1- Genel olarak, eylemde bulunma, bir şeyler yapa­bilme doğal gücü ya da yeteneği. 2- Etkide ya da eylemde bulunma imkanı veren hukuki, siyasi ya da ahlâki güç. Formel olarak, A’nın B’yi, B’nin yapmayı tercih etmedi­ği bir şeyi yapmaya zorlama gücü ya da kudreti. ...

IKTIDAR (türkçe) anlamı
1. Bir işi yapabilme gücü
2. erk
3. kudret:
Bu iş benim iktidarım haricinde
4. demez mi?- S. F. Abasıyanık.
5. 2. anlamı Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.
6. 3. anlamı Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi:
Almanya'daki öğrenciliğim Hitler'in iktidar yıllarına rastlar.- H. Taner.
4. anlamı Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar.
IKTIDAR (türkçe) anlamı
7. bir işi yapabilme gücü
8. erk
9. kudret
10. bir işi yapabilme gücü
11. erk
12. kudret
13. bir işi başarabilme yetki ve yeteneği
14. bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.
15. devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi
16. bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar
17. devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi
18. bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar.
IKTIDAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. ability
2. capability
3. potency
4. power
5. capacity
6. potential
IKTIDAR (türkçe) fransızcası
1. pouvoir [le]
2. puissance [la]
IKTIDAR (türkçe) almancası
1. n. Befähigung
2. Herrschaft
3. Spannkraft

Iktidar hakkında bilgiler

1- Genel olarak, eylemde bulunma, bir şeyler yapa­bilme doğal gücü ya da yeteneği. 2- Etkide ya da eylemde bulunma imkanı veren hukuki, siyasi ya da ahlaki güç. Formel olarak, A’nın B’yi, B’nin yapmayı tercih etmedi­ği bir şeyi yapmaya zorlama gücü ya da kudreti. 3- Devlet yönetimini elinde bulun­duranların, bir toplumu yönetenlerin siyasi, hukuki ve fiili gücü. 4- Yönetenlerin, yönet­me yetkisini elinde bulunduranların kendile­ri, hükümet.

Bir toplumun varolduğu her yerde, yöneti­ci bir gücün, siyasi bir iktidarın varoluşu doğal ve anlaşılır bir şeydir. İnsanlık bu du­rumu ya da olayı, siyasi meşruiyet veya ege­menlik teorileri yoluyla her zaman haklılan­dırmaya ve doğal halinden toplum sözleşmesi yoluyla toplum haline geçişle açıklamaya çalışmış veya Marksizmin yaptı­ğı gibi, bunu bir sınıfın iktisadi egemenliği­nin bir yansıması olarak değerlendirmiştir.

Öte yandan, iktidarın tarih içinde çok büyük bir dönem boyunca monarşik bir yapı arz ettiği, tek elde toplanmış olduğu bilinir. Modern dönemde, mutlakiyetçiliğe karşı ve­rilen uzun süreli mücadelelerin ardından, ik­tidarın çok çeşitli işlevleri, onun kötüye kul­lanılmasını önlemek maksadıyla, birbirinden ayrılmıştır. Kuvvetler ayrılığı olarak bilinen bu ilkeye göre, yasama kuvveti yasaları yapar, yürütme organı (hükümet) yasaları uy­gular, yargı da yasaların uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları çözer.

Siyasi düşüncenin tarihi, bugün iktidar gerçeğinin birbirlerini tamamlayan iki farklı düzeyde ele alınabileceğini ortaya koymak­tadır. Bunlardan birincisi, farklı sosyal güç­ler arasında göreli bir denge sağlayan ön­lemlerin tümü, yetkilerin kullanımıyla ilgilidir. Bu bağlamda, klasik iktidar analizi toplumsal yaşamın özelliklerine karar ver­menin kim tarafından ve hangi amaçlarla saptanabileceğini saptamak amacıyla ilkeler düzeyinde gelişmiş ve iktidarın meşruiyeti problemi ele alınırken, sorun çıkar sorunu olarak vazedilmiştir. Bu durumda iktidar, genel çıkarı sağlamak için siyasi olarak ku­rulan organları tanımlar. Söz konusu yakla­şım, hukuki, siyasi ve temsille ilgilenen bir yaklaşım olup, iktidarı yasaklar ve çıkarlar çerçevesinde ele alırken, iktidarın bastırıcı fonksiyonunu öne çıkarır.

Buna karşın, ikinci düzey analizini ikti­darın fonksiyonel niteliği üzerinde yoğun­laştırır, bir sosyo-ekonomik yapıda bireyleri toplumla bütünleştirmeye ve programlama­ya yarayan iktidar uygulama yöntemleri üzerinde yoğunlaşır. Söz konusu düzey, yaklaşım ya da analiz türü iktidarın çoğulcu görünümüne ağırlık verirken, iktidarı belirli kurumlarla sınırlanmış bir şey olarak değil de, aile, okul, ordu, vb, sosyal birimleri meydana getiren hiyerarşik ilişkilerin her aşamasında uygulanan yaygın bir şey olarak görür. Hal böyle olunca da, iktidarı çıkar, yasak ve baskı çerçevesi içinde kavramak yerine, onu iktidar mekanizmalarını yarata­bilecekleri olumlu etkiler dizisi içine yerleş­tirmek suretiyle anlamak gerekir. Bu ikinci yaklaşımın günümüzdeki en önemli temsil­cisi ünlü Fransız düşünürü Michel Fucault ‘dur.İlgili Konu Başlıkları Tümü

Iktidar Partisi

İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişiler. Örneğin, krallıkla yönetilen bir ülkede iktidar kraldayken demokrasiyle yönetilen bir ülkede iktidar, seçimle iş başına gelen seçilmişlerdir.

İktidar Seçkinleri

Ünlü Amerikalı sosyolog Wright Mills’in modern Amerikan toplu­munda iktidarı elinde bulunduran, siyasi li­derler, endüstri patronları ve askeri liderleri tanımlamak için kullandığı terim. Bu üçlü küme, iktidarlarının temeli saisadi olmadığı için, yönetici sınıf olmaktan ...

Sosyalist İktidar Partisi

Sosyalist İktidar Partisi, yeni adıyla Türkiye Komünist Partisi. SİP'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar.

Kitle Ve İktidar

Kitle ve İktidar (``"Masse und Macht"``) Elias Canetti`nin kitle ve iktidar olgularını inceleyen eseri. 1960 yılında yayımlanmıştır.

Sosyalist İktidar

Sosyalist İktidar Eylül 1979'dan 12 Eylül Darbesi'ne kadar çıkan aylık dergi. Sadece 11 sayı yayımlanabilmiştir.

Sosyalist İktidar (dergi)

Sosyalist İktidar Eylül 1979`dan 12 Eylül Darbesi`ne kadar çıkan aylık dergi. 1994`te tekrar yayım hayatına başlamış, 2001 yılında isim değiştirmiştir.

Sosyalist İktidar Dergisi

Sosyalist İktidar Eylül 1979'dan 12 Eylül Darbesi'ne kadar çıkan aylık dergi. Sadece 11 sayı yayımlanabilmiştir.