Kelam İlmi din ilimlerinden iman ve itikat bilgilerini geniş olarak anlatan ilim. Kelam lügatte, ağızdan çıkan söze denir. Arapçada (Nahiv ilminde) kelam, mana ifade eden söz demektir. Kelamın terim manası ise, Kelime-i şehadet ve buna bağlı olan imanın altı şartını öğreten ve mahlukatın, varlıkların mebde ve mead bakımlarından, yani kainatın nasıl ve nereden vücuda geldiğinden, kimin yarattığından, yaratılış hikmetlerinden, sonunda olacaklardan, ölüm ve ötesinden bahseden ilimdir. Matema...

Kelam İlmi hakkında bilgiler

Kelam İlmi din ilimlerinden iman ve itikat bilgilerini geniş olarak anlatan ilim. Kelam lügatte, ağızdan çıkan söze denir. Arapçada (Nahiv ilminde) kelam, mana ifade eden söz demektir. Kelamın terim manası ise, Kelime-i şehadet ve buna bağlı olan imanın altı şartını öğreten ve mahlukatın, varlıkların mebde ve mead bakımlarından, yani kainatın nasıl ve nereden vücuda geldiğinden, kimin yarattığından, yaratılış hikmetlerinden, sonunda olacaklardan, ölüm ve ötesinden bahseden ilimdir. Matematik, fizik, kimya gibi tecrübi ilimler ise, kainattaki varlıkların sadece hissedilebilen, deney ve gözlem, yapılabilen durumlarından bahseder. Bu bakımdan kelam ilmi ile tecrübi ilimlerin sahaları birbirinden ayrıdır. Onun için tecrübi ilim ölçüleriyle, kelam ilmi sahasında hüküm verilemez. Kelam ilmi gibi Allahü tealadan, kainatın yaratılışından ve sonunda ne olacağından, ölüm sonrasından felsefe de bahseder. Ancak felsefe sadece, aklı esas ölçü alır. Filozof, sözünün dinin esaslarına uyup uymadığına bakmaz. Bu yüzden kelam ilmi ile felsefe birbirinden ayrılır. Çünkü kelam ilmi vahyi (Allahü tealanın bildirdiklerini) esas alır. Aklı ise; anlama, anlatma, izah ve isbat hususunda bir alet ve vasıta olarak görür.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Süleyman Uludağ

1940 yılında Amasya'nın Akyazı köyünde doğan Süleyman Uludağ, ilkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu'nu Çorum'da, Yüksek İslâm Enstitüsü'nü de İstanbul'da tamamladıktan sonra üç yıl Kastamonu İmam-Hatip Okulu'nda görev yaptı. 1970'te göreve başladığı Kayseri Yüksek ...

Oniki Imam

Şia mezheplerinden Caferiye veya İmamiye-i isna aşeriye mezhebine göre din ve dünya işlerini düzenleyen ve dini önder ve hüccet olarak kabul edilen on iki rehber. İlki Hz. Ali olan bu on iki imamı mezheplerinin temeli sayan Şiîlere verilen isim de "İsna Aşeriye"dir.

Abdülbaki Arif Efendi

Osmanlı alim, şair ve hattatı. İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Bazı kaynaklarda 1633’te doğmuş olmasının kuvvetli olduğu yazılıdır. Babası Tersane-i Amire mahzen katibi Ammizade Mehmed Efendidir.

Ebu Muhammed Bağdadi

Ebu Muhammed Bağdadi on ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Bağdat’ta yetişen din ve fen alimlerinden. İsmi, Abdüllatif bin Yusuf bin Muhammed bin Ali Ebi Es’ad el-Bağdadi’dir. Künyesi Ebu Muhammed olup, lakabı Muvaffakuddin’dir. Aslen Musullu olan Ebu Muhammed, 1161 (H.557) ...

Ebü'l-Hasan-ı Eş'ari

Ebü’l-Hasan-ı Eş’ari Ehl-i sünnetin itikattaki iki imamından biri. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi Ebü’l-Hasan olup, Eş’ari nisbesiyle Ünlü olmuştur. Soyu, Eshab-ı kiramdan Ebu Musa el-Eş’ari’ye (radıyallahü anh) dayanmaktadır. 941 (H.330)de vefat etti. Küçük ...

Selef-i Salihin

Selef-i Salihin İslamın ilk yüzyılında yaşayan Müslümanlar: Eshab-ı kiram, Tabiin ve Tebe-i tabiin. Peygamberlerden (aleyhimüsselam) sonra insanların en üstünleri Eshab-ı kiram'dır. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübarek sohbetinde yetişmişler, pek yüksek ...

Giritli Sırrı Paşa

Giritli Sırrı Paşa (d. 1844 - ö.1895), 19. yüzyılda çeşitli Osmanlı vilayetlerinde valilik yapmış olan bir devlet adamı, yazar, şair. Leyla Saz'ın kocası, mimar Vedat Tek'in babasıdır.