Kronoloji Osmanlı Tarihi

Kısaca: OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü ...devamı ☟

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1924 * 1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması * 1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) * 1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi * 1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü * 1312 - Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü * 1317 - Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi * 1320 - Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü * 1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi * 1326 - Bursa'nın fethi * 1330 - Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi * 1331 - İznik'in fethi * 1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması * 1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı * 1337 - Kocaeli bölgesinin alınışı * 1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı * 1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı * 1350 - Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü * 1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri * 1354 - Gelibolu'nun fethi * 1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri) * 1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı * 1362 - Kadıaskerliğin teşkili * 1363 - Pençik Kanununun çıkışı * 1366 - Gelibolu'nun elden çıkışı * 1371 - Çirmen Zaferi * 1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü * 1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi * 1385-1386 - Niş ve Sofya'nın alınışı * 1388 - Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü * 1389 - I. Kosova Zaferi * 1389 - I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu * 1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı * 1390 - Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası * 1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası * 1391 - İstanbul'un ilk muhasarası * 1393 - Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası * 1396 - Niğbolu Zaferi * 1397-1398 - Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü * 1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü. * 1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı * 1400 - İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı) * 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi * 1402 - Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti * 1402-1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar * 1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i) * 1411 - Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı * 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu * 1413 - (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü * 1416 - Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı * 1416 - Macar Seferi * 1417 - Avlonya'nın fethi * 1418 - Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında) * 1418-1420 - Samsun bölgesinin zaptı * 1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması * 1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu * 1421-1451 - İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı) * 1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı * 1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini * 1425-1426 - İzmir Beyi Cüneyd'in idamı * 1425-1426 - Teke Beyliği'nin intikali * 1427-1428 - Germiyan Beyliği'nin intikali * 1429 - Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı * 1429 - Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu * 1430 - İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü) * 1430 - Selanik'in fethi * 1430-1431 - Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü * 1431-1432 - Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü * 1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu * 1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması * 1436 - Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı * 1437 - Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi * 1439 - Semendire'nin alınışı * 1440 - Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah) * 1440 - Başarısız Belgrad kuşatması * 1444 - Segedin Sulhü * 1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi * 1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu * 1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması * 1448 - II. Kosova Zaferi * 1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu * 1451-1512 - Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri * 1453 - İstanbul'un fethi * 1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi * 1454 - İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü) * 1458-1460 - Mora'nın ele geçirilişi * 1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu * 1461 - Candaroğulları'nın ilhakı * 1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması * 1463-1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası * 1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi * 1468 - Karamanoğulları'nın sonu * 1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi * 1469 - Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu * 1470 - Eğriboz'un alınışı * 1471 - Fatih Külliyesinin açılışı * 1472 - Topkapı Sarayının inşası * 1473 - Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi * 1474 - Ali Kuşçu'nun ölümü * 1475 - Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi * 1476 - Boğdan seferi ve zaferi * 1478 - Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi * 1478 - Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü * 1479 - Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi * 1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması * 1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması * 1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı * 1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi * 1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi * 1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası * 1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı * 1484 - Boğdan Seferi * 1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi * 1484-1488 - Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası * 1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması * 1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu * 1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi) * 1488 - Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü * 1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı * 1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı * 1491 - Osmanlı-Memlük Barışı * 1492 - Macar Seferi * 1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi * 1494 - Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili * 1494 - Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı * 1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu * 1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi * 1498 - Lehistan Seferleri * 1499 - Venedik Harbi * 1499 - İnebahtı'nın alınışı * 1499 - Preveze baskını * 15?? - İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim) * 1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı * 1500-1505 - İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası * 1502 - Venedikle sulh * 1503 - Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü * 1505 - Bayezid Külliyesi'nin açılışı * 1509 - İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi * 1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi * 1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu * 1512 - Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre. * 1514 - Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş * 1514 - Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi * 1514 - Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş * 1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi * 1517 - Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş * 1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması * 1517 - Haliç'te tersane yapımının tamamlanması * 1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması * 1519 - Celali isyanı * 1519 - Cezayir'in iltihakı * 1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu * 1520 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı * 1520-1550 - Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi * 1521 - Belgrad'ın fethi * 1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması * 1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi * 1522 - Rodos adasının ilhakı * 1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı * 1524 - Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü * 1525 - Yeniçeri isyanı * 1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da * 1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü * 1525 - Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü * 1526 - Mohaç Zaferi * 1526 - Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı * 1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması * 1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi * 1528 - Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü * 1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması * 1530-1540 - Divan-ı Selimi'nin yazılması * 1530-1560 - Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi * 1530-1588 - Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi * 1532 - Alaman Seferi * 1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini * 1534 - Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı * 1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü * 1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi * 1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı * 1537 - Körsof - Avlonya seferi * 1538 - Preveze Zaferi * 1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi * 1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması * 1540-1560 - Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi * 1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması * 1543 - Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi * 1543 - Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası) * 1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü * 1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması * 1547 - San'a'nın fethi * 1548 - İkinci İran seferi * 1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası * 1551 - Trablusgarb'ın fethi * 1552 - Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi * 1553 - Piri Reis'in ölümü * 1553-1554 - Turgud Reis'in Akdeniz seferi * 1553-1554 - Nahcıvan Seferi * 1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası * 1556 - Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı * 1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi * 1557 - Süleymaniye külliyesinin açılışı * 1558 - Şakayık-ı Nu'maniye telifi * 1558 - Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması * 1559 - Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması * 1560 - Cerbe'nin alınışı * 1560-1600 - Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi * 1561 - Taşköprüzade'nin ölümü * 1562 - Osmanlı-Habsburg Sulhü * 1563 - Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü * 1565 - Başarısız Malta kuşatması * 1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi * 1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu * 1567 - Yemen isyanı * 1568 - Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi * 1569 - Astarhan seferi * 1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi * 1569-1595 - Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi * 1571 - Kıbrıs fethinin ikmali * 1571 - İnebahtı hezimeti * 1571 - Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi * 1574 - Buğday Zaferi * 1574 - Tunus'un fethi * 1574 - Selimiye'nin açılışı * 1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu * 1575 - Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi * 1575 - Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası * 1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi * 1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması * 1578 - Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi * 1578 - Kafkaslarda hareket * 1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi * 22 Ocak 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması * 18 Kasım 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları * 1583 - Meşale Zaferi * 1584-1588 - Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması * 1585 - Tebriz'in alınışı * 1585 - Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü * 1586 - İlk Sikke tashihi * 1587 - Gürcistan harekatı * 1588 - Gence seferi * 1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması * 1588-1606 - Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi * 1589 - İkinci sikke tashihi * 1590 - Osmanlı-İran Antlaşması * 1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması * 1593 - Osmanlı-Habsburg Savaşları * 1595 - Estergon'un düşüşü * 1595 - III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu * 1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi * 1598-1663 - Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası * 1599 - Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü * 1600 - Sikke tashihi * 1601 - Kanije Zaferi * 1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci * 1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması * 1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu * 1603-1703 - I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre * 1607 - Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması * 1609-1610 - Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da * 1612 - Osmanlı-İran Antlaşması * 1612 - Hollandalılara ahidname verilmesi * 1613 - Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü * 1614 - Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü * 1615 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması * 1615 - Revan Seferi * 1617 - I. Mustafa'nın cülusu * 1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası * 1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu * 1618 - Sikke tashihi * 1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) * 1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı * 1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu * 1624 - Sikke tashihi * 1629 - Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması * 1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi) * 1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı * 1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı * 1638 - Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü * 1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması * 1640 - IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi * 1642 - Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu * 1642-1698 - Hattat Hafız Osman * 1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı * 1648 - İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu * 1648 - Kandiye kuşatması * 1650 - Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri) * 1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması * 1656 - Çınar Vak'ası * 1656 - Köprülüler devrinin başlaması * 1658 - Katip Çelebi'nin ölümü * 1660 - Varad Kalesi'nin alınışı * 1663 - Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi * 1664 - St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması * 1666 - Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü * 1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi * 1670 - Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü * 1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı * 1672 - Bucaş Antlaşması * 1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi * 1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması * 1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi * 1678 - Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi * 1680 - Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası) * 1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması * 1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü * 1683 - II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun * 1683 - Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü * 1685 - Uyvar'ın elden çıkışı * 1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı * 1686 - Budin'in düşüşü * 1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu * 1687 - Eğri kalesinin düşüşü * 1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması * 1688 - Belgrad'ın elden çıkışı * 1690 - Kanije kalesinin düşüşü * 1690 - Belgrad'ın geri alınışı * 1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti * 1691 - Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü * 1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı * 1691 - Salankamen bozgunu * 1691 - Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması * 1695 - II. Ahmed'in ölümü * 1695 - II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması * 1697 - Zenta bozgunu * 1698 - Şehremini Baruthanesi yangını * 1698 - Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı * 1699 - Karlofça Antlaşmasının imzalanması * 1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması * 1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi * 1702 - Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü * 1702 - İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması * 1703 - Edirne Vak'ası * 1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı * 1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması * 1708 - İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması * 1709 - Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı * 1711 - Prut Zaferi ve Barışı * 1711 - Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü * 1713 - "Zincir" altının çıkarılması * 1715 - Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi * 1716 - Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı * 1716 - "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması * 1718 - Pasarofça Antlaşması * 1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü * 1718-1730 - İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı) * 1720 - İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması * 1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a) * 1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi * 1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi * 1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı * 1724-1725 - Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı * 1726 - İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu * 1727-1839 - Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi * 1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi * 1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması * 1730 - Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü * 1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu * 1732 - Osmanlı-İran barışı * 1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları * 1733 - Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi * 1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması * 1736 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları * 1736 - Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü * 1739 - Belgrad Antlaşması * 1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması * 1742 - Ömer Şifai'nin ölümü * 1743 - Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması * 1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü * 1746 - Osmanlı-İran barışı * 1747 - Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü * 1748 - Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması * 1748-1755 - İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi * 1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si) * 1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu * 1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu * 1757-1758 - Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması * 1758 - Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu * 1760 (1173) - Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü * 1766 - Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması * 1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması * 1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi * 1770-1776 - Fransız Subayı Baron de Tatt'un İstanbul'da bulunması * 1771 - Kırım'ın işgali * 1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması * 1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu * 1773-1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması * 1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin İbrahim el-Ceberti'nin ölümü * 1774 - Sür'at Topçuları Ocağı'nın kurulması * 21 Temmuz 1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması * 29 Nisan 1775 - Tersane ambarlarında bir odada "Hendese Odası" nın kurulması * 1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi * 10 Mart 1779 - Aynalıkavak Tenkihnamesi * 1780 - Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hattında Osmanlı üslubunu buluşu * 1781 - Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi * 1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı * 1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi * 1784 - Fransız Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri * 8 Ocak 1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması * 1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri * 17 Ağustos 1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı * 9 Şubat 1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi * 1789 - Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü * Ocak 1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı * 7 Mayıs 1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması * 11 Temmuz 1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı * 1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması; Gelenbevi, İsmail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü * 31 Ocak 1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı * 27 Temmuz 1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu * 18 Eylül 1790 - Yergöğü Mütarekesi * Ekim - Kasım 1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı * 1791-1799 - Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, Şeyh Galib/III. Selim zamanı) * 4 Ağustos 1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması * 11 Ağustos 1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi * 1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması * 1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması * 10 Ocak 1792 - Kırım'ın Rusya'ya bırakılması * 10 Ocak 1792 - Yaş Antlaşması * 1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası * 1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu * 1793 - Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması; Fazıl Hüseyin'in III. Selim'in sarayında hazırladığı Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshası * 1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması * 1793-1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması * 1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi * 1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi * 1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği) * 1795 - Zahire Hazinesi'nin kurulması * 1797 - Mühendishane'de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi * 1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası * 1797 - Pazvandoğlu isyanı * 1797 - Rumeli'de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları * 17 Eylül 1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması * 1798 - Mehmed Es'ad Yesari'nin İstanbul'da vefatı * 3 Ocak 1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı * 1 Temmuz 1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması * 3 Eylül 1798 - Fransa'ya savaş ilanı * 1799 - Neticesiz dış istikraz teşebbüsü * 5 Ocak 1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak * Şubat 1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi * Mayıs 1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi * Ağustos 1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı * 1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması * Mart 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları * 1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin ölümü * Ağustos 1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke * 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi * 1802 - Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması * 25 Haziran 1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış * 1803 - "Ayvalık İkonomos Akademisi'nin kurulması; "Kuruçeşme Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulması * Şubat 1804 - Sırp isyanlarının başlaması * 1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-I Amire'de açılması * 1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması * 1805 - Tersane Hazinesi'nin kurulması * 1805 - Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi * Temmuz 1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini * 1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'ası * 1806 - Osmanlı-Rus Savaşı * 1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi * Ocak 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması * Ekim 1806 - Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi * 1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi * 20 Şubat 1807 - İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi * Mart - Eylül 1807 - İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi * 25 Mayıs 1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma * 29 Mayıs 1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası * 29 Mayıs 1807 - 28 Temmuz 1808 - IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler * 1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi * 28 Temmuz 1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması * 28 Temmuz 1808 - 16 Kasım 1808 - Alemdar'ın kısa süren sadareti * 29 Eylül 1808 - Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması * 15-16 Kasım 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu * 5 Ocak 1809 - İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması * 1810 - II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması * 1810 - İzmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa İzzet'in ta'lik'e son şeklini verişi * 1812 - Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması * 1812 - Fransız postalarının ilk kuruluşu * 28 Mayıs 1812 - Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi * 1816 - Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini * 1817 - Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü * Şubat - Mart 1821 - Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması * 1823 - Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi * 1824 - Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması * 1824 - Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması * 1826 - İhtisab müessesesinin düzenlenmesi * 1826 - Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın İstanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi * 14 Haziran 1826 - Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması * 7 Ekim 1826 - Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi * 1827 - Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları * 1827 - Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a) * 1827 - Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması * 4 Nisan 1827 - İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü * Temmuz 1827 - Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi * 20 Kasım 1827 - Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması * 26 Nisan 1828 - Rusya'nın savaş ilan etmesi * 1829 - Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in İstanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin İstanbul'da doğuşu * 1829 - Deli Teşkilatının kaldırılması * 14 Eylül 1829 - Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı * 1830 - Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; İshak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması * 1830 - Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması * 1830 - Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması * 1830-1831 - Nüfus sayımları * 5 Temmuz 1830 - Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri * 1831 - İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası) * 1831 - Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti) * 1831-1834 - İshak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması * 1 Kasım 1831 - İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri * 1832 - Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi * 1832 - Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti * 1832 - Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı * 1832 - İstanbul-İzmit "posta yolu" nun yapımı * 1832 - İngiliz postalarının kuruluşu * 29 Ocak 1832 - Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması * 12 Aralık 1832 - Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri * 1833 - Feshanenin kuruluşu * 2 Şubat 1833 - Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri * 5 Nisan 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi * Mayıs 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi * 8 Temmuz 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması * 18 Eylül 1833 - Münchengraetz Antlaşması * 1834 - Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması * 1834 - Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi * 1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi * 1835-1845 - İlk halk konserleri Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede * 1836 - Başhoca İshak Efendi'nin ölümü * 1836 - İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması * 1836 - Başhoca İshak Efendi'nin ölümü * 1836 - İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması * 11 Mart 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251) * 26 Kasım 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi * 1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu * 1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi * 1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi * 24 Mart 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması * 16 Ağustos 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti * 1839 - "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
* 1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması * 1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi * 1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi * 24 Haziran 1839 - Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti * 1 Temmuz 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi * 3 Kasım 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı * 3 Mayıs 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer) * 1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması * 1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı * 1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması * 1840 - Posta Nezareti'nin kurulması * 21 Aralık 1840 - Namık Kemal'in doğumu * 1841 - Lübnan olayları * 1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam) * 24 Mayıs 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması * 13 Temmuz 1841 - Londra Boğazlar Mukavelenamesi * 1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması * 1842-1910 - Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog) * 1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması * 1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması * 1843 - Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması * 1843 - Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi * 1 Şubat 1844 - Tashih-i sikke * 1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması * 1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması * 1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi * Ocak 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti * 13 Mart 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması * 10 Nisan 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname) * 1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü * 1846 - Rus Ticaret Muahedesi * 16 Şubat 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs * 1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası * 1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi * 1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu * 1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması * 1 Mart 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu * 1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar * 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması * 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi * 16 Mart 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması * 18 Kasım 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi * 1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı * 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı * 1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü * 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması * 1850 - Muallim Naci'nin doğumu * 12 Mart 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması * 1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü * 1851 - Londra Sergisi * 1851 - Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması * 18 Temmuz 1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması * 1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması * 1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması * 1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi * 1854 - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması * 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması * 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı * 12 Mart 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak * 1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi  (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen * 1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması * 1855 - Paris Sergisi * 16 Ağustos 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) * 9 Eylül 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi * 14 Kasım 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması * 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması * 1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması * 1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması * 1856 - Islahat Fermanı * 1856-1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı * 1856-1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı * 15 Şubat 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması * 18 Şubat 1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı * 30 Mart 1856 - Paris Barış Antlaşması * 30 Mart 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması * 30 Mart 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi * 22 Mayıs 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi * 1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs * 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi * 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması * 1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı * 17 Mart 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması * 6 Kasım 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması * 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü * 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması * 1858 - Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması * 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması * 6 Haziran 1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü * 8 Haziran 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye) * 1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması * 1859 - Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri * 12 Şubat 1859 - Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu * 1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu * 1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi * 1860-1861 - Lübnan ve Suriye Olayları * 1860-1861 - Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi * 22 Ekim 1860 - Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması * 1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması * 1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu * 1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü * 1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı * 9 Haziran 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi * 9 Haziran 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması * 29 Nisan 1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması * 1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini * 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması * 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması * 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti * 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması * 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması * 20 Temmuz 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması * 8 Ekim 1862 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi * 1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati * 1863 - Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu * 1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması * 1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması * 1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması * 1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü * 13 Ocak 1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması * 18 Şubat 1863 - Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı * 1864 - Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı) * 1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi * 1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması * 1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu * 1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu * 1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi * 8 Ekim 1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü * 1865 - Müstakil Romen kilisesinin kurulması * 1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu * 1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi * Eylül 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi * 1866 - Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri * 1866 - Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu * 1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi * 1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması * 1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu * 1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı * 1866-1867 - Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu * 1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi * 1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması * 1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması * 1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları * 1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi * 1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu * 1867 - Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu * 1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması * 1867-1876 - İzmir Rıhtımı'nın inşası * 22 Şubat 1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi * 8 Haziran 1867 - Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi * 21 Haziran 1867 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati * 1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi * 1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması * 1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması * 1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu * 1868 - Yunan postasının kapatılması * 1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi * 1868 - Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması * 1 Mart 1868 - Adliye Nezareti'nin kurulması * 1 Nisan 1868 - Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması * 1 Eylül 1868 - Mekteb-i Sultani'nin açılması * 1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması * 1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması * 1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü * 1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması * 8 Nisan 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması * 26 Ağustos 1869 - Turuk Nizamnamesi'nin kabulü * 2 Eylül 1869 - Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi * Ekim 1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması * 1870 - Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları * 1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması * 1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması * 1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması * 1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü * 1870-1927 - Kemaledin Bey (mimar) * 20 Şubat 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması * 26 Nisan 1870 - Darü'l-Muallimat'ın açılması * 2 Temmuz 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması * Ekim 1870 - Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi * 1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı * 1871 - Saint-Esprit okulunun kurulması * 1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti * 1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması * 1871 - Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri * 22 Ocak 1871 - İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi * 13 Eylül 1871 - Şinasi'nin ölümü * 1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması * 1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması * 1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu * 1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması * Haziran 1873 - Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi * 1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması * 1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907) * 1874 - Kara gümrüklerinin lağvı * 1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması * 1874-1875 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması * 1875 - Bosna-Hersek isyanları * 1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması * 1876 - Bulgar isyanları * 1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı * 1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu * 1876 - Meşrutiyet'in ilanı * 1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı * 1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması * 1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü * 1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması * 23 Mart 1876 - Ziya Gökalp'in doğumu * 23 Aralık 1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı * 1877 - Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması * 1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması * 1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi * 19 Mart 1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır) * 25 Eylül 1877 - Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir) * 5 Ekim 1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü * 13 Aralık 1877 - Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili * 1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması * 1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları * 1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması * 1878 - Ermeni meselesinin zuhuru * 1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi * 1878 - Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi * 1878 - Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki * 1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması * 13 Şubat 1878 - Meclisin kapatılması * Ekim 1878 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması * 1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi * 1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü * 1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi * 1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü * 1880 - Vergi reformu * 1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması * 1880 - İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi * 1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü * 13 Mart 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması * 17 Mayıs 1880 - Ziya Paşa'nın ölümü * Ekim 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi * 20 Aralık 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması * 1881 - Mustafa Kemal'in Doğumu * 1881 - Mısır'ın İngilizler tarafından işgali * 1881 - Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması * 1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi * 1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali * 1882 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri * 2 Ocak 1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması * 1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması * 20 Haziran 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması * 1 Kasım 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması * 2 Aralık 1884 - Yahya Kemal'in doğumu * 1885 - Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı * 1885 - Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri * 18 Eylül 1885 - Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması * 1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması * 1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması * 1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması * 1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması * 1886-1887 - Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi * 1887 - Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması * 1887 - Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı * 5 Şubat 1887 - Beşir Fuad'ın intiharı * 1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi * 1888 - Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması * 2 Aralık 1888 - Namık Kemal'in ölümü * 1889 - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması * 1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması * 27 Mart 1889 - Yakup Kadri'nin doğumu * 1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları * 1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi * 1891 - Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi * 1891 - Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması * 1891 - Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması * 3 Kasım 1891 - Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması * 1892 - Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması * 1892 - Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması * 1893-1896 - İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı * 1894 - Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı) * 1894 - Sasun'da Ermeni olayları * 1894 - Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması * 1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri * 1895 - Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması * 1895 - Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması * 1895 - Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi * 14 Şubat 1895 - Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi * 1896 - Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması * 1896 - Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları * 1896 - Girit isyanının alevlenmesi * 1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması * 1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları * 17 Nisan 1897 - Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi * 1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi * 1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi * 1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması * 1900 - Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi * 1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması * 31 Ağustos 1900 - Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması * 1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü * 1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri * 1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı * 1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması * 1902 - Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi * 23 Kasım 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti * 23 Kasım 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması * 23 Kasım 1902 - Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması * 8 Aralık 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini * 1903 - İdadilerin altı yıla çıkarılması * 2-3 Ağustos 1903 - İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı * 2-3 Ağustos 1903 - Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması * 31 Ağustos 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması * Eylül 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi * 1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması * 1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması * 21 Temmuz 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri * 1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi * 1908 - Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması * 1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması * 23 Temmuz 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı * 5 Ekim 1908 - Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi. * 6 Ekim 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri * 17 Aralık 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması * 1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları * 1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması * 1909 - Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması * 1909-1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması * 27 Şubat 1909 - Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi * 13 Nisan 1909 - 31 Mart Olayı * 19 Nisan 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması * 27 Nisan 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması * 21 Ağustos 1909 - Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması * 17 Aralık 1909 - Meclisin açılması * 1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları * 1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması * 1910 - Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire). * 1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması * 1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali * 1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record) * 1911-1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı * 1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı * 1912-1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı * 18 Ocak 1912 - Meclis-i Meb'usan'ın feshi * 25 Mart 1912 - Türk Ocaklarının kurulması * 18 Nisan 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması * 18 Nisan 1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri * 5 Ağustos 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi * 22 Temmuz 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine * Eylül - Ekim 1912 - I. Balkan Savaşı * 15 Ekim 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması * 29 Ekim 1912 - Kamil Paşa'nın sadareti * 29 Kasım 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi * 1913 - Liselerin mevcut idadilerin yerini alması * 23 Ocak 1913 - Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti * 13 Mart 1913 - Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer) * 30 Mayıs 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi * 11 Haziran 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti * 29 Haziran 1913 - Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası * 21 Temmuz 1913 - Edirne'nin geri alınması * 29 Ağustos 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması * 14 Kasım 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması * 14 Aralık 1913 - Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı * 1914 - Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması * 1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması * 1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi * 1914 - Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan) * 8 Şubat 1914 - Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele") * 14 Mayıs 1914 - III. Dönem Meslis-i Meb'usan * 28 Haziran 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi * 28 Temmuz 1914 - Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı * 1 Ağustos 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı * 2 Ağustos 1914 - Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak) * 2 Ağustos 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması * 4 Ağustos 1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması * 10 Ağustos 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi * 9 Eylül 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması * 12 Eylül 1914 - İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması * 29 Eylül 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması * 29 Ekim 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması * Kasım - Aralık 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi * 3 Kasım 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı * 5 Kasım 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı * 11 Kasım 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı * 14 Kasım 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı * 14 Kasım 1914 - İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması * 18 Aralık 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi * 1915 - Evrak-ı nakdiyye çıkarılması * 1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi * 1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi * Ocak - Şubat 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti * Ocak - 18 Mart 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları * 27 Mayıs 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir * 1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı * 1916 - İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması * 1916 - Tevhid-i Meskukat Kanunu * 1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki) * 1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması * 1917 - Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü * 1917 - Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu * 1917 - Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı * 1917 - Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü * 25 Mart 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması * 6 Nisan 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı * 1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü * 3 Mart 1918 - Brest Litowsk Antlaşması * 3 Temmuz 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması * 2 Ekim 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi * 8 Ekim 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti * 30 Ekim 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması * 3-4 Kasım 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri * 8 Kasım 1918 - İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti * 13 Kasım 1918 - İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları * 1919 - Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası * 1919 - İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması * 4 Mart 1919 - 4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi * 15 Mayıs 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri * 19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi * 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi * 4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi * 2 Ekim 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti * 22 Ekim 1919 - Amasya Protokolü * 24 Ekim 1919 - Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi * 29 Kasım 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı * 1920 - Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi * 16 Mart 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi * 5 Nisan 1920 - Ferid Paşa'nın sadareti * 11 Mayıs 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı * 10 Ağustos 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması * 2-3 Aralık 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması * 1921 - Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü * 27 Ocak - 12 Şubat 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti * 31 Mart 1921 - II. İnönü Zaferi * 3 Eylül 1921 - Sakarya Meydan Savaşı * 20 Eylül 1921 - Fransa ile barış * 1922 - Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi * 27 Ağustos 1922 - Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası * 30 Ağustos 1922 - Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi * 9 Eylül 1922 - İzmir'in kurtuluşu * 11 Ekim 1922 - Mudanya Mütarekesi * 1 Kasım 1922 - Saltanatın ilgası * 16 Kasım 1922 - Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması * 16 Kasım 1922 - Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi * 1923 - Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması * 24 Temmuz 1923 - Lozan Barış Antlaşması * 25 Eylül 1923 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi * 13 Ekim 1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü * 29 Ekim 1923 - Cumhuriyet'in ilanı * 3 Mart 1924 - Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türk tarihinin zaman çizelgesi
11 ay önce

2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2016.  ^ http://www.ataturk.net/kronoloji/1925.html ^ http://docplayer.biz...

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

(1998), Büyük Osmanlı Tarihi, 1 (7 bas.), Türk Tarih Kurumu, ISBN 978-975-6945-11-7  Şimşirgil, Ahmet (2015), Kayı -I Osmanlı Tarihi - Ertuğrul'un Ocağı...

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri
4 yıl önce

Osmanlı Cepheleri, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun savașa katıldığı cephelerdir. Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya karşı. Sina ve Filistin...

Bir Zamanlar Osmanlı
4 yıl önce

Bir Zamanlar Osmanlı, TRT tarafından Her şey Film'e yaptırılan Osmanlı İmparatorluğunda Patrona Halil İsyanı öncesini anlatan tarihî dizi. İlk olarak...

Gedik Ahmed Paşa
11 ay önce

Online:[1]2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 27.1.2017 Osmanlı Devleti tarihi için kapsamli bir kronoloji listesi.7 Aralık...

Gedik Ahmed Paşa, Gedik Ahmed Paşa
Tarih
11 ay önce

inceler. Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir. Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki...

Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Bilgi, Coğrafya, Dil bilimi, Eski Yunan, Felsefe, Filoloji, H.G. Wells, Hegel
Bosna-Hersek tarihi
11 ay önce

olan Osmanlı idaresi altındaki dönemde pek çok Boşnak Osmanlı idaresinde, devlet yönetiminde önemli görevlere getirilmiştir. Zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu'nu...

Krupp
11 ay önce

sitesinde arşivlendi. (İngilizce) 24 Haziran 2011 tarihinde erişilmiştir ThyssenKrupp ve Türkiye Sanayi Önemli Tarihi Olaylar - 1868-2013 Kronoloji (Türkçe)...

Krupp, Birinci Dünya Savaşı, Demir, Hitler, Kömür, Maden, Silah, Versay Antlaşması, Çelik, İkinci Dünya Savaşı, Gustav von Bohlen und Halbach