Hilat

Kısaca: Hilat Alm. Ehrenkleid (n), Fr. Tenue (f) d'honneur, İng. robe of honor, Killut, Khelaut. Hükümdarların taltif için bir kimseye verdikleri elbise. Türk-İslam devletlerinde çok eski olan bu adet Osmanlılarda da devam etti. Hil'at verme, İslam devletlerinde bulunan bir usuldür. Bazı devletlerde bir vazifeye tayin olunan kimselere hükümdar veya ona vekalet eden kimse tarafından belirli bir merasim ile verilirdi. Birçok İslam devletlerinde hil'at dokumak i ...devamı ☟

hilat
Hilat

Hilat Alm. Ehrenkleid (n), Fr. Tenue (f) d'honneur, İng. robe of honor, Killut, Khelaut. Hükümdarların taltif için bir kimseye verdikleri elbise. Türk-İslam devletlerinde çok eski olan bu adet Osmanlılarda da devam etti.

Hil'at verme, İslam devletlerinde bulunan bir usuldür. Bazı devletlerde bir vazifeye tayin olunan kimselere hükümdar veya ona vekalet eden kimse tarafından belirli bir merasim ile verilirdi. Birçok İslam devletlerinde hil'at dokumak için özel imalathaneler kurulmuştu. Hil'at vermek hükümdarların hakimiyet haklarından biriydi. Vezirlerin veya valilerin hil'at vermeleri ancak hükümdara vekalet şeklinde olabilirdi. Padişahların, vazifesi başındaki kimselere ihsan olmak üzere hil'at verdikleri de olurdu. Kazanılan büyük zaferler, dini bayramlar, düğünler, bu gibi ihsanlar için bir vesile sayılırdı.

İslam dünyasında hil'at verme Emevilerden itibaren görülmektedir. Bu adet birçok İslam ve Türk devletlerinde ufak tefek farklarla devam etmiştir.

Osmanlılarda hil'at padişahlar tarafından sarayda, sadrazamlar tarafından da Babıali'de giydirilirdi. Hil'at giydirme usulü, Sultan İkinci Mahmud tarafından kaldırıldı. Ondan sonra padişahlar taltif etmek istedikleri devlet erkanına saat, altın tabaka, enfiye kutusu gibi hediyeler verdiler.

Hil'at, giyecek şahsın sıfat ve mevkiine göre değişirdi. Vezirlere samur, seraser kaplı kürk, diğer erkan-ı devlete ise sade hil'at giydirilirdi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

hilat

Kaftan:
"Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir"- S. Birsel.

hilat

Türkçe hilat kelimesinin İngilizce karşılığı.
hil´at, -ti robe of honor, khalat, khilat.

hilat

padişahların, gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş ya da kürkten yapılmış kaftan.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kaftan
3 yıl önce

خفتان), üste giyilen, kumaştan yapılan, uzun, süslü ve astarsız elbise, hilat. Üzerine cübbe giyilirdi. Kaftanlar cins ve nevilerine göre murabba, keçe...

Kaftan, Altın, Keçe, Kürk, Kılıç, Mekke, Murabba, Padişah, Sadrazam, Samur, Vezir
Menşur
3 yıl önce

Bağdat'tan payitahta elçiler yahut görevliler aracılığı ile yollanırdı. Hükümdar hilat giyer, kılıç kuşanır ve bu fermanı teslim alırdı. Sultan Alp Arslan 1064...

III. Mehmed Giray
3 yıl önce

gelerek el öpen Mehmed Giray'ın elçilerine saltanat işareti olan kılıç ve hilat bağışlandı. 1628 yılında Kaptan Paşa komutasındaki donanma, Vezir Kenan...

Ayşe Sultan (III. Murad'ın Kızı)
3 yıl önce

yansıtan şekerleme sepetleri ve tepsileri, Harem halkı için diktirilen üç bin hilat, bu düğün vesilesi ile Hareme akan zenginliği düşündürür. Bu evlilikten...

Acem Ali
6 yıl önce

Camii inşaatı sırasında mimar Yakub Şah bin Sultan Şah'ın halefi olarak hilat giydirildiği bilgisinden yola çıkılarak 16. yüzyılın başlarında, II. Bayezid'in...

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
3 yıl önce

döneminde vezirlik görevi verildi. Padişah tarafından kabul edilip kürk hilat giydirilerek kubbealtıda devlet idaresi görevine başladı. 1683'te Niğbolu...

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
Patrona Halil
3 yıl önce

çağrıldı. Ancak kalabalık bir grup ile gelince kendisine dokunulamadı ve Hilat giydirilmek üzere Topkapı Sarayı na gitmeye ikna edildi. Topkapı Sarayında...

Umum Hilatı
6 yıl önce

Osmanlı Devleti'nde bir padişah öldüğünde devlet memurlarının tümünün de görevi sonaererdi. Bu nedenle yeni hükümdar tahta çıkar çıkmaz, devlet memurlarının...

Umum Hilatı, Osmanlı Devleti, Hiyerarşik, VikiProje Türk tarihi