Etiket: Biyocoğrafya

Kriyobiyolojik

Kriyobiyoloji, düşük sıcaklığın canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenen biyoloji dalı. "Canlı dondurma" ya da "canlı şoklama" bilimi olarak da bilinir.

Histolojik

Doku bilimi (İngilizce Histology, histoloji), bitki ve hayvan dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bilim dalı.Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapı...

Göl bilimi

Limnoloji, suyun kimyasını inceleyen bilim dalı olarak da bilinir, doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalıdır.

Fosilbilimsel

Paleontoloji ya da taşılbilim ya da fosilbilim, fosilleri veri olarak kullanarak dünyada yaşamın tarihini yazmak amacını taşıyan bilim dalıdır. Yunanca palaios (eski) onto (varlık) ve logos (bilim) kelimelerinden türemiştir.

Filojenik

Biyolojide filogenetik çeşitli organizma grupları (örneğin türler veya topluluklar) arasındaki evrimsel ilişkinin araştırmasıdır. Bu ilişkiler filogeni olarak adlandırılır.

Embriyolojik

Embriyoloji, zigot oluşumunu, büyümesini ve gelişimini inceleyen bilim dalı. Gelişim biyolojisinin bir alt dalıdır.

Bakterioloji

Mikrobiyolojinin bakterileri inceleyen bir alt dalıdır. Hollandalı Anton van Leeuwenhoek mikroskobu bularak mikrobiyojinin temellerini atmış oldu.

Astrobiyoloji

Astrobiyoloji, gökcisimlerinde canlı hayatın hangi şartlarda mümkün olduğunu veya olabileceğini konu edinir.

Alt sınıf

Taksonomi (Grekçe ταξινομία < τάξις taksis, «düzenleme», ve νομία nomia, «yöntem») ya da sınıflandırma bilimi, canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.

Hücre biyolojisi

Sitoloji hücre bilimi demektir. Hücrenin yapısını, bileşimini ve çalışması gibi fonksiyonlarını inceler.

Ontojeni

Ontojeni (ontogenez veya morfogenez) bir organizmanın döllenmiş yumurtadan olgun formuna kadar geçirdiği değisim ve gelişimini tanımlar. Gelişim biyolojisinin içinde yer alır.

Nörobiyoloji

Nörobiyoloji, sinir sistemi biyolojisidir. Sinir sisteminin yapısı, fonksiyonları, gelişimi, genetiği, fizyolojisi, biyokimyası, farmakolojisi ve patolojisi ile ilgilenir. Nöroanatomi, nörofizyoloji ve nörofarmakoloji gibi dallarla yakından ilgilidir ve b...

Kriyobiyoloji

Kriyobiyoloji, sıcaklığın canlıları nasıl etkilediği ile ilgilenen biyoloji dalı.

Deniz biyolojisi

Deniz veya okyanuslarda yaşayan bitki, hayvan ve diğer organizmaları inceleyen bilim dalına deniz biyolojisi denir.

Filojeni

Filojeni, biyoloji'de tür'lerin ortaya çıkışını inceleyen bilim dalıdır. Ana hedefi, tüm canlıların evrensel soyağacını ortaya çıkarmaktır.