Kronoloji Osmanlı Tarihi

Kısaca: OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü ...devamı ☟

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü * 1312 - Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü * 1317 - Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi * 1320 - Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü * 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi * 1326 - Bursa'nın fethi * 1330 - Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi * 1331 - İznik'in fethi * 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması * 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı * 1337 - Kocaeli bölgesinin alınışı * 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı * 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı * 1350 - Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü * 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri * 1354 - Gelibolu'nun fethi * 1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri) * 1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı * 1362 - Kadıaskerliğin teşkili * 1363 - Pençik Kanununun çıkışı * 1366 - Gelibolu'nun elden çıkışı * 1371 - Çirmen Zaferi * 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü * 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi * 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın alınışı * 1388 - Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü * 1389 - I. Kosova Zaferi * 1389 - I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu * 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı * 1390 - Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası * 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası * 1391 - İstanbul'un ilk muhasarası * 1393 - Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası * 1396 - Niğbolu Zaferi * 1397-1398 - Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü * 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü. * 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı * 1400 - İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı) * 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi * 1402 - Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti * 1402-1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar * 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i) * 1411 - Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı * 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu * 1413 - (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü * 1416 - Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı * 1416 - Macar Seferi * 1417 - Avlonya'nın fethi * 1418 - Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında) * 1418-1420 - Samsun bölgesinin zaptı * 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması * 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu * 1421-1451 - İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı) * 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı * 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini * 1425-1426 - İzmir Beyi Cüneyd'in idamı * 1425-1426 - Teke Beyliği'nin intikali * 1427-1428 - Germiyan Beyliği'nin intikali * 1429 - Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı * 1429 - Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu * 1430 - İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü) * 1430 - Selanik'in fethi * 1430-1431 - Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü * 1431-1432 - Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü * 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu * 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması * 1436 - Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı * 1437 - Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi * 1439 - Semendire'nin alınışı * 1440 - Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah) * 1440 - Başarısız Belgrad kuşatması * 1444 - Segedin Sulhü * 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi * 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu * 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması * 1448 - II. Kosova Zaferi * 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu * 1451-1512 - Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri * 1453 - İstanbul'un fethi * 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi * 1454 - İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü) * 1458-1460 - Mora'nın ele geçirilişi * 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu * 1461 - Candaroğulları'nın ilhakı * 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması * 1463-1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası * 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi * 1468 - Karamanoğulları'nın sonu * 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi * 1469 - Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu * 1470 - Eğriboz'un alınışı * 1471 - Fatih Külliyesinin açılışı * 1472 - Topkapı Sarayının inşası * 1473 - Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi * 1474 - Ali Kuşçu'nun ölümü * 1475 - Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi * 1476 - Boğdan seferi ve zaferi * 1478 - Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi * 1478 - Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü * 1479 - Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi * 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması * 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması * 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı * 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi * 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi * 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası * 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı * 1484 - Boğdan Seferi * 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi * 1484-1488 - Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası * 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması * 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu * 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi) * 1488 - Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü * 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı * 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı * 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı * 1492 - Macar Seferi * 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi * 1494 - Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili * 1494 - Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı * 1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu * 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi * 1498 - Lehistan Seferleri * 1499 - Venedik Harbi * 1499 - İnebahtı'nın alınışı * 1499 - Preveze baskını * 15?? - İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim) * 1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı * 1500-1505 - İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası * 1502 - Venedikle sulh * 1503 - Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü * 1505 - Bayezid Külliyesi'nin açılışı * 1509 - İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi * 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi * 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu * 1512 - Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre. * 1514 - Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş * 1514 - Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi * 1514 - Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş * 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi * 1517 - Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş * 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması * 1517 - Haliç'te tersane yapımının tamamlanması * 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması * 1519 - Celali isyanı * 1519 - Cezayir'in iltihakı * 1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu * 1520 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı * 1520-1550 - Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi * 1521 - Belgrad'ın fethi * 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması * 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi * 1522 - Rodos adasının ilhakı * 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı * 1524 - Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü * 1525 - Yeniçeri isyanı * 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da * 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü * 1525 - Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü * 1526 - Mohaç Zaferi * 1526 - Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı * 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması * 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi * 1528 - Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü * 1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması * 1530-1540 - Divan-ı Selimi'nin yazılması * 1530-1560 - Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi * 1530-1588 - Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi * 1532 - Alaman Seferi * 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini * 1534 - Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı * 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü * 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi * 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı * 1537 - Körsof - Avlonya seferi * 1538 - Preveze Zaferi * 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi * 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması * 1540-1560 - Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi * 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması * 1543 - Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi * 1543 - Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası) * 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü * 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması * 1547 - San'a'nın fethi * 1548 - İkinci İran seferi * 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası * 1551 - Trablusgarb'ın fethi * 1552 - Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi * 1553 - Piri Reis'in ölümü * 1553-1554 - Turgud Reis'in Akdeniz seferi * 1553-1554 - Nahcıvan Seferi * 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası * 1556 - Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı * 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi * 1557 - Süleymaniye külliyesinin açılışı * 1558 - Şakayık-ı Nu'maniye telifi * 1558 - Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması * 1559 - Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması * 1560 - Cerbe'nin alınışı * 1560-1600 - Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi * 1561 - Taşköprüzade'nin ölümü * 1562 - Osmanlı-Habsburg Sulhü * 1563 - Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü * 1565 - Başarısız Malta kuşatması * 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi * 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu * 1567 - Yemen isyanı * 1568 - Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi * 1569 - Astarhan seferi * 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi * 1569-1595 - Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi * 1571 - Kıbrıs fethinin ikmali * 1571 - İnebahtı hezimeti * 1571 - Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi * 1574 - Buğday Zaferi * 1574 - Tunus'un fethi * 1574 - Selimiye'nin açılışı * 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu * 1575 - Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi * 1575 - Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası * 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi * 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması * 1578 - Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi * 1578 - Kafkaslarda hareket * 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi * 22 Ocak 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması * 18 Kasım 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları * 1583 - Meşale Zaferi * 1584-1588 - Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması * 1585 - Tebriz'in alınışı * 1585 - Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü * 1586 - İlk Sikke tashihi * 1587 - Gürcistan harekatı * 1588 - Gence seferi * 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması * 1588-1606 - Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi * 1589 - İkinci sikke tashihi * 1590 - Osmanlı-İran Antlaşması * 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması * 1593 - Osmanlı-Habsburg Savaşları * 1595 - Estergon'un düşüşü * 1595 - III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu * 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi * 1598-1663 - Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası * 1599 - Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü * 1600 - Sikke tashihi * 1601 - Kanije Zaferi * 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci * 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması * 1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu * 1603-1703 - I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre * 1607 - Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması * 1609-1610 - Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da * 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması * 1612 - Hollandalılara ahidname verilmesi * 1613 - Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü * 1614 - Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü * 1615 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması * 1615 - Revan Seferi * 1617 - I. Mustafa'nın cülusu * 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası * 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu * 1618 - Sikke tashihi * 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) * 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı * 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu * 1624 - Sikke tashihi * 1629 - Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması * 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi) * 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı * 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı * 1638 - Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü * 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması * 1640 - IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi * 1642 - Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu * 1642-1698 - Hattat Hafız Osman * 1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı * 1648 - İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu * 1648 - Kandiye kuşatması * 1650 - Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri) * 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması * 1656 - Çınar Vak'ası * 1656 - Köprülüler devrinin başlaması * 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü * 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı * 1663 - Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi * 1664 - St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması * 1666 - Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü * 1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi * 1670 - Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü * 1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı * 1672 - Bucaş Antlaşması * 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi * 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması * 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi * 1678 - Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi * 1680 - Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası) * 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması * 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü * 1683 - II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun * 1683 - Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü * 1685 - Uyvar'ın elden çıkışı * 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı * 1686 - Budin'in düşüşü * 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu * 1687 - Eğri kalesinin düşüşü * 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması * 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı * 1690 - Kanije kalesinin düşüşü * 1690 - Belgrad'ın geri alınışı * 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti * 1691 - Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü * 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı * 1691 - Salankamen bozgunu * 1691 - Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması * 1695 - II. Ahmed'in ölümü * 1695 - II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması * 1697 - Zenta bozgunu * 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını * 1698 - Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı * 1699 - Karlofça Antlaşmasının imzalanması * 1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması * 1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi * 1702 - Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü * 1702 - İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması * 1703 - Edirne Vak'ası * 1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı * 1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması * 1708 - İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması * 1709 - Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı * 1711 - Prut Zaferi ve Barışı * 1711 - Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü * 1713 - "Zincir" altının çıkarılması * 1715 - Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi * 1716 - Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı * 1716 - "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması * 1718 - Pasarofça Antlaşması * 1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü * 1718-1730 - İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı) * 1720 - İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması * 1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a) * 1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi * 1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi * 1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı * 1724-1725 - Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı * 1726 - İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu * 1727-1839 - Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi * 1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi * 1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması * 1730 - Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü * 1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu * 1732 - Osmanlı-İran barışı * 1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları * 1733 - Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi * 1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması * 1736 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları * 1736 - Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü * 1739 - Belgrad Antlaşması * 1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması * 1742 - Ömer Şifai'nin ölümü * 1743 - Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması * 1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü * 1746 - Osmanlı-İran barışı * 1747 - Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü * 1748 - Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması * 1748-1755 - İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi * 1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si) * 1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu * 1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu * 1757-1758 - Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması * 1758 - Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu * 1760 (1173) - Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü * 1766 - Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması * 1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması * 1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi * 1770-1776 - Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması * 1771 - Kırım'ın işgali * 1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması * 1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu * 1773-1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması * 1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü * 1774 - Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması * 21 Temmuz 1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması * 29 Nisan 1775 - Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması * 1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi * 10 Mart 1779 - Aynalıkavak Tenkihnamesi * 1780 - Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu * 1781 - Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi * 1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı * 1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi * 1784 - Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri * 8 Ocak 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması * 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri * 17 Ağustos 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı * 9 Şubat 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi * 1789 - Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü * Ocak 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı * 7 Mayıs 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması * 11 Temmuz 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı * 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü * 31 Ocak 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı * 27 Temmuz 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu * 18 Eylül 1790 - Yergöğü Mütarekesi * Ekim - Kasım 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı * 1791-1799 - Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı) * 4 Ağustos 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması * 11 Ağustos 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi * 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması * 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması * 10 Ocak 1792 - Kırım'ın Rusya'ya bırakılması * 10 Ocak 1792 - Yaş Antlaşması * 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası * 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu * 1793 - Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası * 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması * 1793-1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması * 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi * 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi * 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği) * 1795 - Zahire Hazinesi'nin kurulması * 1797 - Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi * 1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası * 1797 - Pazvandoğlu isyanı * 1797 - Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları * 17 Eylül 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması * 1798 - Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı * 3 Ocak 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı * 1 Temmuz 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması * 3 Eylül 1798 - Fransa'ya savaş ilanı * 1799 - Neticesiz dış istikraz teşebbüsü * 5 Ocak 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak * Şubat 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi * Mayıs 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi * Ağustos 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı * 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması * Mart 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları * 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü * Ağustos 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke * 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi * 1802 - Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması * 25 Haziran 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış * 1803 - "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması * Şubat 1804 - Sırp isyanlarının başlaması * 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması * 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması * 1805 - Tersane Hazinesi'nin kurulması * 1805 - Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi * Temmuz 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini * 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası * 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı * 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi * Ocak 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması * Ekim 1806 - Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi * 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi * 20 Şubat 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi * Mart - Eylül 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi * 25 Mayıs 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma * 29 Mayıs 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası * 29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808 - IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler * 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi * 28 Temmuz 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması * 28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808 - Alemdar'ın kısa süren sadareti * 29 Eylül 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması * 15-16 Kasım 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu * 5 Ocak 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması * 1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması * 1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi * 1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması * 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu * 28 Mayıs 1812 - Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi * 1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini * 1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü * Şubat - Mart 1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması * 1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi * 1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması * 1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması * 1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi * 1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi * 14 Haziran 1826 - Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması * 7 Ekim 1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi * 1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları * 1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a) * 1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması * 4 Nisan 1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü * Temmuz 1827 - Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi * 20 Kasım 1827 - Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması * 26 Nisan 1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi * 1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu * 1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması * 14 Eylül 1829 - Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı * 1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması * 1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması * 1830 - Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması * 1830-1831 - Nüfus sayımları * 5 Temmuz 1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri * 1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası) * 1831 - Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti) * 1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması * 1 Kasım 1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri * 1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi * 1832 - Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti * 1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı * 1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı * 1832 - İngiliz postalarının kuruluşu * 29 Ocak 1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması * 12 Aralık 1832 - Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri * 1833 - Feshanenin kuruluşu * 2 Şubat 1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri * 5 Nisan 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi * Mayıs 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi * 8 Temmuz 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması * 18 Eylül 1833 - Münchengraetz Antlaşması * 1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması * 1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi * 1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi * 1835-1845 - İlk halk konserleri Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede * 1836 - Başhoca İshak Efendi'nin ölümü * 1836 - İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması * 1836 - Başhoca İshak Efendi'nin ölümü * 1836 - İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması * 11 Mart 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) * 26 Kasım 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi * 1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu * 1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi * 1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi * 24 Mart 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması * 16 Ağustos 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti * 1839 - "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
* 1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması * 1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi * 1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi * 24 Haziran 1839 - Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti * 1 Temmuz 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi * 3 Kasım 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı * 3 Mayıs 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer) * 1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması * 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı * 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması * 1840 - Posta Nezareti'nin kurulması * 21 Aralık 1840 - Namık Kemal'in doğumu * 1841 - Lübnan olayları * 1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam) * 24 Mayıs 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması * 13 Temmuz 1841 - Londra Boğazlar Mukavelenamesi * 1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması * 1842-1910 - Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog) * 1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması * 1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması * 1843 - Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması * 1843 - Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi * 1 Şubat 1844 - Tashih-i sikke * 1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması * 1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması * 1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi * Ocak 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti * 13 Mart 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması * 10 Nisan 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname) * 1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü * 1846 - Rus Ticaret Muahedesi * 16 Şubat 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs * 1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası * 1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi * 1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu * 1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması * 1 Mart 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu * 1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar * 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması * 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi * 16 Mart 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması * 18 Kasım 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi * 1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı * 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı * 1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü * 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması * 1850 - Muallim Naci'nin doğumu * 12 Mart 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması * 1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü * 1851 - Londra Sergisi * 1851 - Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması * 18 Temmuz 1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması * 1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması * 1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması * 1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi * 1854 - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması * 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması * 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı * 12 Mart 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak * 1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi  (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen * 1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması * 1855 - Paris Sergisi * 16 Ağustos 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) * 9 Eylül 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi * 14 Kasım 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması * 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması * 1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması * 1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması * 1856 - Islahat Fermanı * 1856-1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı * 1856-1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı * 15 Şubat 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması * 18 Şubat 1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı * 30 Mart 1856 - Paris Barış Antlaşması * 30 Mart 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması * 30 Mart 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi * 22 Mayıs 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi * 1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs * 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi * 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması * 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı * 17 Mart 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması * 6 Kasım 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması * 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü * 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması * 1858 - Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması * 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması * 6 Haziran 1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü * 8 Haziran 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) * 1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması * 1859 - Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri * 12 Şubat 1859 - Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu * 1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu * 1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi * 1860-1861 - Lübnan ve Suriye Olayları * 1860-1861 - Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi * 22 Ekim 1860 - Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması * 1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması * 1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu * 1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü * 1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı * 9 Haziran 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi * 9 Haziran 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması * 29 Nisan 1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması * 1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini * 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması * 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması * 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti * 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması * 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması * 20 Temmuz 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması * 8 Ekim 1862 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi * 1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati * 1863 - Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu * 1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması * 1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması * 1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması * 1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü * 13 Ocak 1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması * 18 Şubat 1863 - Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı * 1864 - Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı) * 1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi * 1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması * 1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu * 1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu * 1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi * 8 Ekim 1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü * 1865 - Müstakil Romen kilisesinin kurulması * 1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu * 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi * Eylül 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi * 1866 - Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri * 1866 - Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu * 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi * 1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması * 1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu * 1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı * 1866-1867 - Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu * 1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi * 1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması * 1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması * 1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları * 1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi * 1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu * 1867 - Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu * 1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması * 1867-1876 - İzmir Rıhtımı'nın inşası * 22 Şubat 1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi * 8 Haziran 1867 - Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi * 21 Haziran 1867 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati * 1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi * 1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması * 1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması * 1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu * 1868 - Yunan postasının kapatılması * 1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi * 1868 - Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması * 1 Mart 1868 - Adliye Nezareti'nin kurulması * 1 Nisan 1868 - Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması * 1 Eylül 1868 - Mekteb-i Sultani'nin açılması * 1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması * 1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması * 1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü * 1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması * 8 Nisan 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması * 26 Ağustos 1869 - Turuk Nizamnamesi'nin kabulü * 2 Eylül 1869 - Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi * Ekim 1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması * 1870 - Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları * 1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması * 1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması * 1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması * 1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü * 1870-1927 - Kemaledin Bey (mimar) * 20 Şubat 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması * 26 Nisan 1870 - Darü'l-Muallimat'ın açılması * 2 Temmuz 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması * Ekim 1870 - Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi * 1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı * 1871 - Saint-Esprit okulunun kurulması * 1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti * 1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması * 1871 - Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri * 22 Ocak 1871 - İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi * 13 Eylül 1871 - Şinasi'nin ölümü * 1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması * 1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması * 1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu * 1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması * Haziran 1873 - Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi * 1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması * 1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907) * 1874 - Kara gümrüklerinin lağvı * 1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması * 1874-1875 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması * 1875 - Bosna-Hersek isyanları * 1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması * 1876 - Bulgar isyanları * 1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı * 1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu * 1876 - Meşrutiyet'in ilanı * 1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı * 1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması * 1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü * 1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması * 23 Mart 1876 - Ziya Gökalp'in doğumu * 23 Aralık 1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı * 1877 - Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması * 1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması * 1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi * 19 Mart 1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) * 25 Eylül 1877 - Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) * 5 Ekim 1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü * 13 Aralık 1877 - Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili * 1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması * 1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları * 1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması * 1878 - Ermeni meselesinin zuhuru * 1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi * 1878 - Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi * 1878 - Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki * 1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması * 13 Şubat 1878 - Meclisin kapatılması * Ekim 1878 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması * 1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi * 1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü * 1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi * 1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü * 1880 - Vergi reformu * 1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması * 1880 - İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi * 1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü * 13 Mart 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması * 17 Mayıs 1880 - Ziya Paşa'nın ölümü * Ekim 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi * 20 Aralık 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması * 1881 - Mustafa Kemal'in Doğumu * 1881 - Mısır'ın İngilizler tarafından işgali * 1881 - Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması * 1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi * 1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali * 1882 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri * 2 Ocak 1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması * 1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması * 20 Haziran 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması * 1 Kasım 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması * 2 Aralık 1884 - Yahya Kemal'in doğumu * 1885 - Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı * 1885 - Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri * 18 Eylül 1885 - Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması * 1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması * 1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması * 1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması * 1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması * 1886-1887 - Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi * 1887 - Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması * 1887 - Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı * 5 Şubat 1887 - Beşir Fuad'ın intiharı * 1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi * 1888 - Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması * 2 Aralık 1888 - Namık Kemal'in ölümü * 1889 - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması * 1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması * 27 Mart 1889 - Yakup Kadri'nin doğumu * 1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları * 1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi * 1891 - Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi * 1891 - Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması * 1891 - Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması * 3 Kasım 1891 - Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması * 1892 - Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması * 1892 - Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması * 1893-1896 - İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı * 1894 - Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı) * 1894 - Sasun'da Ermeni olayları * 1894 - Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması * 1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri * 1895 - Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması * 1895 - Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması * 1895 - Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi * 14 Şubat 1895 - Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi * 1896 - Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması * 1896 - Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları * 1896 - Girit isyanının alevlenmesi * 1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması * 1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları * 17 Nisan 1897 - Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi * 1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi * 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi * 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması * 1900 - Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi * 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması * 31 Ağustos 1900 - Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması * 1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü * 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri * 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı * 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması * 1902 - Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi * 23 Kasım 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti * 23 Kasım 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması * 23 Kasım 1902 - Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması * 8 Aralık 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini * 1903 - İdadilerin altı yıla çıkarılması * 2-3 Ağustos 1903 - İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı * 2-3 Ağustos 1903 - Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması * 31 Ağustos 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması * Eylül 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi * 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması * 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması * 21 Temmuz 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri * 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi * 1908 - Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması * 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması * 23 Temmuz 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı * 5 Ekim 1908 - Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi. * 6 Ekim 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri * 17 Aralık 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması * 1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları * 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması * 1909 - Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması * 1909-1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması * 27 Şubat 1909 - Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi * 13 Nisan 1909 - 31 Mart Olayı * 19 Nisan 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması * 27 Nisan 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması * 21 Ağustos 1909 - Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması * 17 Aralık 1909 - Meclisin açılması * 1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları * 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması * 1910 - Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire). * 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması * 1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali * 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record) * 1911-1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı * 1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı * 1912-1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı * 18 Ocak 1912 - Meclis-i Meb'usan'ın feshi * 25 Mart 1912 - Türk Ocaklarının kurulması * 18 Nisan 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması * 18 Nisan 1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri * 5 Ağustos 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi * 22 Temmuz 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine * Eylül - Ekim 1912 - I. Balkan Savaşı * 15 Ekim 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması * 29 Ekim 1912 - Kamil Paşa'nın sadareti * 29 Kasım 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi * 1913 - Liselerin mevcut idadilerin yerini alması * 23 Ocak 1913 - Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti * 13 Mart 1913 - Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer) * 30 Mayıs 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi * 11 Haziran 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti * 29 Haziran 1913 - Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası * 21 Temmuz 1913 - Edirne'nin geri alınması * 29 Ağustos 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması * 14 Kasım 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması * 14 Aralık 1913 - Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı * 1914 - Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması * 1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması * 1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi * 1914 - Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan) * 8 Şubat 1914 - Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele") * 14 Mayıs 1914 - III. Dönem Meslis-i Meb'usan * 28 Haziran 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi * 28 Temmuz 1914 - Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı * 1 Ağustos 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı * 2 Ağustos 1914 - Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak) * 2 Ağustos 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması * 4 Ağustos 1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması * 10 Ağustos 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi * 9 Eylül 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması * 12 Eylül 1914 - İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması * 29 Eylül 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması * 29 Ekim 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması * Kasım - Aralık 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi * 3 Kasım 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı * 5 Kasım 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı * 11 Kasım 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı * 14 Kasım 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı * 14 Kasım 1914 - İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması * 18 Aralık 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi * 1915 - Evrak-ı nakdiyye çıkarılması * 1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi * 1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi * Ocak - Şubat 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti * Ocak - 18 Mart 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları * 27 Mayıs 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir * 1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı * 1916 - İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması * 1916 - Tevhid-i Meskukat Kanunu * 1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki) * 1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması * 1917 - Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü * 1917 - Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu * 1917 - Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı * 1917 - Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü * 25 Mart 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması * 6 Nisan 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı * 1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü * 3 Mart 1918 - Brest Litowsk Antlaşması * 3 Temmuz 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması * 2 Ekim 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi * 8 Ekim 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti * 30 Ekim 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması * 3-4 Kasım 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri * 8 Kasım 1918 - İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti * 13 Kasım 1918 - İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları * 1919 - Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası * 1919 - İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması * 4 Mart 1919 - 4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi * 15 Mayıs 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri * 19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi * 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi * 4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi * 2 Ekim 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti * 22 Ekim 1919 - Amasya Protokolü * 24 Ekim 1919 - Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi * 29 Kasım 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı * 1920 - Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi * 16 Mart 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi * 5 Nisan 1920 - Ferid Paşa'nın sadareti * 11 Mayıs 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı * 10 Ağustos 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması * 2-3 Aralık 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması * 1921 - Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü * 27 Ocak - 12 Şubat 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti * 31 Mart 1921 - II. İnönü Zaferi * 3 Eylül 1921 - Sakarya Meydan Savaşı * 20 Eylül 1921 - Fransa ile barış * 1922 - Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi * 27 Ağustos 1922 - Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası * 30 Ağustos 1922 - Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi * 9 Eylül 1922 - İzmir'in kurtuluşu * 11 Ekim 1922 - Mudanya Mütarekesi * 1 Kasım 1922 - Saltanatın ilgası * 16 Kasım 1922 - Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması * 16 Kasım 1922 - Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi * 1923 - Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması * 24 Temmuz 1923 - Lozan Barış Antlaşması * 25 Eylül 1923 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi * 13 Ekim 1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü * 29 Ekim 1923 - Cumhuriyet'in ilanı * 3 Mart 1924 - Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türk tarihinin zaman çizelgesi
3 yıl önce

2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2016.  ^ http://www.ataturk.net/kronoloji/1925.html ^ http://docplayer.biz...

Osmanlı İmparatorluğu
3 yıl önce

(1998), Büyük Osmanlı Tarihi, 1 (7 bas.), Türk Tarih Kurumu, ISBN 978-975-6945-11-7  Şimşirgil, Ahmet (2015), Kayı -I Osmanlı Tarihi - Ertuğrul'un Ocağı...

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri
6 yıl önce

Osmanlı Cepheleri, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun savașa katıldığı cephelerdir. Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya karşı. Sina ve Filistin...

Bir Zamanlar Osmanlı
6 yıl önce

Bir Zamanlar Osmanlı, TRT tarafından Her şey Film'e yaptırılan Osmanlı İmparatorluğunda Patrona Halil İsyanı öncesini anlatan tarihî dizi. İlk olarak...

Gedik Ahmed Paşa
3 yıl önce

Online:[1]2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 27.1.2017 Osmanlı Devleti tarihi için kapsamli bir kronoloji listesi.7 Aralık...

Gedik Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa
Tarih
3 yıl önce

inceler. Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir. Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki...

Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Bilgi, Coğrafya, Dil bilimi, Eski Yunan, Felsefe, Filoloji, H.G. Wells, Hegel
Bosna-Hersek tarihi
3 yıl önce

olan Osmanlı idaresi altındaki dönemde pek çok Boşnak Osmanlı idaresinde, devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmiştir. Zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu'nu...

Krupp
3 yıl önce

sitesinde arşivlendi. (İngilizce) 24 Haziran 2011 tarihinde erişilmiştir ThyssenKrupp ve Türkiye Sanayi Önemli Tarihi Olaylar - 1868-2013 Kronoloji (Türkçe)...

Krupp, Birinci Dünya Savaşı, Demir, Hitler, Kömür, Maden, Silah, Versay Antlaşması, Çelik, İkinci Dünya Savaşı, Gustav von Bohlen und Halbach