Süleyman Sencer Ayata (d. 13 Ağustos 1949, İstanbul) Türk Sosyoloji Profesörü ve siyasetçi. Siyaset Bilim profesörü Ayşe Güneş Ayata'nın eşi, Dışişleri...