Ekrem Demirli (Doç.Dr.) Türk ilahiyatçı akademisyen ve yazar.

Ekrem Demirli

Ekrem Demirli (Doç.Dr.) Türk ilahiyatçı akademisyen ve yazar. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede 2003 yılında tasavvuf alanında doktorasını tamamlayan Demirli halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doçent olarak görevine devam etmektedir. Sadreddin Konevi ve Muhyiddin Arabi gibi Vahdet-i Vücud alanının önemli isimleri üzerinde araştırmalar yapan Demirli'nin Muhyiddin Arabi'nin Opus Magnum'u sayılan Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserini Türkçeye çevirmeye devam etmektedir. == Çalışmaları == === Kitapları === - Sadreddin Konevi'de Bilgi ve Varlık, İstanbul, İz Yayıncılık, 2005 - Fususu'l-Hikem Şerhi, İstanbul Kabalcı Yayınevi, 2006 - Nazari Tasavvufun Kurucusu: Sadreddin Konevi, İstanbul: İSAM Yayınları, 2008 - İbnü'l-Arabi ve Vahdet-i Vücud Ekolü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008 === Çevirileri === - Ebu'l-Ala Afifi, Tasavvuf: İslam'da Manevi Hayat, İst. İz Yay. 1996 - Ebu'l-Ala Afifi, Fususu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, İz Yay. 2000 - Sadreddin Konevi, Fususu'l-Hikem'in Sırları, İz Yay. 2002 - ________________, İlahi Nefhalar, İz Yay. 2002 -_________________, Tasavvuf Metafiziği, İz Yay. 2002 -_________________, Vahdet-i Vücud ve Esasları, İz Yay. 2002 - Abdülgani en-Nablusi, Ariflerin Tevhidi, İz Yay. 2003 - Abdürrezzak Kaşani, Tasavvuf Sözlüğü, İz Yay. 2004 - Annemarie Schimmel, Tanrı'nın Yeryüzündeki İşaretleri, İstanbul:Kabalcı, 2004 - İbn Sina, Metafizik I ve II İstanbul, Litera Yay. 2004-5 - Muhyiddin İbnü'l-Arabi, Fususu'l Hikem, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006 - Muhyiddin İbnü'l-Arabi, Fütühat-ı Mekkiyye, 1.-10.ciltler, İstanbul: Litera Yayınları, 2006-2008 (Henüz tamamlanmadı) - Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul: Kitabevi, 1999 === Bazı Tebliğ ve Makale Başlıkları=== - "To Know God through the Human Being: Whoever Knows Himself, Knows His God", Symposium: Gotteserlebnis und Gotteslehre Christliche und islamische Mystik im Orient, Göttingen, Nisan 2008 - "İbnü'l-Arabí'nin Fususu'l-Hikem'i ve Ekberí Geleneğin Teşekkülündeki Rolü", Klasiği Yeniden Düşünmek: Uluslararası Sempozyum, Klasik Yayınları, İstanbul, 2008. - "İslam Metafizik Düşüncesinin Serüveni: Sadreddin Koneví ve Takipçilerinde İbn Sína Etkisi" (The Adventure of the Metaphysical Thought in Islam: Ibn Sina's Influence on Sadr al-Din Qunawi and his Followers), Uluslararası İbn Sína Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008 - "Sufílerin Tabiat Görüşleri: 'Her Şey Canlıdır'", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2008. - Mesneví'yi Fususu'l-Hikem'e Göre Yorumlamak †˜İlah-ı Mu'tekad' ve Mevlana'nın Mesnevísinden Hikayeler, Tasavvuf İlmí ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlana Özel Sayısı, Sayı: 14, Yıl: 2005, s. 347-364. - "Zahirí İlimlerin Otoritesi Karşısında Tasavvuf'un Meşruiyet Arayışı", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2007, s. 219-245. - "İbnü'l-Arabí ve Mevlana Arasındaki Bazı Ortak Kavramlar", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, Yıl: 2007, s. 229-247. -"İbnü'l-Arabí'nin Harf Sembolizminin Genel Çerçevesi" Varlık Dergisi, Kapak Konusu: Şaman Geleneğinden İslamiyet'e Simgecilik, Yıl: Eylül 2004 Sayı: 1164 - "Rüya İçinde Rüya: í‚lem Tabir Edilmesi Gereken Bir Rüyadır", Keşkül Dergisi Rüya Sayısı, Yıl: 2007 Sayı: 11 ==Göz At== * Fususu'l Hikem * İbn Arabi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar