Etiket: Babil mitolojisi

Mamitu

Mamitu, ilk dönemlerde, Akad ve Sümer mitolojisinde yemin, ant içme tanrıçasıdır. Daha sonraki dönemlerde, yeni doğan bebeklerin kaderlerine karar veren bir tür kader tanrıçası ve öteki dünyadaki yargıçlardan biridir. ``Mammitu``, ``Mammetum`` gibi yazılı...

Mami (tanrıça)

Mami, Belet-ili veya Nintu Babil`in Atra-Hasis destanındaki bir tanrıça.

Lahmu

Lahmu, Akad mitolojisinde Apsu ile Tiamat`ın ilk oğludur. Kız kardeşi ve eşi olan Lahamu ile Anşar ve Kişar`ın ebeveynidir. Bazen bir yılan olarak betimlenen Lahmu, bazense sakallı, saçında altı bukleli, kırmızı kuşak takan bir erkek olarak betimlenmiştir...

Lahar (Sümer)

Lahar, Mezopotamya'daki, Sümer mitolojisi kökenli çiftlik hayvanları tanrıçası.

Lahamu

Lahamu, Akad mitolojisinde Tiamat ile Apsu`nun ilk kızı. Kardeşi Lahmu`dan, Anşar ve Kişar isimli çocukları olmuştur. Bazen bir yılan olarak tasvir edilen Lahamu, bazen saçı altı bukleli, kırmızı kuşak takan bir kadın olarak tasvir edilmiştir.

Kur (mitoloji)

Kur, Sümer mitolojisinde, ölülerin yuvası, cehennem, "ölülerin nehri" (göz at: Styx) ve tarih öncesi deniz (Abzu) ile dünya (Ma) arasındaki boşluğu temsil eder, bir nevi bunların tecessümü yani cismani halidir.

Kişar

Kişar, Akad mitolojisinde Lahmu ve Lahamu`nun kızıdır. Kişar, Anşar`ın karısı, kız kardeşi ve dişi tamamlayıcısıdır; o dişi ilkedir. Ayrıca, Kişar Anu ve Ea`nın annesidir.

Kingu

Kingu, ``Qingu`` olarak da yazılır, Babil mitolojisindeki bir cindir. Tanrıça Tiamat, ki sonra Marduk tarafından öldürülmüştür, Kingu`nun eşiydi. Tiamat Kingu`ya Kader Tableti`ni verdi.

Huwawa

Humbaba (Asurda yazılışı) veya Huwawa (Babil), Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı sedir ormanının bekçisi, koruyucusudur.

Humbaba

Humbaba (Asurda yazılışı) veya Huwawa (Babil), Akad mitolojisindeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı sedir ormanının bekçisi, koruyucusudur. Yüzü aslan yüzüdür.

Geştinanna

Geştinanna, Sümer mitolojisinde Enki ve Ninhursag`ın kızı. Dumuzi öldüğünde, Geştinanna günler ve geceler boyunca matem tutup, dövünmüştür. Geştinanna öldükten sonra şarabın ve soğuk mevsimlerin tanrıçası olmuştur.

Enlil

Yeryüzü-tanrı. Bel ya da Belum adıyla da anılır.

Enkidu

Enkidu, Sümer mitolojisinde bir karakter. Sümercede Kırların İnsanı anlamına gelir.

Enki

Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır.Enki`nin baş tapınağı Eridu`daki ``í©-engur-ra`` yani "(su) derinliğin evi"dir.

Bel (tanrı)

"Lord/Tanrı" veya "Efendi" anlamlarına gelen Bel, bir isimden çok unvandı. Babil dinindeki çeşitli tanrılara verilirdi. Dişil şekli ``Belit`` yani "Hanım/Tanrıça, Sahibe".