5A grubu özellikleri

Azot grubu

5A grubu özellikleri * Azot grubudurlar * Bileşiklerinde -3 değerliklerini alırlar * Azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir. * Sulu çözeltileri asidiktir. * Son yörüngeleri np3 ile sonlanır.

Yanıtlar