Hegemonya

Kısaca: Bir toplumda hakim sınıf ya da yönetici sınıfın iktidarını doğal ve meşru göstermesi, kendi sınıfsal çıkarla­rını evrensel çıkarlar olarak ifade etmesi du­rumu; Marksist teorisyen Antonio Gramsci tarafından kapitalist bir toplumda, yönetici sınıfın ideolojisini kitlelere çok büyük bir çoğunlukla güce hiç başvurmaksızın empo­ze edişini açıklamada kullanılan kavram. ...devamı ☟

Hegemonya Yunanca "hegemonia" kelimesinden gelmektedir. Bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün, baskın olduğunu belirtir. Marksist teoride daha teknik ve has olarak kullanılmıştır. Antonio Gramsci'nin eserlerinde baskın sınıfın boyun eğenlerin izniyle gücü kazanması olarak bahsedilmiştir. Zoraki bir yönetim olmayan hegemonya daha çok burjuvazi değerlerine göre işleyen kültürel ve ideolojik bir method olarak anlaşılır. Politik ve ekonomik boyutu vardır: müsaade; maaş, ücret artması ve politik veya sosyal reform ile idare edilebilir.

Bir toplumda hakim sınıf ya da yönetici sınıfın iktidarını doğal ve meşru göstermesi, kendi sınıfsal çıkarla­rını evrensel çıkarlar olarak ifade etmesi du­rumu; Marksist teorisyen Antonio Gramsci tarafından kapitalist bir toplumda, yönetici sınıfın ideolojisini kitlelere çok büyük bir çoğunlukla güce hiç başvurmaksızın empo­ze edişini açıklamada kullanılan kavram.

Marx’ın tarihsel materyalizminde orta­ya çıkan hegemonya kavramı esas Antonio Gramsci’nin çalışmalarıyla daha büyük bir önem ve anlam kazanmıştır. Burjuva hege­monyasının en önemli aracının sivil toplum olduğunu öne süren Gramsci’ye göre, hakim sınıfların tahakkümü, güç kullanımı ya da doğrudan kontrolden ziyade, bağımlı sınıf ya da kümelerin rızasıyla sağlanır. Hakim sınıf alternatif bakışları, farklı söy­lemleri dışlar ya da marjinelleştirirken, belli düşünce ve bakışlar üretip, onları yerleşik hale getirir. O, burjuva kapitalizminin inanç sisteminin, söz konusu ideolojinin ilkelerini kitleler için özlenen idealler olarak veya şeylerin doğal düzeni diye takdim eden sa­natlar ve kitle iletişim araçları tarafından iletildiğini savunur.

Antonio Gramsci’nin düşüncelerinden yola çıkan yapısalcı Marksist teorisyen Louis Althus­ser ise hegemonyayı açıklarken, Batı top­lumlarının çok çeşitli “ideolojik devlet ay­gıtları” (İDA) ile “baskıcı devlet aygıtı” (BDA)’ndan meydana geldiğini söyler. Ona göre, hakim sınıfın ideolojik ilkelerini, gün­delik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelecek şekilde topluma yaymak, İDA’ların, yani eğitim sisteminin, sanatların, kitle ileti­şim araçlarının görevidir. İDA’ların amacı­na ulaşamamaları durumunda. BDA yani hükümet, polis ve ordu, düzeni şiddet ihtiva eden yollarla oturtmak ve yerleştirmek için vardır.

Postmodernist düşüncede, hegemonya kavramı Ernest Laclou ve Chantal Mouffe tarafından yeniden ele alınıp gözden geçiril­miştir. Buna göre, hegemonyanın olumsal doğasını vurgulayan düşünürler, Marksist teorinin aşikar başarısızlıklarını tashih etmek üzere geliştirilmiş bir şey olduğuna işaret ederler. Klasik Marksist teorinin köşe taşlarından birini oluşturan tarihsel zorunlu­luğa göre, işçi sınıfının sonunda kendisini sömürenlere karşı ayaklanmaları gerekmek­tedir. İşte hegemonya bunun niçin gerçek­leşmediğini açıklarken klasik Marksist ta­rihsel zorunluluk anlayışını kuşkulu hale getirir. Onların gözünde hegemonya çoğul­cu bir Marksizmin geliştirilmesine duyulan ihtiyacın bir kanıtı olmak durumundadır.

hegemonya

Türkçe hegemonya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hegemony

hegemonya

bir devletin, toplumsal kümenin ya da liderin öteki devlet, küme ya da kişi üzerindeki egemenliği, üstünlüğü.

hegemonya

Türkçe hegemonya kelimesinin Fransızca karşılığı.
hégémonie [la]

hegemonya

Türkçe hegemonya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hegemonie

hegemonya

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı:
"Sırplar, Bulgarlarla muharebe ederek Balkan Yarımadası'nda hakiki bir hegemonya elde etmişlerdi."- F. R. Atay.

hegemonya

Türkçe hegemonya kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. hegemony

hegemonya

bir devletin, toplumsal kümenin ya da liderin öteki devlet, küme ya da kişi üzerindeki egemenliği, üstünlüğü.

hegemonya

Türkçe hegemonya kelimesinin Fransızca karşılığı.
hégémonie [la]

hegemonya

Türkçe hegemonya kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Hegemonie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Hegemonya
3 yıl önce

Hegemonya (Yunanca ἡγεμονία, hēgemonía), bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün, baskın olduğunu belirtir. Marksist teoride daha teknik...

Hegemonya, Antonio Gramsci, Burjuvazi, Marksist, Politika, Siyaset, Taslak, Yunanca, İdeolojik
Kültürel hegemonya
3 yıl önce

Kültürel hegemonya kavramı, esas olarak Marksist filozof ve politikacı Antonio Gramsci tarafından öne sürülmüş ve geliştirilmiş bir kavramdır. Çözebilmek...

Kültürel hegemonya, Antonio Gramsci, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Dünya devrimi, Emek gücü, Emperyalizm, Frankfurt Okulu
Post-Marksizm
3 yıl önce

temsilcileri ve kurucuları olarak bilinir. İkilinin 1987'de yayınlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji adlı kitabı Post-Marksizmin ortaya konulduğu özgün...

Post-Marksizm, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, Analitik felsefe, Antik Çağ felsefesi, Antonio Gramsci, Antonio Negri, Artı-değer, Asya tipi üretim tarzı
Ernesto Laclau
3 yıl önce

vermişir. Laclau'nun en önemli kitabı Hegemony and Socialist Strategy - Hegemonya ve Sosyalist Strateji dir, bu kitabını hayat arkadaşı Chantal Mouffe ile...

Ernesto Laclau, Antonio Gramsci, Arjantin, Avustralya, Batı Avrupa, Chantal Mouffe, Dekonstrüksiyonizm, Güney Afrika, Judith Butler, Kuzey Amerika, Latin Amerika
Antonio Gramsci
3 yıl önce

Mussolini'nin Faşist rejimince hapsedildi. Marksist litaratüre katkısı ana olarak hegemonya, sivil toplum, altyapı-üstyapı ilişkileri, toplumda aydınların işlevi...

Antonio Gramsci, 1898, 1904, 1911, 1913, 1914, 1916, 1917, 1919, 1920, 1922
Chantal Mouffe
3 yıl önce

olarak görev yapmaktadır. En çok Ernesto Laclau ile beraber kaleme aldığı Hegemonya ve Sosyalist Strateji kitabıyla tanınmaktadır. Düşünceleri daha çok post-marksist...

Chantal Mouffe, 1943, Belçika, Belçikalı, Ernesto Laclau, Feminizm, Kitap, Kişi, Profesör, Taslak, İngiltere
Ekonomik belirlenimcilik
6 yıl önce

de bu ekonomik belirlenimcilik modeline karşı çıkar. Gramsci kültürel hegemonya görüşünü geliştirirken, ayrıca Rusya'da gerçekleşen devrimi Kapital'e...

Romantik milliyetçilik
3 yıl önce

bir hükümdar ya da başka bir otoriteden gelen hanedan ya da emperyal hegemonya tepkisinde ortaya çıktı. Aşağı doğru yayılan bu güç nihayetinde bir tanrı...