İmam, öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, üç mânâda kullanılmıştır.

İMAM (almanca) türkçe anlamı
1. imam
İMAM (fransızca) türkçe anlamı
2. [le] imam
İMAM (inglizce) türkçe anlamı
3. i. imam
İMAM (türkçe) anlamı
4. imam.
İMAM (türkçe) anlamı
5. cemaate namaz kıldıran kimse
6. kimi küçük ıslam devletlerinde devlet başkanı.müslümanlıkta mezhep kuran kimse
7. en önde bulunan
8. önder.hz. muhammet'ten sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelerin sanı.
1. n. one who leads prayers in a Muslim mosque
2. Muslim religious leader or chiefn. imam
3. one who leads prayers in a Muslim mosque
4. Muslim religious leader or chiefn. imam
5. one who leads prayers in a Muslim mosque
Muslim religious leader or chief,
İMAM (türkçe) ingilizcesi
6. n. one who leads prayers in a Muslim mosque
7. Muslim religious leader or chiefn. imam
8. one who leads prayers in a Muslim mosque
9. Muslim religious leader or chiefn. imam
10. one who leads prayers in a Muslim mosque
Muslim religious leader or chief,
İmam (almanca) ingilizcesi
11. n. one who leads prayers in a Muslim mosque
Muslim religious leader or chief,
İmam (fransızca) ingilizcesi
12. (m) n. imam
13. one who leads prayers in a Muslim mosque
14. Muslim religious leader or chief,

Imam İngilizce anlamı ve tanımı

Imam anlamları
    (noun) Alt. of Imaum
Imam tanım:
Kelime: imam
15. Söyleniş: i-'mä
16. m
17. E-'
18. -'mam
19. İşlev: noun
20. Usage: often capitalized
21. Kökeni: Arabic imAm
22. 1 : the prayer leader of a mosque
23. 2 : a Muslim leader of the line of Ali held by Shiites to be the divinely appointed
24. sinless
25. infallible successors of Muhammad
26. 3 : any of various rulers that claim descent from Muhammad and exercise spiritual and temporal leadership over a Muslim region
27.
Imam ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Imaum
28.
İMAM (türkçe) fransızcası
1. [le] imam
İMAM (türkçe) almancası
1. n. Imam
İmam (ingilizce) italyancası
1. s. Imam (nel'Islam-condottiero religioso)
İmam (ingilizce) ispanyolcası
1. s. Imán
İmam (ingilizce) portekizcesi
1. s. Imam
2. chefe de mesquita
3. líder muçulmano religioso
İmam (ingilizce) flemenkcesi
1. zn. Imam (in de Islam - hoofd van moskee
2. godsdienstige leider)

İmam hakkında detaylı bilgi

İmam öne geçen, rehber, idare eden, cemaata namaz kıldıran, padişah, halife. “İmam” kelimesi dini bir tabir olarak, üç manada kullanılmıştır.

Birincisi, namazdaki imam olup, camilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemaata namaz kıldırır.

İkincisi, ilimde imam olanlardır. Bunlar büyük din alimleridir. Herbiri mezhep sahibi olup, insanlar kendilerine tabi olarak doğru yolu bulurlar. Bunlardan dört mezhep imamı; İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed bin Hanbel en önde gelenleridir. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani de dinde imam olmuş büyük alimlerden birkaçıdır. (Bkz. Müctehid)

Üçüncüsü, insanların idaresini üzerine alan, onlara başkanlık edenlerdir. İslam devlet idaresinde, devlet başkanı olan kimseler “İmamü’l Müslimin=Müslümanların başkanı” sıfatı ile de anılmıştır. Bunlar Halifelerdir. (bkz. Halife)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Imam Nikâhı

İmam nikahı, Türkiye`de devlet tarafından resmî nikah işleminden farklı olarak yapılmış dinî nikahı tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür. Terim olmayan sözcük, daha çok halk arasındaki kullanımdan türemiştir.

İmam Gazi Muhammed

İmam Gazi Muhammed, Avar asıllı olan ve 1793 yılında Gimri'de doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasya'da müridizmin ve gazavatın İmam Mansur'dan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir.Medresede İslami ilimleri tahsil etti, ...

İmam Hadis

İmam Mansur`dan sonra Çeçen-İnguşya`yı Rusların işgal ettiğini anlayabiliriz. Fakat Çeçen-İnguşya halkının günümüze kadar tarihine baktığımız zaman, Rusların bu bölgede hiç te rahat ettikleri söylenemez. Zira Çeçen-İnguşlar her fırsatta bağımsızlığın ...

İmam Hamzat

Gazi Muhammed'in ölümünden sonra onun yerine geçen İmam Hamzat, 1789 yılında Dağıstan'ın Gotsat köyünde doğdu. Annesi, Avar prensi İskender'le evlenmişti. Gürcüce, Arapça ve Farsçayı öğrendi. Gazi Muhammed'le Şeyh Cemaleddin Kumuki'nin telkinleriyle mürit oldu. Gazi ...

İmam Mansur

Kuzey Kafkasya'da ilk ulusal birliğin kurucusu olan İmam Mansur, İslâm dininin kurallarına göre yeni bir devlet düzeninin kurulması için mücadele verdi. "Müridizm" ve "Gazavat" fikrinin mimarı Çeçen asıllı bu liderin asıl adı Uşurma'dır. 1748'de Sunc Irmağı'nın yanındaki ...

İmam-ı Gazali

İmam-ı Gazali, (tan adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed).İslam âlimi. Batı dillerinde ismi Algazel'dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. 1992-1993 öğretim yılında daha önce Gaziantep Üniversitesine bağlı olan) Ziraat Fakültesi?nin Tarla Bitkileri ve Kahramanmaraş Meslek ...

Sütçü İmam

Sütçü İmam düşman işgâli altında bulunan Maraş’ta, Türk nâmusunu koruyan ve ilk kurşunu atan kahraman. 1871 yılında Maraş’ın Fevzi Paşa Mahallesinde dünyâya geldi. Babası Kireççi Ömer, annesi Emine Hanımdır.

İmam-ı Şafii

İmam-ı Şafii (767-820), ünlü İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur. Ehl-i sünnetin dört mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebinin imâmı. Adı, Muhammed bin İdris bin Abbâs bin Osman bin Şâfiî bin Sâib Kureyşî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Anne ve baba ...

Oniki Imam

Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i isna aşeriye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber. İlki Hz. Ali olan bu on iki imamı mezheplerinin temeli sayan Şiîlere verilen isim de "İsna Aşeriye"dir.

12 Imam

Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i isna aşeriye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber. İlki Hz. Ali olan bu on iki imamı mezheplerinin temeli sayan Şiîlere verilen isim de "İsna Aşeriye"dir.

On Iki Imam

Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i isna aşeriye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber. İlki Hz. Ali olan bu on iki imamı mezheplerinin temeli sayan Şiîlere verilen isim de "İsna Aşeriye"dir.

İmam Şafii

İmam-ı Şafii (767-820), ünlü İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur. Ehl-i sünnetin dört mezhebinden biri olan Şâfiî mezhebinin imâmı. Adı, Muhammed bin İdris bin Abbâs bin Osman bin Şâfiî bin Sâib Kureyşî’dir. Künyesi Ebû Abdullah’tır. Anne ve baba ...

Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta bulunan devlet üniversitesidir.Kahramanmaraş Akdeniz bölgesindedir.Bölge öğrenci şehri olarakta bilinir.Hava yollarıyla ve karayollarıyla ulaşım imkanının olduğu Kahramanmaraş birbuçuk milyona yakın nüfusuyla hareketli ...

The İmam

The İmam, 2005 yapımı Türk filmi.